Tussenschoolse Opvang (TSO)

Op De Rank kunnen kinderen overblijven. Er zijn per keer ongeveer twaalf medewerkers aanwezig (1 op ± 15 kinderen). De medewerkers die de leiding hebben tijdens het overblijven krijgen hiervoor een onkostenvergoeding. Het overblijven wordt gecoördineerd door een overblijfcommissie. De commissie heeft contact met de directie en is vertegenwoordigd in de schoolraad. Voor meer informatie over het overblijven hebben we een overblijffolder. Deze folder ontvangt u bij aanvang van het schooljaar.

Voor het overblijven worden de volgende prijzen voor strippenkaarten gehanteerd:

  • € 25,- voor gezinnen t/m 2 kinderen op onze school
  • € 22,50 voor gezinnen met 3 of meer kinderen op onze school

Elke strippenkaart heeft 20 strippen. Bij een volle kaart worden de kosten rond de 1e van de maand automatisch afgeschreven van uw bank-/girorekening. U tekent daarvoor een machtiging. Het bevoegd gezag heeft een WA-verzekering afgesloten, welke ook tijdens het overblijven van kracht is.

Contactgegevens TSO:
– Coördinator: Mw. Marie-José Dillen, e-mail: josedillen@gmail.com
– Penningmeester: Mw. Linda Slaats, e-mail: linda_slaats@hotmail.com

Buitenschoolse Opvang (BSO)

In het kader van de buitenschoolse opvang werken wij samen met Korein Kinderplein (Korein Eikebeek). De dagarrangementen, zowel vóór als na schooltijd, in de vakantieperiodes of op schoolvrije dagen, zorgen ervoor dat elk kind van 4 tot 13 jaar zich fijn voelt. Op de Korein Kinderpleinen wordt zoveel mogelijk in verschillende groepen gewerkt, die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kinderen, dus ook van uw zoon of dochter. Korein KidZ Club is bedoeld voor kinderen van 4 tot 9 jaar en Korein Campus richt zich op de fase 9 tot 13 jaar. Beide groepen bieden opvang vóór en na school en sluiten perfect aan op de schooltijden:

  • 15.30 – 18.30 uur maandag, dinsdag, donderdag
  • 12.15 – 18.30 uur woensdag en vrijdag
  • 07.30 – 08.30 uur maandag t/m vrijdag
  • 07.30 – 18.30 uur tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen

Om uw kind aan te melden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via tel.nr.: 0800 235 56 734 (0800-BELKOREIN). U kunt ook het inschrijfformulier op www.koreinkinderplein.nl invullen en e-mailen. U kunt uw kind inschrijven voor buitenschoolse opvang vanaf het moment dat het drie jaar is geworden. U ontvangt binnen een week een schriftelijke bevestiging van uw aanmelding. Na inschrijving komt uw kind op een planninglijst. In principe worden kinderen van onze school geplaatst in de Koreinkinderpleinlocatie in locatie Eikebeek. Wij doen ons uiterste best om uw kind zo snel mogelijk te kunnen plaatsen. Zit uw kind al in de dagopvang bij Korein en is de schoolkeuze bekend, dan meldt u uw kind minimaal een half jaar voor startdatum aan, met vermelding van de gewenste dagen.