Wat wil De Rank bereiken?

De Rank wil bereiken dat leerlingen op school zich optimaal ontplooien op een manier die bij hen past, binnen hun eigen mogelijkheden.

Resultaat
Kinderen komen op school om te leren. Dat leerproces is voor ieder kind iets heel persoonlijks. Dat betekent dat we kinderen die minder begaafd zijn zullen ondersteunen in hun werk. Deze leerlingen krijgen aangepaste oefeningen en/of opdrachten. Hiermee krijgen de gelegenheid zich de leerstof in hun eigen tempo eigen te maken. T.a.v. kinderen die meer begaafd zijn, kan in overleg met de ouders/verzorgers gekozen worden voor verbreden en/of versnellen van de leerstof.

Kindvriendelijk
Op De Rank nemen we kinderen serieus. Er wordt met hen gepraat en naar hen geluisterd. Soms kunnen ze meebeslissen. Bijvoorbeeld over hoe het plein eruit zou kunnen gaan zien. We nemen de tijd om met een kind apart te praten als er iets is. We willen dat kinderen zich thuis voelen.

Oudervriendelijk
Ouders/verzorgers zijn altijd welkom op school. Zij kunnen altijd een afspraak maken met de leerkracht. Zij kunnen ook op diverse manieren meehelpen op school. Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met ouders. Maar een goed contact komt van twee kanten. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers contact opnemen met school als er iets is. Maar andersom kunt u er ook op rekenen dat de school, indien zij dat nodig acht, contact met u op zal nemen.

Resultaten en doelen van ons onderwijs (jaarverslag en jaarplan)

Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2022-2023. Een periode waarin we weer mogen terugkijken op een succesvol schooljaar. De school staat nog steeds goed bekend in de Veldhovense samenleving. Veel ouders kiezen er dan ook voor om hun kind(eren) aan te melden op De Rank. Wij zien de komende jaren dan ook met alle vertrouwen tegemoet.

Kengetallen:
Bij aanvang van het schooljaar zijn wij gestart met 173 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Er waren twee groepen 1/2 (oudste, jongste kleuters + instroom) en verder waren de leerlingen op leeftijd verdeeld over 6 jaargroepen (3 t/m 8). Aan het einde van het schooljaar zaten er 180 leerlingen op school.
Het team bestond dit jaar uit 14 onderwijsgevende en 3 onderwijsondersteunende personeelsleden. In het kader van gezamenlijke verantwoordelijkheid en gebruik maken van elkaars expertise/talenten, zijn er op diverse momenten vormen van co-teaching ingezet.
De school werd geleid door een managementteam van 3 personen, bestaande uit de directeur, een IB-er/coördinator onderbouw en een IB-er/coördinator midden-bovenbouw.

Resultaten schoolverlaters:
Na groep 8 gaan de leerlingen naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Om u een indruk te geven voor welk type onderwijs men heeft ingeschreven, volgt hier een overzicht van het schooljaar 2022-2023:

0% van de leerlingen is toegelaten tot het Praktijkonderwijs/VSO
15% van de leerlingen is toegelaten tot het VMBO
15% van de leerlingen is toegelaten tot het VMBO/HAVO
8% van de leerlingen is toegelaten tot het HAVO
8% van de leerlingen is toegelaten tot het HAVO/VWO
54% van de leerlingen is toegelaten tot het VWO

VMBO =         Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VBO + MAVO)

 Schoolontwikkeling:
In het schooljaar 2008-2009 zijn wij op school gestart met de invoering van het concept Meervoudige Intelligentie. Het team heeft kennis gemaakt met alle acht intelligenties en ook de kinderen hebben, o.l.v. de leerkrachten en door middel van didactische structuren die ingepast worden binnen de bestaande methodes/lessen, kennis gemaakt met MI. Afgelopen jaar heeft het team weer een aantal professionaliseringsbijeenkomsten o.l.v. een expert gevolgd om het concept verder de verdiepen en te implementeren.

Al een aantal jaren werkt de school met het programma De Vreedzame School. We werken op die manier aan goed burgerschap en sociale integratie van onze leerlingen. Terugkijkend op de afgelopen jaren mogen we concluderen dat er steeds meer verdieping en een vanzelfsprekende schoolcultuur is ontstaan. Het spontaan toepassen van het geleerde in andere situaties komt steeds beter tot uiting. Dit is ook te danken aan het feit dat ook het afgelopen jaar weer enkele leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 tot mediator opgeleid zijn. De ouders zijn gedurende het jaar steeds via het RankBulletin op de hoogte gebracht van de thema’s en de lessen. Dit schooljaar is er ook weer een leerlingenraad, bestaande uit 9 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, actief geweest. Zij zijn 6x bijeen geweest en hebben voornamelijk gesproken over de regels in de klas/op school/tijdens de TSO en inrichting van de schoolpleinen.

Het team heeft zich de afgelopen schooljaren ontwikkeld tot een professionele leergemeenschap waarbij m.b.v. de systematiek van Lesson Study gezamenlijk lessen voorbereid, bekeken en geëvalueerd worden.
Als vervolg hierop is er o.l.v. externe experts een professionaliseringstraject gelopen met het onderwerp ‘Sturen op autonomie’. Hierbij is onderzocht hoe autonomie op een kwalitatieve wijze door zowel leerkrachten als leerlingen ontwikkeld kan worden. Dit schooljaar is dit verder doorontwikkeld.

Dit schooljaar is er een nieuwe methodes voor geschiedenis geïmplementeerd.

M.i.v. dit schooljaar is Parro, een communicatie-app met ouders, geïntroduceerd en geïmplementeerd. Op deze wijze kan er snel met ouders gecommuniceerd worden over allerlei praktische en dagelijkse activiteiten.

De groepen 5 t/m 8 hebben ook dit jaar weer deelgenomen aan het door de Gemeente Veldhoven geïnitieerde project de Sportieve School.

Tot slot hebben wij een subsidie ontvangen om een impuls te gegeven aan ons muziekonderwijs. In alle groepen is hier m.b.v. docenten van de Veldhovense muziekschool Art4U een (door)start mee gemaakt.

Schooljaar 2023-2024:

In 2023 is, in overleg met team, MR en SR, het schoolplan 2023-2027 opgesteld. Hierin worden de speerpunten van beleid voor de komende 4 jaar geschetst.

Voor het komend schooljaar zijn de belangrijkste punten:

  • Het concept Meervoudige Intelligentie (MI) zal o.l.v. een onderwijsadviseur een nieuwe impuls krijgen en de teamleden zullen hiervoor allemaal een scholing volgen;
  • Het professionaliseringsthema ‘Sturen op autonomie’ zal verder geïmplementeerd worden;
  • Er zal een verdere oriëntatie plaatsvinden op de functionele inzet van (vernieuwingen) op ICT-gebied en het gebruik van en omgaan met sociale media;
  • De PR en communicatie vanuit school zal samen met de communicatiemedewerker van Veldvest een nieuwe impuls krijgen;
  • In het kader van passend onderwijs zal het team zich verder bekwamen in het toepassen van het effectieve directe instructiemodel en het vergroten/vernieuwen van de kennis m.b.t. de didactiek en leerlijn van het rekenonderwijs.
  • Er zullen verkiezingen gehouden worden voor een nieuwe leerlingenraad, die na installatie ongeveer 1x per zes weken bijeen komt om over allerlei schoolaangelegenheden te spreken.