Waar staat De Rank voor?

Onze visie op onderwijs: ‘Een veilige omgeving waar elk talent mag groeien.’

Op basisschool De Rank geven we kwalitatief goed onderwijs in een kleinschalige en veilige omgeving. Op basis van onze levensbeschouwelijk visie en een brede blik op de wereld begeleiden we leerlingen optimaal in hun ontwikkeling. Wij staan open voor de bijzonderheid van elke unieke persoonlijkheid en zien al onze leerlingen en medewerkers als talentvol en waardevol. Ongeacht religie, overtuiging of cultuur: iedereen is welkom!

Veilig en persoonlijk
De Rank is een kleinschalige basisschool met een sterke zorgstructuur en een veilig klimaat. Vanwege onze unieke identiteit binnen Veldvest verwelkomen wij leerlingen uit de hele regio Veldhoven. Een deel daarvan is zelf geen lid van een kerkgemeenschap, maar kiest bewust voor ons fundament op basis van onze normen, waarden en zingeving. In ons onderwijs schenken we naast die basis vanuit een brede blik aandacht aan andere culturen en levensbeschouwingen.

Rust en ruimte
Ons schoolgebouw ligt in het hart van Veldhoven, omringd door groen. In de school is het licht, rustig en opgeruimd. Leerlingen van groep 3 tot en met 8 zitten in tafelgroepen in hun eigen lokaal of werken samen in één van de ruime, open hallen. Iedereen is bekend met de afspraken over hoe we met elkaar omgaan en daardoor is de sfeer op school gezellig, rustig, veilig en professioneel.

Ieder talent telt
Typerend voor De Rank is de manier waarop meerdere intelligentievormen aan bod komen binnen ons onderwijs. Kinderen krijgen de kans om te ontdekken waar zij goed in zijn en hoe ze dat talent kunnen inzetten om beter te worden in andere disciplines. Bijvoorbeeld tijdens knap-middagen, waar wij specifieke activiteiten koppelen aan diverse soorten intelligenties. Een terugkerend creatief hoogtepunt is het RankFestival, waar kinderen zichzelf en hun talent laten zien door een optreden, presentatie of tentoonstelling van zelfgemaakte pronkstukken.

Onze leerlingen:

 • hebben een sterke kennisbasis om te starten op het vervolgonderwijs;
 • maken vanuit autonomie eigen, bewuste keuzes en zijn zelfredzaam;
 • gaan sociaal en gelijkwaardig om met anderen en tonen respect voor hun omgeving;
 • kunnen als verantwoordelijk burger een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij;
 • weten welke normen en waarden belangrijk zijn voor het vormen van een eigen levensbeschouwelijke visie en het vinden van een passende plek in de wereld.

De pijlers van ons onderwijs

Ons onderwijs is gebaseerd op de volgende drie pijlers:

 1. Kennis en kwaliteit: wij hechten waarde aan degelijk onderwijs op basis van strategieën waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze effectief zijn. Uitgangspunt is de theorie van Meervoudige Intelligentie (MI) van Howard Gardner: er zijn meerdere manieren om intelligent te zijn. Het gaat er niet om ‘hoe knap je bent’ maar ‘hoe je knap bent’. Daarbij zien wij het als onze taak om de acht verschillende soorten ‘knap’ in de lespraktijk te verweven, bijvoorbeeld door het aanbieden van diverse werkvormen. Zo ontdekken kinderen meerdere manieren van leren en problemen oplossen en komt ieders talent tot volle bloei. De meervoudige intelligenties die Gardner onderscheidt, zijn:
  • Interpersoonlijke intelligentie (Samenknap)
  • Intrapersoonlijke intelligentie (Zelfknap)
  • Lichamelijk-kinethetische intelligentie (Beweegknap)
  • Logisch-mathematische intelligentie (Rekenknap)
  • Muzikaal-ritmische intelligentie (Muziekknap)
  • Naturalistische intelligentie (Natuurknap)
  • Verbaal-linguïstische intelligentie (Taalknap)
  • Visueel-ruimtelijke intelligentie (Beeldknap)
 2. Vreedzaam en veilig klimaat: wij zijn een vreedzame school. Dat betekent dat we streven naar een veilig klimaat in de school en klas, waarbij de betrokkenheid en de autonomie van leerlingen centraal staat. De kernboodschap is dat zij zelf een rol hebben in alles wat er gebeurt. Leerlingen leren bewuste keuzes maken, verantwoordelijkheid tonen en zelfredzaam zijn. Burgerschap zit onder andere verweven in de wereldoriënterende vakken en wordt doorleefd door leerlingen, medewerkers en ouders.
  Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen via school een opleiding tot mediator volgen, waarin ze geleerd wordt om in conflictsituaties tot win-win oplossingen te komen. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. En bereiden we onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.
  Ook heeft de school een leerlingenraad die bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Zij bespreken 1x in de zes weken allerlei zaken die op school en in de groepen spelen.
  Meer informatie is te vinden in onze RankBulletins die gedurende het jaar verschijnen en op www.devreedzameschool.nl
 3. Normen en waarden: wij werken vanuit het protestants-christelijk gedachtegoed, met een brede blik naar buiten. Dat betekent dat we aandacht schenken aan gewetensvorming en identiteitsontwikkeling, zorg dragen voor elkaar en respect tonen voor onze omgeving. Daarnaast houden we gezamenlijke vieringen en gebruiken we een methode die Bijbelverhalen vertaalt naar begrijpelijke taal voor kinderen. Vanuit een wereldse benadering maken wij de koppeling tussen geloof, onderwijs en maatschappij.

Onze kernwaarden

Vertrouwen
Wij vertrouwen erop dat onze leerlingen met behulp van onze normen en waarden leren geloven in zichzelf en de ander. Op onze school kun je jezelf zijn, jezelf ontdekken en vertrouwen op elkaar. We hebben allemaal verschillende talenten die er stuk voor stuk mogen zijn. Die talenten zien wij en we helpen elkaar om deze op een positieve manier te gebruiken.

Verantwoordelijkheid
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om leerlingen toe te rusten met een rugzak vol kennis en vaardigheden. Zodat zij een eigen mening kunnen vormen, verantwoordelijke keuzes kunnen maken en hun persoonlijke route succesvol kunnen vervolgen. Met als doel dat ieder kind zich ontwikkelt tot een autonoom en zelfbewust persoon, die een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.

Verbinding
Wij verbinden onze eigen protestants-christelijke identiteit met andere levensbeschouwingen en de wereld om ons heen. Als school zijn we een gemeenschap van leerlingen, medewerkers en ouders die samenwerken en oog hebben voor elkaar. Wij hebben een groot hart voor kinderen die iets extra’s nodig hebben en voeren het gesprek over hoe we de school voor iedereen nog prettiger kunnen maken.