Waar staat De Rank voor?

De Rank is een protestants-christelijke school. We beginnen de schooldag met een dagopening en eindigen met een afsluiting. Dit kan zijn met een gebed, een lied een overdenking en/of een gesprekje. Drie keer per week worden er bijbelverhalen verteld, waarbij we een verband leggen naar wat kinderen meemaken.
We werken hier vanuit Gods liefde. Het kind wil leren en daar sluiten we als school bij aan. Dit betekent dat:

  • we ieder kind beschouwen als uniek en waardevol. We bieden de kinderen gelijke kansen door een sfeer te creëren waarin hun mening, handelen en zijn, gerespecteerd worden. Er wordt ook aan sociaal-emotionele ontwikkeling gewerkt waardoor het kind de uitdaging aan kan gaan om te leren en zo nodig het negatieve kan ombuigen naar het positieve.
  • we het kind zien als een persoonlijkheid. We leren hen kritisch te zijn ten aanzien van zichzelf en de wereld om hen heen. Dit kritisch zijn mag zich uiten in het houden van een eigen mening daarbij wel respecterend de mening van een ander en de door de school vastgestelde regels, normen en waarden.
  • we het kind zien als een individu dat door de volwassenen begeleid moet worden naar volwassenheid. We leren de kinderen zelfstandig te werken en te handelen. We geven de kinderen handvaten op sociaal-emotioneel gebied, die ze nodig hebben in de omgang met elkaar.
  • we elk kind beschouwen als talentvol. We leren ze te waarderen dat een ieder weer andere talenten heeft op verschillend gebied. Hierdoor kunnen zij hun eigen uniek-zijn in een betere context zien. De één leert makkelijker door theorie, de ander door de praktijk en weer een ander door creativiteit.
  • we de ontwikkeling van een kind zien als iets heel persoonlijks. Kinderen die minder begaafd zijn zullen we ondersteunen in hun werk door hen aangepaste oefeningen en/of opdrachten te geven en hen daardoor de gelegenheid geven om zich de leerstof op hun eigen tempo eigen te maken. Kinderen die meer begaafd zijn krijgen de gelegenheid de door hen opgedane kennis in velerlei zaken toe te passen.

Op onze school:

  • worden er vieringen gehouden, waarin we uiting geven aan ons geloof (Kerst, Pasen en schoolvieringen). Per schooljaar zijn er ongeveer vier schoolvieringen. Deze vieringen hebben tot doel samen met alle groepen op verschillende manieren aandacht te besteden aan de uitgangspunten van de school.
  • is er aandacht voor maatschappelijke thema’s.
  • staat in elke klas een spaarpot voor onze adoptiekinderen. De school heeft twee kinderen via het Plan Nederland (voorheen Foster Parents Plan) en één via stichting Red een Kind. In de school is informatie via brieven, foto’s en tekeningen van deze kinderen te zien.