Van leren alleen word je niet wijs

Natuurlijk is op De Rank tijd voor andere activiteiten zoals vieringen, (kunst)projecten, schoolreisjes en feesten. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een activiteitenkalender. Hierop staan o.a. de data aangegeven van de 10-minutengesprekken, schoolvieringen en studiedagen. Daarnaast maken wij een jaarplanning voor andere activiteiten.

Vieringen en activiteiten
Op school worden er vieringen gehouden, waarin we uiting ge­ven aan ons geloof (Kerst, Pasen en schoolvieringen). Per schooljaar zijn er ongeveer vier schoolvieringen. Deze schoolvieringen hebben tot doel samen met alle groepen op verschillende manieren aandacht te besteden aan de uitgangspunten van de school. Ze vormen de inleiding op een nieuwe serie bijbelverhalen, die ­vanuit de methode ‘Kind op Maandag’ wordt aangegeven.

Op sportief gebied wordt jaarlijks voor alle leerlingen een sportdag en voor de leerlingen van groep 8 een peanutbaltoernooi georganiseerd.

Op De Rank wordt op gepaste wijze aandacht besteed aan carnaval.

In de groepen 1 t/m 6 wordt met de kinderen aandacht besteed aan moeder- en vaderdag.

Muziekonderwijs
M.i.v. het schooljaar 2018-2019 ontvangt onze school een subsidie in het kader van de landelijke regeling muziekimpuls. Deze subsidie zetten wij in t.b.v. kwalitatieve muzieklessen in alle groepen van onze school. Daarvoor maken wij gebruik van de expertise van de Veldhovense Muziekschool Art4U.
Voor de groepen 1 en 2 worden digibordlessen passend bij de thema’s ontwikkeld, waarmee de leerkrachten het muziekonderwijs in hun eigen groep kunnen verzorgen.
Voor de groepen 3 is er de MuziekKlup, 30 lessen die in de klas verzorgd worden door een docent van Art4U.
Het muziekonderwijs in de groepen 5 t/m 8 wordt d.m.v. PIMBA (Project Instrumentale Muzikale vorming Basisonderwijs) in nauwe samenwerking met Art4U vormgegeven.
Vanaf 1 oktober komt er wekelijks een docent van de muziekschool op school om in een cyclus van 14 dagen e.e.a. in te studeren.

  • In de eerste week liedjes met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 (schoolkoor).
  • In de tweede week formeert zij in overleg met de groepsleerkrachten een groepje kinderen dat geïnstrueerd wordt de liedjes op instrumenten te spelen en zo mogelijk samen te spelen (schoolorkest).Hiermee trachten wij met de leerlingen een niveau te bereiken om instrumentaal te kunnen participeren in de andere muzieklessen en vieringen op school.
  • De groepsleerkracht blijft verder de liedjes die zijn aangeleerd gebruiken in de klas.

Projecten
De groepen 1 t/m 3 werken bijna het hele jaar projectmatig. Een project duurt ongeveer 3 tot 6 weken. De ouders worden van dit project op de hoogte gehouden door middel van de muurkrant. Naast de seizoenen en de feestelijkheden rondom Sint en Kerst worden er verschillende onderwerpen projectmatig aangepakt.

Schoolreisjes en -kamp
In een van de laatste schoolweken van het schooljaar wordt er voor de groepen 1 t/m 7 een schoolreis georganiseerd.
Groep 8 gaat op schoolkamp (zonder overnachting) als afsluiting van de schoolloopbaan op onze school.

Excursies
Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) heeft ook een afdeling in Veldhoven. Zij tracht ertoe bij te dragen dat de jeugd nauwer bij de natuur en het milieu wordt betrokken. Jaarlijks worden met veel succes natuurwandelingen gehouden onder leiding van schoolgidsen: het ‘scholenwerk’.
Indien mogelijk gaan we met de kinderen naar tentoonstellingen in museum ’t Oude Slot te Veldhoven en in het Milieu Educatie Centrum in Eindhoven.

Vervoer uitstapjes
Sommige projecten en excursies worden niet in de buurt van de school gehouden maar bijvoorbeeld in het museum. Voor het vervoer van de leerlingen doen wij dan een beroep op ouders die voor de school enkele leerlingen willen vervoeren. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

  • degene die voor de school rijden krijgen een kaart mee van de school waarop staat dat er in schoolverband wordt gereden,
  • op de achterkant van deze kaart staan de wettelijke voorschriften ten aanzien van het vervoer van leerlingen.

Het Ouderfonds stelt een bedrag ter beschikking voor vergoeding van gemaakte reiskosten in het kader van een excursie buiten Veldhoven. Indien u gebruik wenst te maken van deze declaratiemogelijkheid, kunt u hiervoor op school een formulier vragen.

RankFestival
Elk jaar wordt er een feest van muziek, dans en zang georganiseerd waarvoor de leerlingen uitgenodigd worden om op een podium op te treden. Dit optreden kan zijn een dans, een playback act, een muziekstuk spelen etc. Het gaat erom dat de leerlingen hun eigen kwaliteiten aan anderen kunnen laten zien en dat we kunnen genieten van elkaars talenten en hobby’s op dit gebied.