Leerlingenbegeleiding

In de basisschool is “zorgbreedte” een van de centrale begrippen. Onder zorgbreedte wordt verstaan de mate waarin een school mogelijkheden biedt kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus een zinvolle begeleiding te bieden. Met andere woorden: we proberen elk kind zodanig te begeleiden, dat het zich optimaal kan ontplooien.

De leerlingen in de groepen 1 en 2 worden in hun ontwikkeling gevolgd met behulp van het observatiesysteem ‘Kleuter in beeld’. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

 • voorbereidend rekenen en beginnende geletterdheid (voorbereidend lezen/taal).
 • sociaal- emotionele ontwikkeling
 • speel/werkgedrag
 • taalontwikkeling
 • motoriek
 • vitaliteit

In de groepen 3 t/m 8 worden twee keer per jaar toetsen (CITO) afgenomen en wordt er gekeken naar:

 • sociaal- emotionele ontwikkeling
 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • spellen
 • rekenen

Op alle onderdelen worden zij m.b.v. landelijk genormeerde toetsen getoetst.
Ook worden er methodegebonden toetsen afgenomen. De resultaten worden vastgelegd in een groepsstaat die een beeld geeft van wat er nog in de groep en per leerling aan de orde moet komen en waar eventuele problemen liggen. De groepsstaten worden twee keer per jaar met de intern begeleider (IB-er) besproken.

Speciale leerlingenbegeleiding en ondersteuningsteam (1-onderwijsroute)
Centraal in deze zorgbreedte staat de speciale leerlingbegeleiding.
De leerkracht signaleert dat er met een kind problemen zijn of dreigen te ontstaan. Als hij/zij vindt dat hij die problemen niet alleen kan oplossen, dan volgt er een leerlingen­bespreking samen met de intern begeleider (IB’er). De IB’er is een teamlid dat alle extra hulp aan individuele leerlingen coördineert. Ook kan de leerling ingebracht worden in een ondersteuningsteambespreking. Aan deze bespreking nemen naast de ouders, leerkracht(en), IB-er en directeur, ook externe instanties deel. Uit de bespreking moet duidelijk worden waar de problemen precies liggen en kunnen er suggesties voor een oplossing aange­dragen worden.

Eventueel stelt de leerkracht samen met de IB’er – en in afstemming met de ouders – een ontwikkelingsperspectief op.

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat deze begeleiding alleen in noodzakelijke gevallen gegeven wordt. In principe worden leer- en ontwikkelingsachterstanden zoveel mogelijk binnen de eigen groep opgevangen.

Voor kinderen die meer aan kunnen of waarvan gebleken is dat zij naar hoogbegaafdheid neigen is op school materiaal voor handen. In overleg met de ouders/verzorgers kan er besloten worden om de leerstof voor deze leerling te verbreden en/of te versnellen.

Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen. Ook als een kind specifieke ondersteuning nodig heeft.

Ieder schoolbestuur heeft sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Zij is wettelijk verplicht om passende ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij een school wordt aangemeld. Elke school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het maakt duidelijk wat men van de school kan verwachten. Het ondersteuningsprofiel van onze school is te bekijken op www.scholenopdekaart.nl. Het schoolondersteuningsprofiel heeft ook een functie bij het realiseren van een dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning in de regio. Dit laatste is een verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband moet de relatie worden gelegd met de schoolondersteuningsprofielen van de scholen in de bijbehorende regio.
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband De Kempen, Sterrenlaan 5, 5503 BG  Veldhoven, tel.nr. 040 – 787 88 53, e-mail: info@podekempen.nl, website: www.podekempen.nl.

Na aanmelding zal de school eerst zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren. Bij dit onderzoek kan de school de Commissie van Intake en Toelaatbaarheid van Veldvest betrekken. In deze commissie hebben onder andere de directeur en de orthopedagoog van het speciaal basisonderwijs zitting.
Zij zijn goed op de hoogte van de onderwijskundige mogelijkheden op de basisscholen, de speciale school voor basisonderwijs en andere opvangmogelijkheden. Op het moment dat het onderzoek is afgerond, wordt er een besluit genomen met betrekking tot de meest passende onderwijssetting en zal dit in een gesprek worden toegelicht. Op het moment dat een kind gedurende de schoolloopbaan extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit – in samenspraak met de ouders – vastgelegd in het groeidocument. Bij elke stap in de 1-onderwijsroute is er afstemming met ouders. De afspraken worden structureel aangevuld in het groeidocument, zodat de onderwijsbehoefte van de leerling en de ingezette acties bijgehouden worden. Het groeidocument vormt de basis voor een eventueel ondersteuningsarrangement of verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Onderwijskundig rapport
Wanneer een leerling onze school verlaat (andere basisschool, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs) wordt een onderwijskundig rapport opgemaakt. Dit bevat gegevens over gevolgde leermethodes en vorderingen van de leerling. De ouders en/of verzorgers krijgen een afschrift van dit rapport.