Externe relaties

Stafbureau Veldvest en IJK
Onze school wordt ondersteund door het stafbureau van Veldvest en is aangesloten bij IJK. Zij bieden de nodige ondersteuning op het gebied van financiële-, personele- en salarisadministratie.

Begeleiding van het team
Aan het eind van het schooljaar wordt afgesproken op welke onderwerpen ons team wordt begeleid. Die begeleiding is gericht op verbetering van het onderwijs op onze school.
Bijvoorbeeld door:

  • implementatie van een nieuwe methode;
  • begeleiding en ondersteuning bij schoolontwikkeling, zelfstandig werken en ICT;
  • ondersteuning van de interne begeleider(s)

Er worden teamvergaderingen aan zo’n veranderingsonderwerp besteed.

Hulp bij de zorg voor kinderen
De hulp aan individuele kinderen krijgt gestalte binnen de leerlingenbegeleiding. Voor advies en hulp kan een medewerker van de beleidsgroep Passend Onderwijs van Veldvest ingeschakeld worden. Een orthopedagoog bespreekt met de IB-er en de leerkracht hoe hulp kan worden geboden.

Jeugdgezondheidszorg
Gelukkig gezonde kinderen. Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheid neemt deel aan de ondersteuningsstructuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.

Even praten….

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.

Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.opvoeden.nl  De informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer informatie op: www.bmr.dtpprik.nl en www.hpvprik.nl of op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid

  • Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button ‘Ik heb een vraag’.
  • Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

De GGD doet meer:

  • De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.
  • GGD-medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
  • Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
  • De GGD heeft een taak in het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten.

Schoolmaatschappelijk werk
Ondanks alle goede zorgen kunnen er bij u thuis, in de buurt en op school kleine en grote problemen voorkomen, waar niet altijd een pasklare oplossing voor handen is. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstanties om in een vroeg stadium, dichtbij huis, een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen. Schoolmaatschappelijk werk is een kortdurende vorm van hulpverlening. Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen.

Voor vragen van ouders/verzorgers, leerlingen is de schoolmaatschappelijk werker te bereiken via de leerkracht of intern begeleider van de school. De schoolmaatschappelijk werkster die aan onze school verbonden is is Ilja Vervoort. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 – 30 54 20 28 of via e-mail: i.vervoort@lumensindebuurt.nl.

Verzekering
De schoolongevallenverzekering heeft een 24 uurs-dekking. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directie.