Aannamebeleid
Alle kinderen die op De Rank kunnen groeien in hun ontwikkeling en waarvoor voldoende deskundigheid op school in huis is, kunnen in principe op De Rank geplaatst worden. In het kader van Passend Onderwijsl worden ook kinderen aangenomen die voorheen naar een speciale school voor basisonderwijs zouden zijn gegaan. Van ouders en kinderen wordt gevraagd dat ze de uitgangspunten van de school, zoals verwoord in de schoolgids, respecteren. De Rank is een protestants-christelijke school en dat blijkt ondermeer uit de lessen godsdienst en de vieringen. De leerlingen volgen al deze lessen en wonen alle vieringen bij.

De directeur beslist over de aanname van leerlingen, na één of meerdere gesprekken met de ouders/verzorgers, onder inachtneming van het aannamebeleid. Van het intakegesprek wordt een verslag gemaakt. Van eventuele individuele afspraken ontvangen de ouders/verzorgers een bevestiging. In geval van twijfel wordt de aanmelding besproken binnen het team en eventueel het bestuur. Bij verandering van school binnen Veldhoven wordt contact gezocht met de huidige school en gevraagd naar de reden van verandering. In groep 8 worden geen leerlingen aangenomen die van andere Veldhovense scholen komen. In individuele gevallen kan worden afgeweken van het aannamebeleid.

Aannamebeleid van leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag
Ons uitgangspunt is dat we ons best willen doen om alle kinderen die bij ons aangemeld worden een leerrijke en veilige plek te bieden op onze school. Om daartoe in staat te zijn zullen we ieder kind de zorg en aandacht moeten kunnen bieden die het nodig heeft. Bij aanmelding van een kind dat veel extra zorg en aandacht vraagt zullen we heel zorgvuldig te werk gaan om op basis van de juiste afwegingen tot een goede keuze te komen wat betreft de aanname. Hiervoor is een procedure vastgesteld, welke beschreven is in ons schoolplan. In principe kan aanname plaats vinden als we een juiste afstemming kunnen vinden tussen wat een kind van ons vraagt en wat wij als school kunnen bieden. Wij willen hierover met de ouders altijd open en constructief in gesprek gaan. Plaatsing is altijd voor de tijd van één schooljaar. Evaluatie moet duidelijk maken of het verantwoord is voor de betreffende leerling, voor de medeleerlingen en voor de school om in het daarop volgende jaar door te gaan. Aan de plaatsing van een leerling, die door zijn/haar handicap extra zorg en aandacht nodig heeft, stellen wij de volgende voorwaarden: De toelatingsprocedure is op de juiste manier doorlopen. De school moet gebruik kunnen maken van ambulante begeleiding. Het kind moet leerbaar zijn. We willen het kind in zijn/haar ontwikkeling kunnen begeleiden, alleen opvang bieden is niet passend voor de school. Het kind moet zindelijk zijn, dan wel er is een oplossing voor handen, waardoor dit geen probleem vormt voor de school. Het kind moet zich prettig kunnen voelen in onze schoolsituatie en zich aan kunnen passen aan de klassensituatie. De afstemming tussen wat het kind nodig heeft en wat de school kan bieden kan worden gevonden. Dit betekent impliciet dat nagegaan dient te worden of de groep en de leerkracht waarbij deze leerling geplaatst wordt mogelijkheden in zich hebben een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze leerling. De ouders kunnen zich vinden in het contract dat met hen afgesloten dient te worden.