Stichting Ouderfonds en ouderbijdrage

De Stichting Ouderfonds Protestants Christelijk Onderwijs Veldhoven is een stichting die onafhankelijk van het stichtingsbestuur functioneert. De Stichting Ouderfonds beheert de ouderbijdragen van de ouders/verzorgers van De Rank. Op deze manier wordt gegarandeerd dat het geld dat voor De Rank wordt gegeven, ook aan De Rank besteed wordt. Het bestuur van de Stichting Ouderfonds is als volgt samengesteld:

  • uit de Activiteitencommissie één lid
  • namens het team één lid
  • drie leden gekozen door en uit de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Rank

In het bestuur van de Stichting Ouderfonds hebben de volgende personen zitting:

  • Mw. M. van Meteren: voorzitter
  • Dhr. M. Naber: secretaris
  • Dhr. M. Kimman: penningmeester
  • Dhr. K. Roos: lid
  • Mw. F. Derksema: namens de AC
  • Dhr. G. van Vark: namens team

De salarissen van de onderwijskrachten, de leermiddelen en andere exploitatie-uitgaven worden door de overheid vergoed. Daarnaast is er geld nodig voor binnen- en buitenschoolse activiteiten die het totale onderwijs ten goede komen zoals: kleine reparaties, excursies, verzekeringen (waaronder schoolongevallenverzekering voor alle leerlingen), aanschaf en onderhoud van diverse apparaten zoals de geluidsinstallatie, de lichtinstallatie, e.d., Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, sportdag, bijdrage aan afscheid groep 8, aanvulling boeken schoolbibliotheek, attenties. Deze zaken worden bekostigd uit de opbrengst van de bijdragen van het ouderfonds. Aan het begin van ieder schooljaar krijgen alle ouders/verzorgers een brief, waarin een financiële bijdrage wordt gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig, maar het richtbedrag is € 23,50 per leerling. De bijdrage kan worden gestort op Iban-nr. NL11 ABNA 0426 6281 87 t.n.v. St. Ouderfonds PC Onderwijs Veldhoven. De kosten voor de schoolreis en het schoolkamp zijn niet bij deze bijdrage inbegrepen. Over deze kosten worden de ouders/verzorgers in de loop van het schooljaar geïnformeerd. Voor meer informatie over de ouderbijdrage klikt u op Ouderbijdrage 2022-2023.