Stichting Ouderfonds en ouderbijdrage

De Stichting Ouderfonds Protestants Christelijk Onderwijs Veldhoven is een stichting die onafhankelijk van het stichtingsbestuur functioneert. Op deze manier wordt gegarandeerd dat het geld dat voor De Rank wordt gegeven, ook aan De Rank besteed wordt.
De MR controleert jaarlijks de jaarrekening van de Stichting en legt daarmee verantwoording af.

Het bestuur van de Stichting Ouderfonds is als volgt samengesteld:

  • uit de Activiteitencommissie één lid
  • namens het team één lid
  • drie leden gekozen door en uit de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Rank

In het bestuur van de Stichting Ouderfonds hebben de volgende personen zitting:

  • Mw. M. van Meteren: voorzitter
  • Dhr. M. Naber: secretaris
  • Dhr. J. van Oorschot: penningmeester
  • Mw. N. Tops: namens de AC
  • Dhr. G. van Vark: namens team

Stichting Veldvest vindt het belangrijk om als maatschappelijke organisatie een bijdrage te leveren aan de scholen/ouderverenigingen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Daarom is besloten om vanaf het schooljaar 2023-2024 per leerling een bedrag van € 25,00 over te maken aan Stichting Ouderfonds t.b.v. alle activiteiten die gedurende het schooljaar georganiseerd worden.

Er zal geen apart verzoek tot een vrijwillige ouderbijdrage aan ouders/verzorgers gedaan worden, met uitzondering van de schoolreis en het schoolkamp, Over deze kosten worden ouders/verzorgers in de loop van het schooljaar geïnformeerd.