Medezeggenschapsraad

Ouders hebben een bijzondere plek op school, want het zijn hun kinderen die op de Rank zitten. Voor een goede samenwerking tussen ouders en school zijn er commissies op school aanwezig.

Een belangrijke commissie is de medezeggenschapsraad (MR). De MR is opgebouwd uit twee groepen; een vertegenwoordiging van de leerkrachten en een vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers. Van de ouder/verzorgers die zitting nemen in de MR wordt verwacht dat ze het doel en de grondslag van de school onderschrijven.

Belangrijkste taak van de MR is toezicht houden op het ‘reilen en zeilen’ binnen de school. Taken voor de MR zijn o.a. het bevorderen van een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school: een ieder wordt in staat gesteld om zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen.

De MR praat met de directie en wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en plannen. Ook kan de MR zelf zaken aankaarten of voorstellen doen aangaande alle zaken op de school. Afhankelijk van het onderwerp, heeft de MR advies- of instemmingsbevoegdheden.

De MR vergadert tenminste vier maal per jaar. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.
Naast de eigen bijeenkomsten vergadert de MR twee keer per jaar met het bestuur en alle ­MR-en uit Veldhoven.

De MR is te bereiken via: MR.Rank@veldvest.nl. Als u alleen de voorzitter Susan Ravensbergen of secretaris Eelco de Vries wilt mailen kan dat via de volgende weg:

Naast de MR is er een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). Deze GMR bespreekt zaken die van belang zijn op het niveau van het bevoegd gezag.

De MR kiest er voor om samen met een aantal ouders een overlegplatform te vormen onder de naam Schoolraad (SR). De SR bestaat formeel dus uit de MR en een aantal ouders die de MR met raad en daad ondersteunen. De directie neemt normaal gesproken deel aan dit overleg. Zo ontstaat een klankbord voor directie en MR waarin een groter aantal ouders is vertegenwoordigd.
De leden van de SR vertegenwoordigen elk een commissie van ouders die ondersteuning bieden aan de school, het team van leerkrachten, de directie en de MR.

De verslagen van de medezeggenschapsraad en de schoolraad zijn voor iedereen toegankelijk en kunt u lezen via deze website.