Ouders en school

Ouders hebben een bijzondere plek op school, want het zijn hun kinderen die op de Rank zitten. Voor een goede samenwerking tussen ouders en school zijn er commissies op school aanwezig.

Medezeggenschapsraad
Klik op de link voor de informatie over de ‘Medezeggenschapsraad’.

Schoolraad
Klik op de link voor de informatie over de ‘Schoolraad’.

Activiteitencommissie
Klik op de link voor de informatie over de ‘Activiteitencommissie’.

Stichting Ouderfonds en ouderbijdrage
Klik op de link voor de informatie over de ‘Ouderfonds’.

Veiligheidscommissie
De veiligheidscommissie van De Rank houdt zich bezig met de veiligheidsaspecten in en om de school. U kunt hierbij denken aan aspecten als verkeersveiligheid, brandpreventie en controle op onveilige situaties in de klas, maar ook onderwerpen als gezondheid en pesten komen aan de orde. De veiligheidscommissie wordt gevormd door een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders/verzorgers van de school en vergadert minimaal 4x per jaar. Wij werken aan een school zonder ongelukken en in dit verband ontving De Rank in april 2005 uit handen van de Stichting Consument en Veiligheid voor de 3e keer op rij het Veiligheidsvignet. Bovendien heeft de provincie in mei 2005 aan onze school het Brabants Verkeersveiligheids Label uitgereikt.

Gebedsgroep: Gevouwen handen
‘Waar twee of drie mensen bij elkaar zijn, omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen’ (Matthëus 8:20).
Op school is van alles te doen. Als ouder kun je je handen er soms letterlijk vol aan hebben. Maar naast deze ‘helpende handen’ geloven we dat we ook met ‘gevouwen handen’ veel kunnen betekenen voor school. Daarom hebben wij een gebedsgroep voor De Rank. Hiermee volgen we het voorbeeld van ruim 650 andere scholen in het land.
Wij bidden voor:

  • kinderen, activiteiten, leerkrachten en ander personeel op school,
  • het schoolbestuur, de MR, de SR en voor alle ouders die ingeschakeld zijn op school,
  • een goede sfeer en een veilige omgeving op school,
  • specifieke gebedspunten die aangedragen worden.

Alle ouders die het werk van school met gebed willen ondersteunen zijn elke vrijdagochtend van 8.30-9.30 uur van harte welkom in de personeelskamer van de school. Mocht u meer informatie willen hebben, neem dan gerust contact op. Als u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, maar wel gebedspunten zou willen aandragen, dan kan dat natuurlijk ook! Ook als u niet wekelijks, maar af en toe wilt aanschuiven, bent u heel erg welkom!

Ouders/verzorgers in de school
Voor een aantal activiteiten maakt de school graag gebruik van hulp van ouders. Dit wordt door de activiteitencommissie gecoördineerd. Tijdens de werkzaamheden van ouders blijft de leerkracht altijd verantwoordelijk voor zijn/haar groep. De leerkracht zal de ouders/verzorgers die helpen er ook op wijzen dat, indien er sprake is van gedrags- of ontwikkelingsproblemen, de ouders niet zelf hierover gaan oordelen maar bij problemen het aan de leerkracht melden.
In onze school maken we weinig gebruik van ouders die helpen bij lezen of rekenen. Hiervoor zetten we in voorkomende gevallen de leerlingen van de groepen 7 en 8 in. In het kader van sociaal emotionele ontwikkeling krijgen zij de taak om een klein groepje kinderen te helpen bij het oefenen. Deze taak wordt door de leerkrachten zorgvuldig besproken, zodat een kind weet wat de bedoeling ervan is.

Contacten met ouders/verzorgers
Op velerlei manieren heeft de school contact met de ouders/verzorgers. Voorbeelden van deze contacten zijn: 10-minutengesprekken, rapport, huisbezoeken, informatie- en ouderavonden, RankBulletin, Parro-app, mededelingenschrift, muurkrant, huiswerkschrift, de schoolkalender én de schoolgids.

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder/verzorger in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en samen met u zoekt naar de beste oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de leden van het Management Team. Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematiek bespreken met de interne contactpersonen van de school. Deze zijn door het bestuur benoemd om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders/verzorgers en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de interne contactpersonen wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke op lossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten. De klachtenregeling is te verkrijgen bij het Management Team en bij de interne contactpersonen.

Interne vertrouwenspersonen:
Mevrouw G. Hartvelt-de Jong
e-mailadres: g.hartvelt@veldvest.nl
tel. (040) 253 39 16 (school)

Mevrouw D. Deijl
e-mailadres: d.deijl@veldvest.nl
tel. (040) 253 39 16 (school)

Externe vertrouwenspersoon:
Mevrouw I. Middelkoop
e-mailadres: ingrid@deconflictexpert.nl
tel. (06) 14 80 86 33

Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs:
Postbus 394
3440 AJ Woerden
Tel. nr. (070) 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
Tel. nr. (0900) 111 3 111 (lokaal tarief)
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur

Ouders & Onderwijs
Voor vragen over onderwijs: Ouders & Onderwijs (oudersenonderwijs.nl)