De Rank ziet democratisch burgerschap als een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod. De mening van de leerlingen doet er toe! En de school wil graag weten wat er speelt en leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad is bedoeld om kinderen een stem in de school te geven, zodat ze weten dat ze meetellen.

Doelen van de leerlingenraad?

 • De leerlingen spelenderwijs kennis maken met de democratische beginselen;
 • Bevorderen van actief burgerschap;
 • De betrokkenheid van de leerlingen met de school bevorderen;
 • Verantwoordelijkheid van de leerlingen voor schoolse zaken bevorderen;
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school geven;
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.

Op deze manier worden leerlingen medeverantwoordelijk gemaakt voor zaken die in de school spelen en kunnen ze meehelpen om oplossingen te bedenken.

Wie zitten er in de leerlingenraad?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, uit elke groep 2 leerlingen.

Kwaliteiten van leerlingen uit de leerlingenraad

 • Staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening.
 • Kunnen goed en serieus luisteren naar een ander.
 • Komen op voor de belangen van anderen en zichzelf.
 • Vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school.
 • Voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze school.
 • Zijn creatief en hebben goede ideeën.

Wat doet de leerlingenraad?
In de leerlingenraad kan over allerlei zaken die beter of anders zouden kunnen gesproken worden. De leerlingen mogen hun eigen ideeën inbrengen. Zij mogen ook advies geven m.b.t. onderwijskundige zaken en zaken die te maken hebben met De Vreedzame School. Ook het team kan bespreekpunten inbrengen.

De leerlingenraad praat mee over zaken zoals:

 • aankleding van de schoolpleinen en de school;
 • school- en speelplaatsregels;
 • omgaan met pestgedrag;
 • verzorgen van buiten speelspelletjes;
 • mediatorenbeleid;
 • acties voor de omgeving;
 • vieringen en activiteiten.

Ook al klinkt het misschien ongelofelijk saai, de voornaamste activiteit van de leerlingenraad is vergaderen. Bespreken wat wel en niet goed verloopt. Wanneer er punten zijn die niet goed verlopen maken ze een verbeterplan. Eigen initiatieven worden besproken, uitgewerkt en voorgelegd aan het team en/of de directeur van de school. Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de activiteitencommissie, de medezeggenschapsraad of het team. De leden van de leerlingenraad kunnen ook aangesproken worden door de andere leerlingen van de school.

Hoe is de organisatie?

 • In de groepen 6, 7 en 8 worden na de zomervakantie verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht organiseren: een campagne of gewoon een kringgesprek met stemronde of iets dergelijks. In elke groep worden 2 leerlingen gekozen en afgevaardigd naar de leerlingenraad.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen informatie wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten in de groep worden geïnventariseerd.
 • De leerlingenraad komt 1x in de 6 weken of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept bijeen.
 • De vergaderingen worden onder schooltijd gehouden en de directeur is namens het team aanwezig bij de vergaderingen.
 • Op de eerste vergadering wordt een voorzitter en notulist gekozen.
 • De leden van de leerlingenraad doen verslag in hun eigen klas en lichten de besluiten van de leerlingenraad toe.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad en zijn één keer herkiesbaar.