De Vreedzame School

We voeden onze leerlingen op voor een gecompliceerde samenleving. Een samenleving waarin niet alleen de traditionele schoolvakken belangrijk zijn voor succes. Ook sociale en emotionele vaardigheden zijn in hoge mate bepalend voor maatschappelijk welslagen. Omgekeerd heeft onze samenleving burgers nodig die zich zorgzaam en verantwoordelijk opstellen.
Bij ons op school gebruiken we daarom het programma De Vreedzame School, een programma dat er naar streeft om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt. Wekelijks worden daarom in alle klassen Vreedzame School lessen gegeven, die gedurende de week hun doorwerking hebben op elk moment en in elke situatie. Ook heeft de school een leerlingenraad.

Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen via school een opleiding tot mediator volgen, waarin ze geleerd wordt om in conflictsituaties tot win-win oplossingen te komen. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. En bereiden we onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.

Meer informatie is te vinden in onze RankBulletins die gedurende het jaar verschijnen en op http://www.devreedzameschool.nl/

Op 7 maart 2018 hebben wij een ouderavond op school gehouden over De Vreedzame School.
De presentatie van deze avond kunt u hier bekijken.