Leerplicht

Het is ook voor u van belang te weten hoe het met de leerplicht zit. Als uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Verplicht is het dan nog niet. Als uw kind vijf jaar is geworden moet het naar school. Het is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden. U moet uw kind dan op school in laten schrijven.

Verlof voor vier- en vijfjarigen

Een vierjarig kind mag dus thuisblijven van school als de ouders dat (vooral in het begin) noodzakelijk vinden. De school moet wel weten dat het kind op een bepaalde dag niet komt. Een mondelinge of schriftelijke mededeling aan de klassenleerkracht is voldoende. Een vijfjarig kind kan door speciale omstandigheden een vijfdaagse schoolweek nog wat te zwaar vinden. Er kan dan gebruik gemaakt worden van een speciale regeling. Die houdt in dat een vijfjarige ten hoogste vijf uur per week thuis mag blijven als de ouders dit maar tijdig doorgeven aan de directie. Op verzoek van de ouders kan de directie toestaan een vijfjarige zelfs tien uur per week thuis te houden. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Zodra uw kind zes jaar wordt, houdt deze regeling op.

Extra verlof

Extra verlof kan uitsluitend aangevraagd worden bij en toegekend worden door de directie van de school.
De regeling extra verlof is te lezen via:
Regeling extra verlof
Voor het aanvraagformulier klikt u op de volgende link:
Aanvraagformulier voor verlof