Belangrijke data

12 mei Studiedag: vrij
19 mei RankFestival
20 mei RankFestival
23 mei Start blok 6 De Vreedzame School
26 mei Hemelvaart: vrij
27 mei Dag na Hemelvaart: vrij
3 juni Buurtveegdag groep 1/2a
6 juni 2e Pinksterdag: vrij
7 juni Schoolreis groep 1 t/m 4
9 juni Peanutbaltoernooi groep 8
10 juni Peanutbaltoernooi groep 8
14 juni Start schoolkamp groep 8
17 juni Einde schoolkamp groep 8
23 juni Schoolreis groep 5 t/m 8

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Yaela 05-05 4a/5a
Taavi 05-05 8a
Noren 05-05 6b
Evelyn 07-05 8a
Mohammed 11-05 4a/5a
Yenthe 11-05 6a/7a
Jia Shu 12-05 4b
Pieter 13-05 3a
Berrit 14-05 3a
Isa 18-05 4B
Jochem 18-05 6a/7a
Riley 19-05 6b
Mex 21-05 4b
Tess 22-05 1b/2b
Nathaniel 24-05 6a/7a
Mats 29-05 1b/2b
Tim 31-05 1a/2a
Tim 31-05 4a/5a
Sem 01-06 8a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Sofia Kyian – groep 1A

van harte welkom.
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

TSO (overblijven)

Zoals u waarschijnlijk wel weet is er op De Rank gelegenheid voor uw kinderen om over te blijven. Dat wordt, namens de Medezeggenschapsraad, door de TSO (Tussen Schoolse Opvang) commissie geregeld. De leden van deze commissie zorgen voor de financiën, de roosters en voor de vrijwilligers die de kinderen begeleiden tijdens het overblijven. Enkele jaren geleden waren vrijwel alle vrijwilligers, ouders van kinderen die bij ons op school zaten. Dat aantal is de laatste jaren sterk afgenomen. Momenteel draait de TSO grotendeels op vrijwilligers die geen binding hebben met de Rank.

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat overblijft sterk gestegen. Het aantal benodigde overblijfouders is daarmee ook gestegen. Gelukkig hebben we het tot nu toe nog steeds rond kunnen krijgen, al vonden we het wel jammer dat het steeds minder vrijwilligers waren die een binding hebben met de Rank. Wij hebben ervaren dat ouders/ verzorgers of andere familieleden die kinderen op de Rank hebben, een meer natuurlijke binding met de kinderen hebben en de cultuur van school sneller aanvoelen. Vandaar dat wij veel waarde hechten aan het zoeken van nieuwe krachten binnen de ouders of andere familieleden van onze kinderen.

Momenteel is er serieus een aanvulling noodzakelijk van het aantal overblijfkrachten. Er dreigt namelijk een structureel tekort te ontstaan. Wanneer we dit niet meer kunnen opvullen, zal de TSO niet meer in deze vorm verder kunnen blijven bestaan. Overstappen op een externe partij zou in dat geval een optie kunnen zijn. Dat betekent wel dat de regeling stukken minder flexibel wordt voor ouders en kind en de kosten voor overblijven een stuk hoger zullen komen te liggen.

Wij willen daarom een dringend beroep doen op u, ouders en verzorgers. Ook kunnen het opa’s, oma’s, tantes, ooms, buren of kennissen zijn. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het overblijven en gezellig lunchen op school voor uw kinderen op deze manier voortgezet kan worden zonder dat dit een onredelijke inspanning van de u vergt. U kunt ervoor kiezen om éénmaal per week, tot driemaal per week uw hulp in te zetten. Om de week is ook een optie of invalkracht. De tijd is van 12.00 uur tot ca 13.15-13.30 uur.

U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van 9 euro per keer betaald. Op de dagen dat u, of een ander familielid mee overblijft, betaalt niet voor uw eigen kind(eren). Rond Kerstmis ontvangt u een leuke bonus en éénmaal per jaar kunt u deelnemen aan een etentje c.q. BBQ.

Nogmaals, het is echt dringend noodzakelijk, maar wij hopen dat wij u er ook van hebben kunnen overtuigen dat het ook echt leuk is om te doen. U maakt uw kind mee in een hele andere setting op school.

Mochten wij u interesse hebben gewekt, dan kunt hierover contact opnemen met: Marie-José Dillen (coördinator), josedillen@gmail.com. tel: 06-349 531 47

Medezeggenschapsraad

Een aantal weken geleden hebben we vanuit de MR een oproep gedaan voor een nieuw MR-lid. Naar aanleiding daarvan kunnen we u nu mededelen dat zich een enthousiaste ouder heeft gemeld om de oudergeleding van de MR te versterken.
Hij stelt zich graag zelf aan u voor:

Mijn naam is Eelco de Vries, 46 jaar en woon met mijn gezin in Veldhoven. Onze dochter Rosalie zit in groep 4 en onze zoon Florentijn mag nog even thuis genieten voordat hij ook naar school gaat.
Al 14 jaar werk ik bij dezelfde werkgever, Lekkerland. Dit is een bedrijf in de food sector waar ik als category group manager werk op de afdeling inkoop en marketing.
In de tijd die overblijft ga ik graag iets leuks doen met mijn gezin, werken in de tuin of naar de tennisbaan.
Door mijn deelname in de MR hoop ik, samen met het bestaande team, een positieve bijdrage te leveren aan de gang van zaken op de school en een schakel te kunnen zijn tussen ouders en de school.

Eelco zal vanaf volgend schooljaar actief deel uitmaken van de medezeggenschapsraad van de Rank.

Schoolreizen

In juni gaan de groepen 1 tot en met 8 op schoolreis. Het duurt nog even, maar toch willen wij u hierbij alvast enige informatie verstrekken over deze schoolreisjes.

Op donderdag 23 juni a.s. zullen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 op schoolreis gaan. Zij gaan die dag naar De Beekse Bergen in Hilvarenbeek, waar zij in groepen door het park naar de dieren kunnen kijken, shows gaan bezoeken en kunnen ravotten in de speeltuin.
De kosten hiervan bedragen € 26,50.

Dinsdag 7 juni a.s. gaan de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 op schoolreis. Zij brengen een bezoek aan Speelboerderij De Hooiberg in Bladel, waar zij zich de hele dag kunnen vermaken.
De kosten voor deze schoolreis bedragen € 20,00.

 • Dinsdag 7 juni zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vrij!
 • Donderdag 23 juni zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij!

Vriendelijk verzoek om het bedrag dat voor uw kind(eren) geldt z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL79 INGB 0005 48 62 76 t.n.v. Basisschool “De Rank” te Veldhoven.

Wilt u bij de overschrijving naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden. En i.v.m. de doorberekening van kosten door de bank graag 1 gezamenlijke overschrijving i.p.v. per kind apart.

Verdere informatie m.b.t. de schoolreizen volgt te zijner tijd.

Schoolkamp

Voor groep 8 wordt er van dinsdag 14 juni tot en met vrijdag 17 juni a.s. een schoolkamp georganiseerd. Dinsdag 14 juni gaan zij een dag survivallen op Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon. En van woensdag t/m vrijdagochtend zullen er activiteiten in blokhut “’t Jikt” in Veldhoven georganiseerd worden.

De kosten voor dit kamp bedragen € 80,-.

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag dat voor uw kind geldt uiterlijk 31 mei aanstaande over te maken op rekeningnummer NL 79 INGB 0005 4862 76 t.n.v. Basisschool “De Rank” te Veldhoven.
Wilt u bij de overschrijving naam van uw kind vermelden.
Verdere informatie m.b.t. het schoolkamp volgt te zijner tijd.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 5 – “We dragen allemaal een steentje bij” hebben de kinderen geleerd:

 • Dat we een school zijn waar iedereen actief meedoet en meehelpt;
 • Dat er onderwerpen zijn waar we als kinderen echt over mee mogen praten;
 • Dat je naar een mediator kan gaan als je een conflict niet zelf kan oplossen. Een mediator kan een juf of meneer zijn of een leerling van groep 5 t/m 8;
 • Wat een commissie is en hoe die werkt, bijvoorbeeld dat een feestcommissie voorstellen doet voor verjaardagen en feestdagen;
 • Hoe je kunt solliciteren voor een plaats in een commissie;
 • Hoe we besluiten wie er in de commissie komt.

Maandag 23 mei starten wij met blok 6 “We zijn allemaal anders”. De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

 • In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen;
 • In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas;
 • In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal;
 • In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod;
 • In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten;
 • In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen;
 • In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

In dit blok willen we de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.

In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.

Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok.

Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen.

Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op Site van de school www.devreedzameschool.nl of langskomen op school.

Lees verder...

Stichting Leergeld

Als meedoen voor je kind niet (meer) vanzelfsprekend is: Stichting Leergeld helpt.
Sporten, scouting of muziekles. Een nieuwe fiets en laptop voor school. Voor de meeste kinderen vanzelfsprekend. Maar voor een
groot aantal kinderen ook niet. Omdat er thuis geen of niet genoeg geld voor is. En dat aantal is alleen maar gestegen door de coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat mensen hun baan hebben
verloren of hun inkomen tijdens de crisis dramatisch hebben zien slinken. Ook de huidige hoge energieprijzen kunnen de oorzaak zijn van financiële problemen.
Gelukkig helpt Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is opgericht met maar één doel: alle kinderen, ook als er thuis niet genoeg geld is, kunnen gewoon meedoen. Dus ook als het gaat om schoolspullen, het lidmaatschap van een sportclub en de aanschaf van sportkleding
Want hoe belangrijk is het dat je kind zich goed kan ontwikkelen?

Belangrijk!
Héél belangrijk vindt Leergeld! En daarom betaalt ze, als ouders dat zelf niet kunnen, bijvoorbeeld de laptop voor middelbare scholieren, de mobiele telefoon, schoolboeken of zwemles. Of de contributie van de scouting of muziekles.

Aanvraag
Heeft uw kind ook hulp nodig van Stichting Leergeld? Kijk dan op leergeldveldhovendekempen.nl en vul het aanvraagformulier in. Een medewerker neemt dan contact met u op. Natuurlijk gaat deze zorgvuldig om met uw aanvraag en hoeft niemand anders te weten dat u hulp vraagt.

Meer informatie?
Ook dan kunt u terecht op leergeldveldhovendekempen.nl of mail uw vraag naar info@leergeldveldhovendekempen.nl. Bellen kan ook, via telefoonnummer 06-12880601.

LET OP!
Leergeld helpt bij een minimuminkomen (tot 130% van de bijstandsnorm).
Is uw inkomen hoger? Maar blijft er door de coronacrisis, te hoge vaste lasten of schulden te weinig over om de kosten van de kinderen te betalen? Ook dan helpt Leergeld. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld zzp’ers en kleine ondernemers. En natuurlijk helpen wij in deze bijzondere tijd de kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 1 juni aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 25 mei aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Is er een God die het hoort als mensen bidden? En krijgen ze dan wat ze vragen? We beginnen deze periode met het verhaal van Hanna uit het Bijbelboek 1 Samuël 1. Als zij hardop bidt in de tempel, denkt de priester dat ze dronken is. Maar ze stort haar hart uit voor de Heer en wordt verhoord. Hanna krijgt een zoon, Samuël, die als klein kind de stem van God hoort. Later wordt hij een profeet: hij vertelt mensen wat God hen te zeggen heeft. Ook zalft hij een koning voor Israël.
Een thema dat in deze verhalen steeds terugkomt, is luisteren. Je kunt horen dat iets gezegd wordt, maar luister je er dan ook echt naar? Voor kinderen is dat een herkenbaar thema. Elke dag komen er veel geluiden op hen af: van hun leerkrachten, ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook van influencers en beroemdheden. Nemen de kinderen alles aan wat er gezegd wordt? Hoe kiezen ze waar ze wel en niet naar moeten luisteren? En is er bij al die geluiden ook nog ruimte voor het geluid van de verwondering en de hoop? Hopelijk kunnen de verhalen hen ook daarover aan het denken zetten.

Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld die bij deze feesten horen. In het pinksterverhaal speelt luisteren en verstaan ook weer een belangrijke rol: de leerlingen van Jezus worden door iedereen verstaan. Dat is een wonder!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
09-05 1 Samuël 10:2-16 Saul wordt een profeet
t/m 1 Samuël 10:17-27 Saul wordt koning
13-05 1 Samuël 12:1-25 Samuël praat met volk
16-05 1 Samuël 13:1-14 Saul gaat z’n eigen gang
t/m 1 Samuël 15:1-12 Samuël ligt wakker
20-05 1 Samuël 15:13-31 Saul blijft geen koning
23-05
t/m Handelingen 1:1-11 Jezus gaat naar hemel
25-05
30-05 Handelingen1:12-26 De twaalfde apostel
t/m Handelingen 2:1-13 De heilige Geest komt
04-06 Handelingen2:14-40 De toespraak van Petrus
Lees verder...