BELANGRIJKE DATA

 

24 mei 2e Pinksterdag: vrij
27 mei RankFestival online
28 mei RankFestival online
31 mei Start blok 6 De Vreedzame School
1 juni Start schoolkamp groep 8
4 juni Einde schoolkamp groep 8
4 juni Buurtveegdag groep 1/2a
8 juni Alternatieve activiteiten groep 1 t/m 4 (andere groepen vrij)
24 juni Alternatieve activiteiten groep 5 t/m 7 (andere groepen vrij)
30 juni Gewone lesdag i.p.v. sportdag

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Mex 21-05 3b
Stan 24-05 8a
Nathaniël 24-05 5a/6a
Tim N. 31-05 1a/2a
Tim V. 31-05 4a
Sem 01-06 7a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Tess Jansen – groep 1B
 • Mats van den Tillaar – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Inspectie

Op 8 april jl. heeft de onderwijsinspectie een thema-onderzoek gericht op het onderwerp analyseren van resultaten en de afstemming van het onderwijs op de leerlingen bij ons op school uitgevoerd.

De inspecteur heeft vanuit de aangeleverde documenten en de verschillende gesprekken een goed beeld gekregen van de school, spreekt in het eindgesprek zijn waardering uit en benoemt daarbij de volgende zaken:

 • De analyse van resultaten en afstemming op het aanbod voor de leerlingen laat een mooi beeld zien. De PlanDoCheckAct-cyclus staat en wordt goed gevolgd.
 • De resultaten zijn op orde, ook op het gebied van rekenen (dit in tegenstelling tot hetgeen onlangs in de landelijke pers gepubliceerd is).
 • Er worden kansen gezien om het aanbod op begrijpend lezen verder te verdiepen en daarbij gebruik te maken van de kennis en ervaring van externen (bijv. bij de keuze van een nieuwe methode).
 • De kwaliteitszorg op school- en groepsniveau is heel duidelijk en de kwaliteitscultuur is goed. De methodiek van Lesson Study, waarbij leerkrachten samen voorbereiden, analyseren en evalueren, is daar een mooi voorbeeld van.
 • De wijze waarop ouders als belangrijke partner gezien en betrokken worden is goed.
 • De resultaten op de eindtoetsen zijn prima op orde en liggen op beide referentieniveaus (1F/1S) boven het landelijk gemiddelde.
 • Er is sprake van een mooie onderwijskwaliteit die systematisch en cyclisch geanalyseerd wordt. De school wordt hiermee aangemerkt als good practice.
 • Sta stil bij de vele aspecten die stevig staan (cyclisch aanbod, analyseren, zicht op thuissituaties, aandacht voor welbevinden -> relatie). Vier dit regelmatig en laat ook de leerlingen weten dat zij het goed hebben op De Rank!

Een heel mooi resultaat waar het team gezamenlijk aan gewerkt heeft en best trots op is!

Schoolreizen en Sportdag

Hoewel we al weer een aantal weken naar school mogen, woekert de Corona-pandemie nog steeds voort. Op school houden we ons goed aan de richtlijnen die in het onderwijsprotocol opgenomen zijn. Eén daarvan is het niet mengen van de verschillende groepen. Een andere betreft het zo veel mogelijk beperken van reisbewegingen. Op navraag bij de PO-raad zal dit voorlopig (waarschijnlijk tot de zomervakantie) zo blijven. Helaas betekent dit dat wij ook dit schooljaar geen schoolreizen en sportdag mogen organiseren.

Samen met de Activiteitencommissie zijn wij daarom van plan om op de dagen dat de schoolreizen gepland zijn alternatieve activiteiten in en rond de school te organiseren, waarbij we rekening kunnen houden met de RIVM-richtlijnen. De activiteiten zullen ook een sportief karakter hebben, waarmee er een combinatie met de sportdag gemaakt wordt.

Groep 8 kan gelukkig wel op schoolkamp gaan en tijdens dit kamp zijn er voldoende sportieve activiteiten gepland.

Concreet betekent e.e.a. het volgende:

 • Dinsdag 8 juni: alternatieve activiteiten voor de groepen 1 t/m 4 (groepen 5 t/m 8 zijn die dag vrij);
 • Donderdag 24 juni: alternatieve activiteiten voor de groepen 5 t/m 7 (groepen 1 t/m 4 en groep 8 zijn die dag vrij);
 • Woensdag 30 juni: normale lesdag.

Hopelijk is het volgend schooljaar wel weer mogelijk om met alle leerlingen op schoolreis te gaan en een sportdag te organiseren.

RankFestival 2021

Jullie hebben het vast al gehoord, het RankFestival gaat door, niet op school, maar thuis voor de buis. Als jullie dit lezen, zijn de opnames van álle optredens al gemaakt.
Optredens van leerlingen alléén of in een groep, optredens van alle klassen, optredens van het schoolorkest, het schoolteam en nog een hele speciale verrassing voor één van onze leerlingen.

Momenteel worden alle opnames door onze technici netjes achter elkaar geplaatst en tot twee programma’s vervaardigd, één voor donderdag 27 mei en één voor vrijdag 28 mei.
Jullie ontvangen de links via de schoolmail om op YouTube de opnames te bekijken, te genieten van alle optredens, mee te zingen, te lachen en te dansen.
De programma’s zijn op beide avonden te zien tussen 19.00 en 20.30 uur.
Op papier ontvangen jullie volgende week het officiële programma.

I.v.m. ons aller privacy is deze link alléén voor de ontvangers te bekijken.
Wij gaan ervan uit dat u op een zorgvuldige wijze omgaat met de link.
Gezien de huidige omstandigheden zijn grootouders uiteraard vrijgesteld.

We wensen jullie twee mooie avonden met ons RankFestival 2021!!
De RankFestival Commissie.

NB: Een speciaal woord van dank aan AH ’t Look voor de sponsoring van……
dat houden we nog even geheim.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 5 – “We dragen allemaal een steentje bij” hebben de kinderen geleerd:

 • Dat we een school zijn waar iedereen actief meedoet en meehelpt;
 • Dat er onderwerpen zijn waar we als kinderen echt over mee mogen praten;
 • Dat je naar een mediator kan gaan als je een conflict niet zelf kan oplossen. Een mediator kan een juf of meneer zijn of een leerling van groep 5 t/m 8;
 • Wat een commissie is en hoe die werkt, bijvoorbeeld dat een feestcommissie voorstellen doet voor verjaardagen en feestdagen;
 • Hoe je kunt solliciteren voor een plaats in een commissie;
 • Hoe we besluiten wie er in de commissie komt.

Maandag 31 mei starten wij met blok 6 “We zijn allemaal anders”. De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

 • In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen;
 • In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas;
 • In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal;
 • In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod;
 • In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten;
 • In groep 7 gaat het om levens-beschouwingen;
 • In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

In dit blok willen we de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok.
Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen.
Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op Site van de school www.devreedzameschool.nl of langskomen op school.

Lees verder...

Pleegzorg

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de online informatieavond op 25 mei

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Veldhoven. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online) informatieavonden. Heel eenvoudig via je eigen computer, laptop, tablet of telefoon. De eerstvolgende is op dinsdag 25 mei van 20.00 tot 21.15 uur. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.

Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond kan via  www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond of pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan je via dit e-mailadres een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.

Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 2 juni aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 26 mei aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Rond Hemelvaart is op school het verhaal verteld dat Jezus naar de hemel ging, en met Pinksteren hoorden de kinderen hoe de heilige Geest bij de volgelingen van Jezus kwam. In deze periode lezen we verder uit het Bijbelboek Handelingen. We horen hoe de volgelingen van Jezus zijn verhaal blijven vertellen, ook als Hij er zelf niet meer bij is.

In de verhalen van de eerste weken speelt Petrus een belangrijke rol. Hij was al tijdens Jezus’ leven een van de twaalf apostelen. Na Pinksteren doet hij dingen die hij Jezus ook heeft zien doen: hij vertelt over God en maakt zelfs zieke mensen beter.
Later in de verhalen speelt de apostel Paulus een belangrijke rol. Onderweg naar Damascus krijgt hij een visioen, waarin Jezus aan hem verschijnt. Vanaf dat moment reist Paulus de wereld rond om het verhaal van Jezus overal te gaan vertellen.

Het zijn verhalen waar veel energie en spanning in zit. Het thema bij deze verhalen is ‘Handen uit de mouwen’. We hopen dat de verhalen de kinderen uitdagen om na te denken over de vraag voor welke dingen zij hun handen uit de mouwen steken, en wie hen daarbij kan helpen.

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
17-05 Handelingen 2:1-13 De heilige geest komt
t/m Handelingen2:41-47 De eerste gemeente
20-05 Handelingen 3:1-10 De genezing v. verlamde
25-05 Handelingen 4:1-22 Petrus en Johannes
t/m Handelingen4:32-37 Het leven v.d. gemeente
28-05 Handelingen5:17-26 De gevangenis is leeg
31-05 Handelingen5:27-42 De apostelen gaan door
t/m Handelingen8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
04-06 Handelingen 9:1-9 Saulus wordt geroepen
Lees verder...