BELANGRIJKE DATA

9 april Buurtveegdag groep 5b
20 april Eindtoets groep 8
21 april Eindtoets groep 8
22 april Eindtoets groep 8
23 april Koningsontbijt
27 april Koningsdag: vrij
28 april Studiedag: vrij
3 mei Start meivakantie
14 mei Einde meivakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Tijn 06-04 5a/6a
Tim 10-04 4a
Melle 11-04 4a
Ella 11-04 5a/6a
Sofie 13-04 5a/6a
Kiran 13-04 5B
Francisco 17-04 8a
Lorenzo 17-04 8a
Roos 18-04 3b
Thijs 18-04 4a
Gijs 20-04 1a/2a
Jens 21-04 3b
Samuël 21-04 1a/2a
Flyn 25-04 4a
Wouter 25-04 5a/6a
Sarah 25-04 7a
Moshe 28-04 4a
Adam 30-04 3a
Yaela 05-05 4a
Taavi 05-05 7a
Noren 05-05 5B
Evelyn 07-05 7a
Sofia 10-05 1a/2a
Mohammed 11-05 8a
Yenthe 11-05 5a/6a
Jia Shu 12-05 3a
Pieter 13-05 1a/2a
Berrit 14-05 1b/2b
Isa 18-05 3b
Jochem 18-05 8a
Riley 19-05 5b
Lees verder...

College van Bestuur Veldvest

Bij de start van het schooljaar 2020-2021 heeft Jos de Mönnink laten weten dat hij zijn functie als voorzitter van het college van bestuur van stichting Veldvest met ingang van 1 september 2021 neerlegt, om van zijn vervroegde pensioen te kunnen gaan genieten.
Na de aankondiging van het vertrek van Jos de Mönnink is de raad van toezicht een wervingscampagne gestart voor een waardige opvolger. Het verheugt ons u hierbij te kunnen meedelen dat met ingang van 1 juli 2021 de heer Arnoud van Leuven is benoemd als opvolger van Jos de Mönnink.
De heer Van Leuven heeft een ruime ervaring op het terrein van onderwijs, laatstelijk als voorzitter van het college van bestuur van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat met Arnoud van Leuven de ingezette koers van stichting Veldvest in goede handen is en wij wensen hem daarbij alle succes.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van toezicht,
Greetje Heijmans, voorzitter.

Welkom op school

Deze maand heten we

  • Féline Jansen – groep 1A
  • Damian Balkaran – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Studiedag

Op woensdag 28 april aanstaande heeft het team de vierde studiedag van dit schooljaar.
Tijdens deze studiedag zullen er groeps-besprekingen gehouden worden en is er een tussenevaluatie van de groepsplannen.
Alle kinderen hebben deze dag vrij.

Leve het onderwijs!

Inmiddels zijn wij gelukkig alweer enkele weken terug op school en zijn in maart in alle groepen de Cito-toetsen afgenomen. Via Cito ontvingen wij onderstaande informatie die wij hierbij graag onder uw aandacht brengen.

De tweede lockdown was weer een uitdagende puzzel voor iedereen, wékenlang. Weer was je als ouder nauw betrokken bij het thuisonderwijs. Alle respect en waardering voor jouw inzet. Hopelijk voelt het goed dat de scholen nu weer open zijn, al brengt dat ook weer een nieuwe situatie met zich mee. Per school worden keuzes gemaakt om de kinderen zo goed en veilig mogelijk onderwijs te bieden. Intussen wil de leerkracht – net als jij – de ontwikkeling van je zoon of dochter goed blijven volgen. Graag geven we je vanuit Cito wat meer informatie over de rol van toetsen daarbij en antwoord op de vragen die je mogelijk hebt.

Waar staat je kind nu?
Een betrouwbaar beeld van ontwikkeling en mogelijkheden is altijd belangrijk. Vanuit Cito adviseren we scholen om (ruim) na de schoolsluiting de toetsen wél af te nemen. Waarom? Juist om alle leerlingen goed in beeld te houden. Wij geloven: juist nu is de waarde van toetsen groot. Niet om je kind in een hokje te stoppen, zeker niet. Maar wel om te zien waar je kind nu staat – wat is de nieuwe beginsituatie? Heeft hij of zij de afgelopen tijd sprongen gemaakt, en/of is er op andere gebieden misschien juist minder groei? Zoals altijd gebruikt de leerkracht onze LVS-toetsen als één van de (objectieve) informatiebronnen om te zien waar jouw kind staat, om het vervolgens verder te kunnen helpen met onderwijs dat het beste bij hem of bij haar past – en dus niet om het af te rekenen, dat is een groot misverstand.

Eerst weer fijn voelen in de klas!
Net als na de vorige schoolsluiting, zal de leerkracht van jouw kind starten vanuit het welbevinden van de kinderen. En de eerste tijd dus vooral gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer fijn voelt in de klas. Het advies is de LVS-toetsen pas af te nemen, als de kinderen minimaal twee weken op school zijn. Vervolgens is daar ruim voldoende tijd voor. Belangrijk is dat er eerst aandacht is voor het sociaal-emotionele aspect, aandacht voor ieder kind en groepsvorming, voordat het toetsen van leerlingen aan bod komt.

Wat zeggen de toetsresultaten nu?
Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders gaan zijn dan wanneer het een gewoon schooljaar was, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Zoals gezegd wordt er getoetst om goed te zien welke lesstof nog wat extra aandacht mag krijgen. En zo aan te sluiten bij het niveau en tempo van jouw kind. Vanuit Cito adviseren wij leerkrachten ook om voorzichtig om te gaan met het interpreteren van de toetsresultaten (A t/m E).

Geen nadruk op achterstand, gewoon volgen in de ontwikkeling.
In de media ligt er veel nadruk op het negatieve: leerachterstand. Belangrijk is juist in te zien dat kinderen ook heel veel geleerd hebben tijdens de periode van de schoolsluiting. Het telkens spreken over achterstanden verhoogt onnodig de druk op kinderen (en leerkrachten). Laten we met zijn allen trots zijn op wat er mogelijk is gemaakt. Scholen zetten het leren en de ontwikkeling van een kind centraal. Gaan niet uit van leerachterstanden, maar onderzoeken hoe de leerlingen er nu voor staan, en werken van daaruit verder aan de ontwikkelingsverschillen (een betere term). Vanuit Cito ondersteunen we daarbij.

Wat kan ik als ouder doen?
Vertrouwen hebben. De kinderen gaan op school weer verder waar ze gebleven zijn. De leerkracht ziet wat voor een sprongen sommige kinderen gemaakt hebben en welke kinderen toch wat meer last hebben gehad van deze periode. Ze doen gewoon wat ze altijd doen: kijken naar het kind. Zorgen voor een rijk en goed aanbod voor alle kinderen. En doen wat er nodig is. Vertrouw daarbij op de leerkracht en de school. Op je kind en de toekomst. En blijf vooral in gesprek met de leerkracht van je kind. Praat samen over de ontwikkeling van jouw kind en hoe ze hier op school mee omgaan.

Voor schoolverlaters: heeft een dip in LVS-resultaten invloed op het schooladvies van mijn kind?
Ook hier geldt: de leerkracht is zich bewust van de invloed van de schoolsluiting en kijkt naar heel veel aspecten van zijn leerlingen en niet naar één toetsmoment. Scholen krijgen dit schooljaar langer de tijd om het schooladvies vast te stellen en er is bovendien nadrukkelijk verzocht om kansrijk te adviseren. De inzet van het ministerie van OCW is dat de eindtoets in groep 8 dit schooljaar doorgaat. Dit betekent dat voor leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs een objectief tweede gegeven bij het schooladvies beschikbaar is.

Handig!
De speciale pagina www.cito.nl/ouders.
Daar vind je nog meer informatie over het waarom van toetsen, welke toetsen er zijn, waarom je niet hoeft te oefenen voor de LVS-toetsen, hoe we rekening houden met bijvoorbeeld dyslexie, antwoorden op veelgestelde vragen en nog meer.

Tevredenheidspeiling onderwijs op afstand

Op 8 februari jl. zijn wij gelukkig gestart met het geven van onderwijs in het schoolgebouw. Wij hebben gemerkt dat dit door iedereen weer als heel erg prettig ervaren wordt. Om te leren van de periode dat wij onderwijs op afstand hebben gegeven, hebben wij op diverse manieren reacties gevraagd op de periode van onderwijs op afstand. Leerkrachten hebben hier in veel gevallen tijdens de 10-minutengesprekken kort met ouders/verzorgers over gesproken en in februari zijn alle ouders/verzorgers uitgenodigd om een korte tevredenheidspeiling in te vullen. Graag informeren wij u via deze weg over de uitkomsten hiervan.

De school had een goede middenweg gekozen tussen het onderwijs op afstand en de belasting voor ouders in de thuissituatie. Het was fijn dat er steeds een duidelijk weekschema was en dat de kinderen thuis met de eigen lesmethodes/werkboeken konden werken.
Er werd snel en duidelijk gecommuniceerd. De betrokkenheid en bereikbaarheid van de leerkrachten was prima. Er werd steeds snel gereageerd op vragen.
Het was prettig dat er op vaste tijden contact- en instructiemomenten waren, waarbij er ook ruimte was voor een praatje. Ook de mogelijkheid voor extra inbelmomenten werd op prijs gesteld.
De filmpjes die in de groepen 1/2 zijn gemaakt waren leuk. Wel wordt er aangegeven dat het fijn zou zijn als er ook voor deze groepen dagelijkse inbelmomenten zijn.
Over het algemeen worden er complimenten gemaakt voor de organisatie en de wijze waarop de leerkrachten die uitgevoerd hebben. Ouders/verzorgers van kinderen die gebruik hebben gemaakt van de noodopvang op school zijn hierover zeer te spreken.

Hoewel er meer online momenten waren dan tijdens de 1e lockdown, wordt er ook aangegeven dat deze er te weinig zijn geweest en dat er nog meer gebruik gemaakt kan worden van de digitale mogelijkheden.
Ook wordt het als jammer ervaren dat er te veel nadruk op de hoofdvakken (taal – lezen – rekenen) heeft gelegen en dat de aandacht voor o.a. creativiteit, meervoudige intelligentie gemist wordt.
Ouders/verzorgers ervaren de combinatie eigen werk en thuisonderwijs als heel pittig en zouden het op prijs stellen als hun werkgever hier meer steun in verleend.

Er zijn ook enkele tips gegevens, zoals de dag gezamenlijk online starten en afsluiten en het sturen van antwoorden aan het einde van de dag, zodat er thuis nagekeken kan worden.

Tot slot wordt er opgemerkt dat naarmate de lockdown langer duurde de motivatie bij kinderen om achter een scherm onderwijs te krijgen flink afneemt. Daarmee realiseert iedereen zich terdege hoe belangrijk en waardevol fysiek onderwijs in een schoolgebouw is en er alleen zo vanuit relatie goed gewerkt kan worden.

De Grote Rekendag 2021 – terugblik

Op woensdag 24 maart hebben we op school De Grote Rekendag met elkaar beleefd. Het thema van dit jaar was “Op rekenreis”.
In alle klassen stonden verschillende onderdelen van rekenen op het programma; plattegronden aflezen, informatie combineren, puzzels oplossen, activiteiten bij verschillende landen en nog veel meer.
De schoolbrede start ging dit schooljaar helaas niet door, maar dat mocht de pret in de klassen niet drukken!
In groep 1/2 zaten de leerlingen tussen de activiteiten door in busopstelling in de klas. Zo hebben ze verschillende landen bezocht. In het begin gingen leerlingen nog wel eens door het raam naar buiten, maar al snel werd de deur gevonden! Er zijn vlaggen gemaakt, routes bedacht op safari, bruggen ontworpen en pizza’s samengesteld. Een heel diverse dag!
In groep 3/4 beleefden Ieke en Pol allerlei gebeurtenissen toen ze op rekenreis waren. Puzzels werden opgelost, informatie vergeleken, sommen bedacht en er waren opdrachten met geld. Leerlingen hadden niet het idee met rekenen bezig te zijn, ze gingen helemaal op in het verhaal en de belevenissen!
In groep 5/6 gingen Fadoua en Max op rekenreis. Ook zij beleefden van alles, bij iedere stop was weer een nieuwe opdracht. Landkaarten werden compleet gemaakt, dienstregelingen bekeken, schatkaarten gemaakt en geldbedragen samengesteld met andere regels dan die wij kennen. Ook in deze klassen is de dag voorbij gevlogen.
In groep 7/8 begon de ochtend met een verhaal over Emile die een speurtocht uit had gezet voor Camilla. De leerlingen losten deze speurtocht op en maakten onderweg kennis met het gebruik van wiskunde in reisinformatie. “Het was veel leuker dan een gewone rekenles

Paasviering 2021

Afgelopen donderdag hebben we een aangepaste paasviering gehouden. In de eigen klas hebben de leerlingen een online Paasviering “Dwars door de nacht” bekeken. In de onder- en middenbouw ging het over, wat we zeker weten en wat niet.  Hoe het weer wordt, weten we niet zeker, of het gaat stormen ook niet. Er zijn mensen die op een andere manier storm meemaken, bijvoorbeeld omdat iemand iets moeilijks meemaakt of in een land woont, waar niet genoeg eten is, waardoor ze hongerlijden. Voor díe mensen steken we een kaars aan. We hopen dat er licht komt voor die mensen, daar staat de kaars voor.
Heb je wel eens een been gebroken? Dat is zo erg, je kunt helemaal niets. Door corona lijkt het wel alsof iedereen een been heeft gebroken, je kunt helemaal niets. Voor de mensen die zich voelen, alsof ze een been hebben gebroken, steken we ook een kaars op.
Veel mensen luisteren graag naar de verhalen van Jezus. Machtige mensen werden hier boos om, mensen kregen volgens de mannen rare ideeën: het was voor heel veel mensen, alsof er “een lente” in hun binnenste begon. Ze hebben Jezus gearresteerd en aan een kruis gehangen, tot hij doodging. Hij werd begraven en voor het graf stond een grote dikke ronde zware steen.
De volgende dag ging Maria naar het graf, de steen was weg en het graf was leeg. Maria ging naar de vrienden van Jezus en zei: “Jezus is niet dood, hij leeft”. Dat vieren we met Pasen, al meer dan 2000 jaar. Ze gingen samen brood eten, net als met Jezus en Hij zei: “iedere keer als jullie brood eten, denken jullie aan mij”. Als alles tegenzit, is dit heel vervelend, het lijkt of er géén licht komt, maar het komt altijd goed… Na winter komt lente, na donker komt licht. Denk eraan, het wordt altijd licht, vergeet het niet.
Dat vieren we met Pasen.

In de bovenbouw viering werd een extra dimensie toegevoegd voor jonge mensen, die door de corona niet het leven kunnen leiden, zoals ze zouden willen. Welke onzekerheden wilden ze loslaten, waardoor ze zich beter voelden en meer hun eigen ding konden doen.
Ook hier kwam er licht aan het einde van de tunnel.

Na de viering was er voor alle leerlingen een glaasje drinken, een matze en rozijnenbrood.
Een geknutselde bloem met zonnebloempitjes met een spreuk werd mee naar huis genomen. We kijken met een fijn gevoel terug op onze aangepaste Paasviering 2021.

Activiteiten Commissie

Wil je meer betrokken zijn bij school en/of de klas van (een van) je kind(eren)?
Heb je een paar uurtjes per schooljaar over?
Elk nieuw schooljaar is er de mogelijkheid om je aan te melden als klassenouder en/of lid van de activiteitencommissie.

Wat doet een klassenouder?
Een klassenouder:

  • verzorgt het juf- of meestercadeau dat de leerlingen zelf maken (1x per schooljaar). Je bedenkt een idee dat de leerlingen kunnen uitvoeren en je zorgt dat iedereen zijn/haar creatieve bijdrage weer inlevert zodat het aan de meester/juf overhandigt kan worden.
  • Helpt bij speciale gelegenheden zoals bv kerstontbijt (±2x per schooljaar)*
  • Onderhoudt contact met de andere ouders over activiteiten waarbij hulpouders* gevraagd worden via klassenapp of aanspreken ouders op schoolplein.
  • Je kunt ook met twee ouders de klassenouders zijn.
  • Een klassenouder van groep 8 verzorgt mede het afscheid van groep 8.

*(als er geen coronamaatregelen gelden)

Wat doet een lid van de activiteitencommissie (AC)?
Een AC-lid:

  • Is deel van een groep AC-leden. Momenteel bestaat de AC uit 10 leden.
  • Volgt de (online of live) vergaderingen (woensdag 20:15-21:30 uur) (4x per schooljaar).
  • Organiseert samen met ander AC-lid en 2 leerkrachten een activiteit voor de leerlingen bijvoorbeeld sportdag, kerst, RankFestival (1, 2 of 3 activiteiten per schooljaar). Onderling verdelen we aan het begin van het schooljaar de activiteiten.

Heb je zin om mee te doen met de AC en/of om klassenouder te worden? Of wil je eerst nog wat meer informatie?  Stuur een mailtje naar acbsderank@gmail.com t.a.v. Frida Derksema, voorzitter Activiteitencommissie.
(Mochten er meerdere potentiële klassenouders zijn per klas, dan gaan de namen in een hoge hoed en beslist het lot. )
We zien je mailtje graag tegemoet.

Kerststerren

Afgelopen december heeft de nationale postcodeloterij rode kerststerren aan hun deelnemers uitgedeeld. Nu is er via verschillende kanalen gevraagd om deze sterren te verzamelen voor school. We willen hier de school dan met kerst ook mee gaan versieren. Helaas is het inzamelen van deze sterren er niet meer van gekomen. Maar hierbij de oproep om de sterren de aankomende week aan je kind/kinderen mee te geven. We hopen dat de sterren nog ergens op deze oproep liggen te wachten :-). Er zal een doos bij het kantoor van juffrouw Anita (de conciërge) staan waar ze ingeleverd kunnen worden.
Alvast bedankt namens de leden van de Activiteiten Commissie.

Aandacht voor ouderen

Een groot aantal van onze leerlingen heeft voor verzorgingstehuis Merefelt placemats gekleurd
ter versiering van hun feestmaal tijdens nationale pannenkoekendag 19 maart j.l..
Van de organisator ontvingen wij deze reactie: “Op Merefelt werden de door jullie verzorgde placemats erg gewaardeerd door de bewoners. De kinderen hebben een grote glimlach op alle gezichten getoverd, bedankt hiervoor.”

 Oproep GMR

Donderdag 20 mei 2021 worden de jaarlijkse verkiezingen gehouden voor de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van stichting Veldvest. Vanuit de oudergeleding is Sander Jongerius dit jaar aftredend. Hij stelt zich opnieuw verkiesbaar voor deze functie.
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid van Veldvest. De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die zich willen inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur. Communicatie die duidelijk is, open, transparant en voor iedereen toegankelijk.
Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te voldoen aan de op de volgende pagina beschreven competenties? Dan kunt u zich ook aanmelden voor de GMR!
Dit kunt u doen door vóór1 mei 2021 een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest.nl. Mocht u vooraf inlichtingen willen, kunt u per mail contact met mij opnemen en uw vragen stellen.
Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Monique Hovens, secretaris GMR

Een profielschets
Een GMR-lid toont betrokkenheid bij het onderwijs en de organisatie van Veldvest. Dit betekent dat je als GMR lid “bovenschools” kunt denken, d.w.z. over de school van je kind heen kunnen kijken. Je moet tevens bereid zijn zoveel tijd vrij te roosteren, dat men minstens 80% van de vergaderingen aanwezig is.
De vergaderingen vinden doorgaans één donderdagavond in de maand plaats van 19.30-21.30. Natuurlijk is er wel voorbereiding aan verbonden.
Ten aanzien van de verdeling van kennis over de GMR-leden, zien we onder de kandidaten graag iemand met expertise op gebied van financiën zodat er op dit gebied goede vragen gesteld kunnen worden aan het college van bestuur en stafmedewerkers.
Tenslotte verwachten we van de kandidaten een positief-kritische houding in het overleg. Nadat u zich kandidaat heeft gesteld, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met enkele leden van de GMR. We spreken dan met elkaar over bovenstaande competenties en delen we onze verwachtingen met elkaar.
Na een positieve match, van beide kanten, is uw kandidatuur definitief.

PS Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, – per vergadering. Tevens biedt de GMR mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen over medezeggenschap, financieel beleid en competentiemanagement.

Lees verder...

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 19 mei aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 28 april aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Het zijn niet voor iedereen bekende teksten, maar het is wel een prachtig verhaal. Het verhaal begint als het volk Israël lange tijd in Babylonië leeft. De Babyloniërs hebben Israël verslagen en de inwoners als ballingen meegenomen naar Babel. Maar dan worden de Babyloniërs zelf verslagen door koning Cyrus van Perzië. Hij geeft de mensen uit Jeruzalem toestemming om terug te gaan naar hun eigen stad en de tempel te herbouwen. In de verhalen van Ezra en Nehemia horen we hoe dat gaat. Er is veel tegenwerking van volken rondom Israël, maar ze bouwen toch door. Letterlijk en figuurlijk zien ze hun leven in de stad van de Heer weer groeien onder hun handen.

Dit oude verhaal heeft ook vandaag nog veel te vertellen. Het gaat over verlangen naar vroeger, toen je je nog vrij kon bewegen in je eigen stad. Maar ook over wat jij met dat verlangen kunt doen – hoe je er zelf aan kunt bijdragen dat het leven wordt zoals je hoopt. Het is een verhaal over doorzetten en tegenslag, en ook over hulp uit onverwachte hoek. (Israël had nooit verwacht dat de koning van Perzië zo belangrijk voor hen zou worden!) De verhalen kunnen ook een aanleiding zijn om met kinderen in gesprek te gaan over de recente geschiedenis: In de afgelopen decennia zijn er veel spanningen ontstaan nadat Israël nederzettingen bouwde in Palestijnse gebieden.

Met Hemelvaart en Pinksteren worden de Bijbelverhalen gelezen die bij deze feesten horen. Het boek Handelingen vertelt dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding naar de hemel ging, en dat tien dagen later de heilige Geest werd uitgestort over zijn leerlingen.

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
05-04 Ezra 1:1-11 Besluit van koning Cyrus
t/m Ezra 3:1-13 Offers en fundamenten
09-04 Ezra 4:1-24 Tegenstanders
12-04 Ezra 5:1 – 6:12 Mag dit wel?
t/m Ezra 6:13-22 De tempel is klaar
16-04 Nehemia 6:13-22 Nehemia naar Jeruzalem
19-04 Nehemia 2:11-20 God zal ons helpen
t/m Nehemia 3-4 Bouwen en opletten
23-04 Nehemia 8:1-12 Ezra een bijzonder boek
26-04
t/m Hooglied
30-04
10-05 Handelingen 1:1-11 Jezus gaat naar de
t/m hemel
13-05 Handelingen1:12-26 Een nieuwe leerling
17-05 Handelingen 2:1-13 De heilige Geest komt
t/m Handelingen2:41-47 De eerste gemeente
20-05 Handelingen 3:1-10 Genezing van verlamde
Lees verder...