BELANGRIJKE DATA

10 maart Buurtveegdag groep 5b
29 maart De Grote Rekendag
30 maart Schriftelijk verkeersexamen groep 7a en 7b
6 april Paasfeest
7 april Goede Vrijdag: vrij
10 april 2e Paasdag: vrij

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Sylvie 03-03 3a
Pim 05-03 6a
Suze 07-03 4a/5a
Nout 08-03 6a
James 10-03 1a/2a
Ella 11-03 3a
Max 13-03 1a/2a
Jefta 18-03 5b
Luana 19-03 7a/8a
Wouter 26-03 4a/5a
Tom 28-03 1b/2b
Maeve 02-04 4a/5a
Sofie 04-04 5b
Lees verder...

Rapporten inleveren

Voor de voorjaarsvakantie hebben alle leerlingen hun 1e rapport van dit schooljaar ontvangen. Gelieve het rapport – wanneer dit nog niet gebeurd is – z.s.m. weer op school in te leveren.

Ontruimingsoefening

In de week van 13 maart aanstaande zal de 2e  ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden worden. De groepsleerkrachten zullen met hun klas bespreken hoe te handelen bij deze oefening. Wij hopen uiteraard dat het bij deze oefening mag blijven. Doch mocht het echt een keer nodig zijn, dan weten leerlingen en leerkrachten wat hen te doen staat.

Communicatie

In februari hebben wij alle ouders/verzorgers via een korte vragenlijst gevraagd hoe tevreden zij zijn over de communicatie (middelen) vanuit school.
De vragenlijst bestond uit 3 onderdelen met bij elk onderdeel 2 vragen. De tevredenheid kon als volgt gescoord worden:
1 = Helemaal niet tevreden
2 = Enigszins tevreden
3 = Tevreden
4 = Heel tevreden

Wij hebben daarop 54 reacties mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Via deze weg delen wij de uitkomsten daarvan.

De communicatie-app Parro

Hoe tevreden bent u over de frequentie van de berichten?

Hoe tevreden bent u over de inhoud van de berichten?

Het RankBulletin

Hoe tevreden bent u over de verschijningsfrequentie (1x per maand)?

Hoe tevreden bent u over de inhoud van de berichten?

De 10-minutengesprekken

Hoe tevreden bent u over het aantal gesprekken?

Hoe tevreden bent u over de inhoud van de gesprekken?

Uit deze reacties kunnen wij concluderen dat er een grote mate van tevredenheid is over de wijze van communicatie en de middelen die wij daarvoor gebruiken. De Parro-app is daarbij een zinvolle aanvulling die erg gewaardeerd wordt.
T.a.v. de 10-minutengesprekken is er opgemerkt dat 10 minuten soms te kort is voor een inhoudelijk gesprek en is er behoefte aan een langere tijd. Dit kan door ouders/verzorgers niet in de gespreksplanner aangegeven worden. Het is wel zo dat de leerkrachten hier bij een aantal gesprekken al rekening mee houden door na het geplande gesprek geen volgend gesprek in te plannen, zodat er mogelijk meer tijd beschikbaar is.

Lees verder...

De Grote Rekendag

Woensdag 29 maart aanstaande doet onze school weer met alle groepen mee aan De Grote Rekendag. De Grote Rekendag wordt ieder jaar georganiseerd en is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!

Het thema van deze Grote Rekendag is ‘De Afvalparade’. Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

Ouderfonds

Voor het ouderfonds zijn we op zoek naar een ouder die wil meedenken/helpen!

Via het Ouderfonds wordt jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage gecoördineerd. In samenspraak met de Activiteiten Commissie en school wordt gekeken naar wat er financieel ondersteund kan worden. We vergaderen 4 keer per schooljaar op een doordeweekse avond. Eén van de bestuursleden stopt volgend schooljaar en daarom zijn we op zoek naar een nieuw lid.
Wilt u helpen of meer weten over het reilen en zeilen van het ouderfonds? Neem dan contact op via stofderank@gmail.com of 06  44 37 08 94.

Hartelijke groet,
Mark Naber (vader van Tim, groep 3 & Wouter, groep 4/5a),
Secretaris STOF (Stichting Ouderfonds Protestants Christelijk Onderwijs Veldhoven)

RankFestival 2023

Op dinsdag 7 februari 2023 hebben alle leerlingen een uitnodiging meegekregen om zich op te geven voor het RankFestival, wat plaats vindt op donderdag 1 en vrijdag 2 juni. Iedereen mag zijn/haar talent laten zien op ons podium, alléén of in een groepje. Het thema van dit RankFestival 2023 is:

Hopelijk wordt er thuis al driftig nagedacht over een optreden: muziek geluisterd, dansjes bekeken, een sportieve activiteit bedacht, een toneelstukje gezocht enz. Alles kan!!
Wil je alléén optreden en ben je eruit, vinden je ouders het ook een goed idee en willen ze je een beetje meehelpen, geef je dan op!!
Willen jullie samen optreden, hebben jullie met elkaar overleg gehad en zijn tot een gezamenlijke keuze gekomen, zijn jullie ouders akkoord en willen ze een beetje meehelpen, geef je dan op!!
De sluitingsdatum voor de opgave is uiterlijk donderdag 9 maart 2023. Als je je opgegeven hebt, word je op de hoogte gehouden van hoe het verder gaat.
Wij hopen op een groot aantal inschrijvingen.

De RankFestivalcommissie
Nikki, Cynthia, Michelle, Simone, Annemieke, Monique

GMR

Donderdag 25 mei 2023 worden de jaarlijkse verkiezingen gehouden voor de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van stichting Veldvest.
Vanuit de oudergeleding is Marcelle Horsthuis-Peer dit jaar aftredend. Zij stelt zich opnieuw verkiesbaar voor deze functie.
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid van Veldvest.
De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die zich willen inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur. Communicatie die duidelijk is, open, transparant en voor iedereen toegankelijk.
Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te voldoen aan de hieronder beschreven competenties? Dan kunt u zich ook aanmelden voor de GMR!
Dit kunt u doen door vóór 6 april 2023 een mail te sturen naar gmr@veldvest.nl.
Mocht u dan nog verdere inlichtingen willen, kunt u per mail contact met mij opnemen en uw vragen stellen.

Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Monique Hovens
Secretaris GMR
Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21 5504 BS Veldhoven
E gmr@veldvest.nl
W www.veldvest.nl

Meer informatie
Een GMR-lid toont betrokkenheid bij het onderwijs en de organisatie van Veldvest. Dit betekent dat je als GMR lid “bovenschools” kunt denken, d.w.z. over de school van je kind heen kunnen kijken. Je moet ook bereid zijn zoveel tijd vrij te roosteren, dat men minstens 80% van de vergaderingen aanwezig is.
De vergaderingen vinden doorgaans één donderdagavond in de maand plaats van 19.30-21.30 uur. Natuurlijk is er wel voorbereiding aan verbonden.

Ten aanzien van de verdeling van kennis over de GMR-leden, zien we onder de kandidaten graag iemand met expertise op gebied van financiën zodat hierover goede vragen gesteld kunnen worden aan het college van bestuur en stafmedewerkers.
Tenslotte verwachten we van de kandidaten een positief-kritische houding in het overleg.

Nadat u zich kandidaat heeft gesteld, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met enkele leden van de GMR. We spreken dan met elkaar over bovenstaande competenties en delen onze verwachtingen met elkaar. Onder voorbehoud worden de gesprekken gehouden in week 16 (17-20 april).
Na een positieve match, van beide kanten, is uw kandidatuur definitief.

De profielschets
In een profielschets stelt u zichzelf voor als kandidaat. U vertelt wie u bent, waar u kinderen op school zitten, wat uw competenties zijn etc. Daarnaast geeft u aan waarom u zich kandidaat wil stellen voor de GMR. Een pasfoto is wenselijk.

PS Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, – per vergadering. Tevens biedt de GMR-mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen over medezeggenschap, financieel beleid en competentiemanagement.

Lees verder...

Wereldvredesvlam

Tussen de voorjaarsvakantie en Pasen staat de wereldvredesvlam bij ons op school. Op maandag 27 februari jl. hebben wij samen met alle leerlingen en leerkrachten de vlam verwelkomd.

De World Peace Flame brandt in Wales, samengebracht vanuit alle continenten. Vandaaruit worden steeds nieuwe vredesvlammen ontstoken en het licht letterlijk doorgegeven.
De vredesvlam brandt voor iedereen ongeacht ras, huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensovertuiging. De vlam vormt een eigentijds antwoord op onrecht, oorlog, intolerantie en geweld om ons heen. Vrede begint immers bij jezelf.
Iedereen is welkom en wordt uitgenodigd om dit licht mee uit te dragen.
Voor meer informatie: www.wpf-veldhoven.nl

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvak            16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvak.            25-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvak.    12-02-2024 t/m 16-02-2024
Goede Vrijdag   29-03-2024
2e Paasdag         01-04-2024
Koningsdag        27-04-2024
Meivakantie       22-04-2024 t/m 03-05-2024
Bevrijdingsdag  05-05-2024
Hemelvaart        09-05-2024 en 10-05-2024
2e Pinksterdag  20-05-2024
Zomervak.          06-07-2024 t/m 16-08-2024

Bovenstaand rooster geldt voor alle basis-scholen in Veldhoven (e.o.) en het rooster volgt niet het landelijke, maar het provinciale advies. Hierdoor wijken vakanties af van de landelijke adviesroosters die vaak op internet te vinden zijn.

Pleeggezinnen gezocht

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de informatiebijeenkomst op dinsdag 7 maart.

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Veldhoven en omgeving. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse informatiebijeenkomsten. De eerstvolgende is op dinsdag 7 maart van 19.30 tot 21.30 uur Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in Veldhoven. Tijdens deze bijeenkomst worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.

Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatiebijeenkomst kan via  https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.

Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 5 april aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 29 maart aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Het is bijzonder als iemand veel voor je over heeft. Als iemand moeite voor je doet, dingen voor je opzijzet, soms zelfs ten koste van zichzelf. Iemand die dat doet, houdt veel van jou. Gelukkig ervaren veel kinderen dat er mensen om hen heen zijn die veel voor hen over hebben. Ze kunnen rekenen op hun ouders, familie, vrienden, leerkrachten en anderen. Toch zijn er ook kinderen die daarin tekortkomen. Zij moeten soms pijnlijk ontdekken dat vertrouwen niet vanzelfsprekend is.

In de periode voor Pasen lezen we verhalen over Jezus. Jezus had veel voor mensen over; niet alleen voor de mensen die hij kende, maar voor iedereen die hij tegenkwam op zijn weg. Op weg naar Pasen ontdekken we hoe ver Jezus daarin ging: hij had alles voor mensen over, tot zijn eigen leven aan toe. Nadat Jezus gestorven was, wekte God hem op uit de dood. Het is een verhaal over toewijding en vertrouwen, zelfs door het donkerste donker heen.

We lezen deze periode uit het evangelie van Johannes. Het zijn prachtige verhalen, waarin een blinde man gaat zien, waarin Lazarus wordt opgewekt uit de dood en Maria de voeten van Jezus zalft. Het zijn ook verhalen waarin de spanning toeneemt, door de weerstand tegen Jezus. We horen hoe Jezus gevangengenomen wordt en uiteindelijk gedood. Maar ook hoe het verhaal verdergaat op de derde dag: het graf is leeg, Jezus leeft!

Wij wensen u en de kinderen een inspirerende veertigdagentijd en een gelukkig Pasen!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
20-02 Johannes 9:1-41 Blinde man gaat zien
t/m Johannes 10:1-10 De goede herder
03-03 Johannes 11 Lazarus wordt opgewekt
06-03 Johannes 11:45-57 Besluit Jezus te doden
t/m Johannes 12:1-11 De zalving in Betanië
10-03 Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
13-03 Johannes 12:20-36 De graankorrel
t/m Johannes 13:1-20 De voetwassing
17-03 Johannes 13:21-30 Judas vertrekt
20-03 Johannes 13:36-38 Petrus zal Jezus laten
t/m Johannes 18:1-11 Jezus wordt gevangen
24-03 Johannes 18:12-27 Petrus kent Jezus niet
27-03 Johannes 18:28-40 Jezus bij Pilatus
t/m Johannes 19:1-16 Jezus wordt gekruisigd
31-03 Johannes 19:16-37 Jezus sterft
03-04 Johannes 19:38-42 Jezus wordt begraven
t/m Johannes 20:1-18 Het graf is leeg
07-04 Johannes 20:19-23 Jezus verschijnt aan de leerlingen
Lees verder...