BELANGRIJKE DATA

18 maart Buurtveegdag groep 4/5a
30 maart De Grote Rekendag
31 maart Schriftelijk Verkeersexamen groep 7
6 april Kijkochtend, 9.00-11.00 uur
4 april Start blok 5 De Vreedzame School
8 april Buurtveegdag groep 6b
14 april Paasfeest op school
15 april Goede Vrijdag: vrij
18 april 2e Paasdag: vrij

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
James 10-03 1a/2a
Ella 11-03 1b/2b
Jefta 18-03 4b
Luana 19-03 6a/7a
Wouter 26-03 4a/5a
Maeve 02-04 3a
Sofie 04-04 4b
Niels 04-04 8a
Thomas 05-04 8a
Joep 05-04 8a
Ryan 06-04 4a/5a
Milly 06-04 6b
Tijn 06-04 6a/7a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Max Nechaev – groep 1A
 • Tom Sabat – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan wij starten met de organisatie voor het schooljaar 2022-2023. I.v.m. de groepsindeling van de groepen 1/2 willen wij graag weten welke kinderen gedurende het schooljaar 2022-2023 4 jaar worden en bij ons op school komen. Wanneer u uw zoon/dochter nog niet aangemeld heeft, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar.

Ook is er nog steeds plaats voor nieuwe leerlingen in de andere groepen. Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor onze school? Laat hen dan een afspraak met de directie maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

Kijkochtend

Woensdag 6 april aanstaande organiseren wij van 9.00 tot 11.00 uur weer samen met Korein een kijkochtend bij ons op school.
Ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren) zijn dan weer van harte welkom om de school in de praktijk te komen bezoeken. Zij zullen dan rondgeleid worden en informatie over de school ontvangen.
Mocht u belangstellende ouders/verzorgers kennen, wijs ze dan op deze mogelijkheid.

Rapporten inleveren

Voor de voorjaarsvakantie hebben alle leerlingen hun 1e rapport van dit schooljaar ontvangen. Gelieve het rapport – wanneer dit nog niet gebeurd is – z.s.m. weer op school in te leveren.

Ontruimingsoefening

In de week van 14 maart aanstaande zal de 2e  ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden worden. De groepsleerkrachten zullen met hun klas bespreken hoe te handelen bij deze oefening. Wij hopen uiteraard dat het bij deze oefening mag blijven. Doch mocht het echt een keer nodig zijn, dan weten leerlingen en leerkrachten wat hen te doen staat.

Oudertevredenheidspeiling

Binnen de stichting Veldvest, waartoe onze school behoort, werken we samen om tot de beste kwaliteit van onderwijs te komen. We willen u de gelegenheid geven de mate van tevredenheid aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen ons beleid mede daarop afstemmen.

U ontvangt op maandag 14 maart aanstaande een mail, waarin u uitgenodigd wordt om binnen een bepaalde periode van twee weken de vragenlijst oudertevredenheidspeiling via het ouderportal van ParnasSys, in te vullen. Mocht u niet meer kunnen inloggen in het ouderportal, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via rank@veldvest.nl.

Samen met andere actuele gegevens die we verzameld hebben, zullen schoolleiding en het team bepalen welke verbeter-/of veranderpunten aangepakt zullen worden in de komende periode. Deze bevindingen zullen besproken worden in de Medezeggenschapsraad, daarna zullen we alle ouders via het RankBulletin op de hoogte brengen.

Periodieke peilingen van tevredenheid hebben een structurele plek in de planning.
Om een representatief beeld te krijgen van onze school, is het van belang dat u allen deelneemt aan deze tevredenheidspeiling.

Oproep TSO

Binnen basisschool De Rank is er de mogelijkheid tot Tussen Schoolse Opvang (TSO).
In het verleden bestond het TSO-team alleen uit ouders van kinderen die bij ons op school zaten en die dit op vrijwillige basis deden.
Momenteel bestaat dit team uit vrijwilligers, die komen vanuit de ouders, maar voor een groot deel vanuit een gemeentelijk Vrijwilligersbureau.
Graag zouden wij ons team uit willen breiden.
Dit kunnen ouders zijn, maar ook opa’s, oma’s of andere familieleden/kennissen, die zich betrokken voelen bij het werken met kinderen.

TSO houdt binnen De Rank in dat men werkt van 12.00 tot 13.30 uur op maandag, dinsdag of donderdag. Daar tegenover staat het werken in een gezellig team, een vergoeding volgens de vrijwilligersnorm, een kerstgratificatie en een jaarlijks gezamenlijke afsluitende activiteit. TSO-medewerkers hoeven voor hun eigen kinderen geen vergoeding te betalen op de dagen dat men werkt.

Voor vragen of meer informatie kunt u bij de TSO-coördinator terecht. Dit geldt uiteraard ook voor het opgeven van uw beschikbaarheid!

Marie-José Dillen, coördinatrice TSO
josedillen@gmail.com, 06 – 34 95 31 47

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 4 – “We hebben hart voor elkaar” hebben de kinderen geleerd, dat ze:

 • hun eigen gevoelens kunnen herkennen;
 • weten wat hen boos maakt en welk gedrag ze dan vertonen;
 • gevoelens zoals boos-zijn mogen hebben, maar dat het er om gaat hoe je er mee omgaat;
 • eerst moeten afkoelen voordat ze over oplossingen kunnen nadenken;
 • weten hoe het voelt om buitengesloten te worden;
 • voor elkaar op moeten komen;
 • enkele klasgenoten beter hebben leren kennen door te vragen naar meningen en gevoelens in een interview;
 • zich in de gevoelens van een ander kunnen verplaatsen.

Op 4 april starten we met de lessen uit blok 5: “We dragen allemaal een steentje bij”.

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.

Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al.

Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit. Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld bezighouden met de inrichting van de klas.  De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel.

De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:

 • herkennen van boosheid bij jezelf en de ander;
 • leren omgaan met je boosheid;
 • weer goed maken n.a.v. een conflict;
 • leren zoeken naar oplossingen voor een conflict;
 • leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien;
 • verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator;
 • leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:

 • de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school;
 • de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school;
 • de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.

Tips voor thuis:

 • Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft.
 • Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
 • Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat doet.
 • Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het kiezen van de vakantiebestemming, zodanig dat het voor iedereen leuk is.
Lees verder...

Kliederkerk

We mogen weer een echte Kliederkerk houden. Hoe lang is dat geleden!!!Het thema ‘Laat je horen!’ is gebaseerd op Psalm 150 ‘Halleluja!. Je kunt gaan zingen en muziek maken of gaan dansen. Maar ‘Laat je horen’ kun je ook anders invullen. Voor een ander opkomen of zeggen wat je denkt. We gaan muziek(instrumentjes) maken. Een dansje aan leren op muziek. Enfin, het is een mooi uitdagend thema. Wij hebben er weer zin in. Tot de 20e maart. Oh ja, we zoeken nog allerlei knutselspullen:– Heel veel kroonkurken– Lege conservenblikken– Lege flacons van wasmiddelen– Lege pringelbussen– Lege tissuedozen– Deksels conservepotten– en legen drinkflesjes.Neem die spullen gerust mee.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 6 april aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 30 maart aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

‘Open je ogen’ is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen uit. We zien Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw begin.

We lezen in deze periode uit Marcus, dat is waarschijnlijk het oudste Evangelie dat in de Bijbel staat. Marcus vertelt het ene verhaal na het andere, om duidelijk te maken wie Jezus is en wat zijn boodschap is voor alle mensen. We hopen dat de verhalen opnieuw tot leven komen in de klas. En dat ze ogen blijven openen voor het goede nieuws in de wereld van vandaag.

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
07-03 Marcus 6:45-52 Jezus loopt over water
t/m Marcus 6:53-56 Zieke mensen worden beter
11-03 Marcus 7:24-30 De buitenslands vrouw
14-03 Marcus 7:31-37 Genezing doofstomme
t/m Marcus 8:1-10 Genoeg voor iedereen
18-03 Marcus 8:22-26 De blinde in Betsaïda
21-03 Marcus 8:27-9:1 Jezus vertelt zijn lijden
t/m Marcus 9:2-13 Verheerlijking op berg
25-03 Marcus 9:14-29 In paniek
28-03 Marcus 10:13-16 Jezus zegent kinderen
t/m Marcus 10:17-27 De rijke man
01-04 Marcus 10:35-45 Wie is het belangrijkst?
04-04 Marcus 10:46-52 Bartimeüs
t/m Marcus 11:1-10 Intocht in Jeruzalem
08-04 Marcus 12:1-12 De oneerlijke oppassers
Lees verder...