BELANGRIJKE DATA

9 februari Studiedag
10 februari Buurtveegdag groep 7/8a
17 februari Carnaval
20 februari Start voorjaarsvakantie
24 februari Einde voorjaarsvakantie
27 februari Start blok 4 De Vreedzame School

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Pim 02-02 7b
Karin 06-02 7a/8a
Merel 12-02 3a
Rosalie 12-02 5b
Fiona 14-02 4a/5a
Eline 20-02 7a/8a
Ronin 20-02 5b
Jamie 21-02 5b
Tara 23-02 7a/8a
James 23-02 1b/2b
Quinn 23-02 3a
Ian 24-02 4a/5a
Saar 27-02 7a/8a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Marly Jager – groep 1A
 • Nomi Jager – groep 1A
 • Noah van de Wiel – groep 1A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Studiedag

Op donderdag 9 februari aanstaande heeft het team de derde studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze studiedag zullen de leerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen binnen hun groep bespreken met de intern begeleiders en worden er nieuwe groepsplannen gemaakt.
Tevens zullen wij een vervolg geven aan ons professionaliseringstraject met betrekking tot Meervoudige Intelligentie.
Alle kinderen hebben dan vrij.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan wij starten met de organisatie voor het schooljaar 2023-2024. I.v.m. de groepsindeling van de groepen 1/2 willen wij graag weten welke kinderen gedurende het schooljaar 2023-2024 4 jaar worden en bij ons op school komen. Wanneer u uw zoon/dochter nog niet aangemeld heeft, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar.

Ook is er nog steeds plaats voor nieuwe leerlingen in de andere groepen. Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor onze school? Laat hen dan een afspraak met de directie maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

Carnaval

Op vrijdag 17 februari vieren we ons jaarlijkse carnavalsfeest op school.
We hanteren de normale schooltijden. Iedereen mag verkleed komen deze dag.
In de ochtend zullen een aantal activiteiten plaatsvinden in de eigen klas. Daarna zullen we een optocht lopen met de hele school. De optocht begint tussen 9.45 en 10.00 uur. De route is hetzelfde als vorig jaar, deze zullen we binnenkort via Parro versturen. Het is voor ons moeilijk in te schatten hoe lang de optocht duurt. We willen u vragen om op tijd langs de route te staan.
Voor de pauze van half 11 kunnen de kinderen hun normale pauzehap of drinken meenemen.

Elk jaar willen kinderen spullen mee naar school nemen passend bij hun outfit. Toch vragen wij u met klem om (klapper)pistolen en zwaarden thuis te laten. Zo voorkomen we dat het ongewild mis kan gaan. Ook het meebrengen van spuitbussen en confetti is niet toegestaan. Geef uw kind liever serpentines mee.

Om kwart over 12 zijn we uitgehost en start voor iedereen de carnavalsvakantie. Alle kinderen sluiten deze dag af in de eigen klas.
De commissie wenst iedereen een gezellige carnaval toe.

RankFestival 2023

De voorbereidingen voor het RankFestival op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2023 zijn begonnen.
Op dinsdag 7 februari 2023 krijgen alle leerlingen een uitnodiging om zich op te geven voor het RankFestival: laat je talent zien op een podium alléén of in een groepje. Het thema van dit RankFestival 2023 is:

Alles kan, hoe meer verschillende optredens, hoe gevarieerder het programma.
Denk aan: toneel spelen, judo, goochelen, zang, dans, voorlezen, enz.
Lijkt het je wat om mee te doen? Ga dan vast aan de slag en bedenk welk talent jij graag op het podium wil laten zien, alléén of samen.
De sluitingsdatum voor de opgave is uiterlijk donderdag 9 maart 2023. Als je je opgegeven hebt, word je op de hoogte gehouden van hoe het verder gaat.
Wij hopen op een groot aantal inschrijvingen.

LET OP: de data zijn aangepast, niet zoals eerder vermeld op de jaarkalender 25 en 26 mei, wat voorafgaat aan het Pinksterweekend, maar DONDERDAG 1 en VRIJDAG 2 juni 2023!!

De RankFestivalcommissie
Nikki, Cynthia, Michelle, Monique, Simone, Annemieke

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 3 – “We hebben oor voor elkaar” hebben de kinderen geleerd:

 • Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt onnodige conflicten.
 • Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of je de ander goed begrepen hebt.
 • Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken.
  We noemen dit het hebben van verschillende gezichtspunten.
  Dat komt omdat we verschillende ervaringen, verschillende gevoelens hebben en uit verschillende gezinnen komen.
  Verschillende gezichtspunten kunnen soms conflicten veroorzaken.

Op 27 februari starten met de lessen uit: blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’. De kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:

 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens.
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
 • Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
 • Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
 • Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.

Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar“ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.

We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:

 • gemeen terugdoen;
 • de ander z’n zin geven, je terugtrekken;
 • weten wat je wilt, rekening houden met wat je zelf wilt en wat de ander wilt.

Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op: www.devreedzameschool.nl.

Lees verder...

Kliederkerk

Zondag 12 februari is er weer een nieuwe Kliederkerk.

Het thema is ‘Kom aan boord’. Deze titel daagt uit. Wil je meedoen met wie je bent? Met al je talenten? Het vraagt om een actieve stap.

Ingrediënten:
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’. We knutselen een uur, vervolgens een korte viering (van een kwartier) en tenslotte gaan we lekker eten met elkaar. Jullie zijn van harte welkom! Samen leren we van elkaar en genieten we van elkaar. Alle generaties samen.

Dus:
– Thema: ‘Kom aan boord’
– Datum: zondag 12 februari (van 15.45 uur tot ± 18.00 uur; inloop vanaf 15.30 uur)
– Plaats: Immanuelkerk (Teullandstaat 1, Veldhoven)

Stichting Leergeld helpt!

Je hoort steeds vaker dat ouders moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Door onder andere stijgende energieprijzen en boodschappen die bijna niet meer te betalen zijn, komen steeds meer gezinnen in financiële problemen.

Bent of kent u iemand die het momenteel zwaar heeft, dan willen we u via dit bericht informeren dat Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen kan helpen. De Stichting is opgericht met maar één doel: alle kinderen, ook als er thuis niet genoeg geld is, moeten gewoon mee kunnen doen. Want nu meedoen is straks meetellen!

Waarmee?
Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen kan helpen met o.a. het lidmaatschap van een sportvereniging, de aanschaf van sportkleding, contributie voor zwemlessen, schoolspullen, fiets, laptop, mobiele telefoon, toegang tot culturele activiteiten en meer.

Voor wie?
Leergeld helpt al bij een minimuminkomen (tot 130% van de bijstandsnorm). Is het inkomen hoger, maar blijft er door te hoge lasten of schulden te weinig over om de kosten voor de kinderen te betalen? Ook dan helpt Leergeld. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld zzp’ers en kleine ondernemers.

Laat alle kinderen weer meedoen en dien een aanvraag in op www.leergeldveldhovendekempen.nl

Samenwerkingsverband PO De Kempen

De schoolbesturen in De Kempen hebben de opdracht gekregen om aan alle kinderen in hun regio passend onderwijs te bieden. Hiervoor hebben zij zich verenigd in Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen.
Vanuit dit samenwerkingsverband werken zij nauw samen met gemeenten, scholen voor speciaal (basis)onderwijs en andere instanties binnen de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Missie
Basisonderwijs dat het belang van het kind vooropstelt. Dat is afgestemd op de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Dat ieder kind optimaal voorbereidt op een gelukkige, succesvolle toekomst in onze maatschappij. Onderwijs dat het liefst zo dicht mogelijk bij huis gegeven wordt. Kort samengevat is dat wat samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen wil bereiken.

Werkwijze
Binnen ons samenwerkingsverband zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband zorgt, dat netwerken en samenwerken makkelijker gemaakt wordt. We stimuleren het uitwisselen van deskundigheid en we houden de in-, door- en uitstroomgegevens bij.

Op de website https://www.podekempen.nl vindt u meer informatie over de samenstelling, rol en ambities van het samenwerkingsverband en de afspraken en procedures die binnen het samenwerkingsverband gelden.

Ondersteuningsplanraad (OPR) PO De Kempen

De Ondersteuningsplanraad is een medezeggenschapsraad met instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband PO De Kempen. Namens elk aangesloten schoolbestuur neemt één ouder en één leerkracht zitting in de raad.
De leden van de OPR kijken kritisch naar de plannen en het beleid van het samenwerkingsverband ten aanzien van passend onderwijs en ze denken hier ook in mee.
De OPR komt 4 à 5 keer per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij het kantoor van het SWV op MFA Midden in Veldhoven, op donderdagen van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.
Voor de OPR zijn wij altijd op zoek naar kandidaten (zowel uit de oudergeleding als uit de personeelsgeleding van de besturen) die op het niveau van het samenwerkingsverband kunnen denken. Men zit er niet in voor het eigen kind of school.
Op de website www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR) is meer informatie te vinden, zoals bijvoorbeeld de vacatures. Mocht u zich kandidaat willen stellen dan kunt u dit via de MR van uw school of de GMR van uw schoolbestuur kenbaar maken of contact opnemen met OPR PO De Kempen (opr@podekempen.nl).

Oudersteunpunt SWV PO De Kempen

Op de website van het Oudersteunpunt vinden ouders informatie over kinderen in de basisschoolleeftijd die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden. Ook uitleg van begrippen en handige links zijn op de website te vinden.

Het steunpunt is te bereiken bij vragen of voor advies, al neemt het geen taken over van de scholen of het samenwerkingsverband.
Het Oudersteunpunt SWV PO De Kempen heeft als doel om ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd te informeren en te ondersteunen. Het steunpunt bundelt signalen en brengt deze onder de aandacht van het samenwerkingsverband. Signaleren helpt ook bij de invulling van de taken en activiteiten van het steunpunt.

Het Oudersteunpunt SWV PO De Kempen is opgezet door ouders onder verantwoordelijkheid van SWV PO De Kempen.

https://oudersteunpunt-podekempen.nl

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 1 maart aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 15 februari aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
30-01 Johannes 4:46-54 Een zoon wordt beter
t/m Johannes 5:1-18 Het bad van Betsaida
03-02 Johannes 5:19-23 Jezus en de Vader
06-02 Johannes 6:1-15 5 broden en 2 vissen
t/m Johannes 6:16-21 Storm op het meer
10-02 Johannes 6:22-35 Vragen aan Jezus
13-02 Johannes 7:1-17 Jezus en Loofhuttenfeest
t/m Johannes 8:1-11 Jezus schrijft op grond
17-02 Johannes 8:12-20 Het licht van de wereld
20-02 Johannes 9:1-14 Blinde man gaat zien
t/m Johannes 10:1-10 De goede herder
03-03 Johannes 11 Lazarus wordt opgewekt00
Lees verder...