BELANGRIJKE DATA

25 januari Start blok 4 De Vreedzame School
5 februari Buurtveegdag groep 7a
9 februari Studiedag
12 februari Carnaval
15 februari Start voorjaarsvakantie
19 februari Einde voorjaarsvakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Eloina 08-01 1b/2b
Muaad 17-01 8a
Daniel 18-01 1a/2a
Lopke 18-01 7A
Jia Ye 19-01 1a/2a
Nick 21-01 7a
Leonardo 24-01 3a
Julian 26-01 7a
Yusuf 28-01 8a
Joost 28-01 8a
Siem 29-01 5b
Colin 31-01 8a
Pim 02-02 5b
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Jaio Carbière-Bendanon – groep 1A
 • Cas van Meteren – groep 1A
 • Veerle Mollema – groep 1B
 • Felipe Oliveira – groep 1B
 • Jesse Schijvenaars – groep 1A
 • Angelo van der Stelt – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Een nieuw jaar

Bij de start van een nieuw jaar is het gebruikelijk om terug en vooruit te kijken. Bij ons op school doen we dat altijd op de eerste schooldag na de kerstvakantie met een nieuwjaarsreceptie.
Toen we bij de start van 2020 het glas hieven op een mooi en gelukkig jaar, hadden we niet kunnen vermoeden wat ons allemaal zou overkomen. 2020: een jaar om misschien snel te vergeten, maar ook een jaar waarin we ondanks alle ellende en tegenslagen ook zaken hebben leren waarderen en in een ander licht zijn gaan zien:

 • Medewerkers in de zorg die dag en nacht voor onze gezondheid klaar staan;
 • Mensen die in andere cruciale beroepen werkzaam zijn en zorgen dat de eerste levensbehoeften voor handen zijn;
 • Ouders/verzorgers die, naast hun werk, in eerste instantie een belangrijke opvoedende taak hebben en
 • Leerkrachten die toch wel een heel bijzonder en speciaal vak hebben.

Maandag 4 januari jl. was de eerste schooldag in 2021. Een start die heel anders was: geen kinderen die na een vakantie de school binnen huppelden, geen handen schudden en nieuwjaarsreceptie. Onderwijs op afstand en een 40-tal kinderen in de noodopvang op school, zo zag de start er dit keer uit.
Helaas hebben we het virus nog steeds niet onder controle en is de toekomst onzeker. Gaan de scholen over 2 weken weer open of wordt de periode van onderwijs op afstand verlengd?
Wanneer mogen we weer met meerdere mensen samenkomen, gaan alle winkels weer open, mogen we weer gaan sporten, een restaurant bezoeken……………? Vragen die bij ons allemaal zullen leven en de komende weken beantwoord zullen worden. We zullen moeten leren omgaan met een toekomst die onvoorspelbaar en onzeker is. Belangrijk daarbij is dat wij elkaar niet uit het oog/hart verliezen en op enigerlei wijze bij elkaar betrokken blijven. En daarbij mogen wij elkaar ook toewensen dat het nieuwe jaar goed en gelukkig mag worden.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Gijs van Vark, directeur.

Activiteiten komende periode

In januari en februari staan de nodige activiteiten op de planning waarop de huidige lockdown van invloed is. Wij hebben inmiddels besproken hoe een en ander georganiseerd gaat worden.

 • Het voorleesfeest dat op woensdag 20 januari aanstaande gepland staat zal op een later tijdstip (hopelijk in februari) doorgaan. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
 • De Cito toetsen die normaal in januari afgenomen worden zullen waarschijnlijk op een ander tijdstip afgenomen worden. Wij wachten daarvoor het advies van het Cito af.
 • De adviesgesprekken in groep 8 m.b.t. het voortgezet onderwijs zullen via Teams gehouden worden. Hierover zullen de ouders van groep 8 binnenkort geïnformeerd worden.
 • De uitreiking van het 1e rapport zal normaal volgens planning op maandag 22 februari aanstaande zijn.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 3 – “We hebben oor voor elkaar” hebben de kinderen geleerd:

 • Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt onnodige conflicten.
 • Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of je de ander goed begrepen hebt.
 • Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken.
  We noemen dit het hebben van verschillende gezichtspunten.
  Dat komt omdat we verschillende ervaringen, verschillende gevoelens hebben en uit verschillende gezinnen komen.
  Verschillende gezichtspunten kunnen soms conflicten veroorzaken.

Op 25 januari starten met de lessen uit: blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’. De kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:

 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens.
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
 • Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
 • Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
 • Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.

Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar“ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.

We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Tip voor thuis

Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:

 • gemeen terugdoen;
 • de ander z’n zin geven, je terugtrekken;
 • weten wat je wilt, rekening houden met wat je zelf wilt en wat de ander wilt.

Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op: www.devreedzameschool.nl.

Lees verder...

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 3 februari aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 27 januari aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Het thema van Kind op Maandag is in deze periode: Een wereld van verschil. We lezen verhalen over Jezus, die rondtrekt door Israël. Overal waar hij komt, verandert er iets: zieke mensen worden beter, mensen die het niet meer zagen zitten krijgen nieuwe hoop. We lezen die verhalen niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, of omdat we willen weten wat er toen gebeurd is. We lezen ze ook omdat we mogen hopen dat ze opnieuw waarheid kunnen worden. Dat er een wereld van verschil is tussen hoop en wanhoop, tussen geluk en verdriet.

Met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht, om te zien wat die verhalen vandaag kunnen betekenen. Het gaat over geluksmomentjes, over hoop en verlangen, en ook over de vraag waar jij je best voor wilt doen. Want die wereld van verschil werd in de verhalen niet alleen door Jezus gemaakt: Hij riep mensen op om met hem mee te doen. We hopen dat de verhalen voor de kinderen een vrolijke uitnodiging zijn om na te denken over een wereld van verschil. Dat is een wereld om gelukkig van te worden!

We wensen u en de kinderen een mooie, verwachtingsvolle tijd toe!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
04-01 Matteüs 2:1-12 De wijzen uit het Oosten
t/m Matteüs 2:13-18 De vlucht naar Egypte
08-01 Matteüs 2:19-23 Terug uit Egypte
11-01 Lucas 2:21 Jezus is zijn naam
t/m Lucas 2:22-40 Simeon en Hanna
15-01 Lucas 2:41-52 Jezus in de tempel
18-01 Lucas 3:1-18 Johannes de Doper
t/m Lucas 3:21-22 Doop van Jezus
22-01 Lucas 4:1-13 Verzoeking in woestijn
25-01 Lucas 4:14-30 Synagoge van Nazareth
t/m Lucas 4:31-37 De boze man
29-01 Lucas 4:38-39 Schoonmoeder v. Simon
01-02 Lucas 5:1-11 Petrus, Jacobus, Johann
t/m Lucas 5:12-16 De melaatse man
05-02 Lucas 5:17-26 De verlamde man
Lees verder...