BELANGRIJKE DATA

5 december Sinterklaas
16 december Start blok 3 De Vreedzame School
19 december Kerstontbijt/-viering
19 december Kijkavond Kerst, 18.30 uur
23 december Start Kerstvakantie
3 januari Einde Kerstvakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Paul 08-12 7b/8b
Aika 08-12 1a/2a
Lucas 09-12 1c/2c
Teun 11-12 7a
Danilo 11-12 4b
Stijn 13-12 1a/2a
Nina 17-12 7a
Amy 18-12 6a
Lefter 20-12 3a
Nikki 22-12 3a
Sava 22-12 7b/8b
Jo-Ann 24-12 7a
Marit 27-12 7a
Jojanneke 30-12 4b
Tessa 01-01 1b/2b
Jens 01-01 4b
Sam 02-01 7A
Zoë 03-01 4a/5a
Roan 04-01 4a/5a
Sophie 06-01 1b/2b
Lees verder...

Inspectieonderzoek bij Veldvest

In de afgelopen periode heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij Veldvest. Het betreft hier een uitgebreid onderzoek waarbij de inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, directies, GMR, raad van toezicht) nagaat of het bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd. De inspectie constateert dat de visie, waarbij er sprake is van duidelijke doelen op het terrein van de opbrengsten (onderwijskundig) en het opvoeden (pedagogisch) ”stevig is verankerd binnen de totale organisatie”. Binnen duidelijke beleidskaders voelen de medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze hun praktijk in te richten.

In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de Stichting. De leeropbrengsten zijn al jaren bovengemiddeld en door het goede pedagogische klimaat op de scholen voelen de leerlingen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn. Opvallend is de wijze waarop de directieleden bereid zijn om continu te investeren in onderzoek en samenwerking. Voorts is er sprake van een deugdelijk financieel beheer.

De inspectie beveelt aan om het speciaal (basis) onderwijs nog directer te betrekken bij de diverse vormen van bovenschoolse afstemming en geeft aan dat Veldvest minder bescheiden moet zijn in de communicatie naar de buitenwereld over de kwaliteit van de Stichting.

Welnu, deze informatie van de beleidsgroep communicatie is een eerste stap. Het gehele rapport kunt u lezen op de website van Veldvest (www.veldvest.nl).

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Nathan Tops – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat je samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mag hebben.

Speeltoestel

Het bedrag voor een nieuwe speeltoestel op het bovenbouw schoolplein is binnen. Naast de opbrengst van de sponsorloop en de verkoop tijdens de kijkavond draagt onze TSO-commissie ook een mooi bedrag bij.
Het wachten is nu nog op toestemming van de Gemeente Veldhoven op de plaatsing van het toestel. Hopelijk ontvangen wij snel een positief antwoord, zodat nog dit schooljaar het toestel geplaatst kan worden.

Actie ReflectionDay

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp, zeker nu het weer eerder donker en later licht wordt. De Rank mag al jaren het BVL-label (Brabants Verkeersveiligheids Label) voeren en onderneemt daartoe regelmatig acties op het gebied van verkeersveiligheid.
Ook dit schooljaar kunnen alle kinderen van de basisschool meedoen met deze actie. Alle leerkrachten zullen daarom tijdens de verkeerslessen aandacht besteden aan veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer.
De lespresentaties zijn te bekijken via de volgende link: https://reflectionday.nl/presentaties

De actie loopt van 1-12-2019 t/m 211-2020.
Doel van de actie is dat de kinderen in deze periode goed zichtbaar zijn d.m.v. het zo vaak mogelijk dragen van het hesje en in deze periode zoveel mogelijk onderweg ‘geflitst’ (gefotografeerd) worden. Foto’s kunnen gestuurd worden naar: info@reflectionday.nl.
Meer informatie is te vinden op: www.reflectionday.nl.

Wij hopen dat u deze actie steunt, uw kind(eren) zoveel mogelijk stimuleert en motiveert om het reflecterende hesje te dragen en deel te nemen aan de actie.

Kerst

‘Wonder boven wonder’ is het thema van de kerstviering dit jaar op school. In de Bijbelverhalen stapelen de wonderen zich op. Een engel komt bij Zacharias, Maria krijgt te horen dat ze een kind krijgt, de herders in het veld horen een lied uit de hemel… Het ene wonder is nog groter dan het andere.
Bij elk wonder wordt een van de adventskaarsen aangestoken, waarbij verwezen wordt naar een speciale groep mensen: bij het wonder van Zacharias worden opa’s en oma’s speciaal genoemd, bij het wonder van Maria worden ouders genoemd, bij de geboorte van Jezus worden kinderen genoemd. Het leidt allemaal toe naar het wonder van de vierde adventskaars: dat het licht wordt voor iedereen. Jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond… God zet iedereen in het licht. Dat is een wonder boven wonder!
Zo gaan wij samen op weg naar kerst.

Op donderdag 19 december starten wij de dag met een kerstontbijt, waarbij wij de kinderen op hun “Kerstbest” verwelkomen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen zelf een bord en bestek mee naar school nemen?
’s Avonds verwachten wij u vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur op school om samen stil te staan bij het Kerstfeest. Er wordt gezorgd voor koffie, thee, ranja en iets lekkers.

Graag tot dan,
de kerstcommissie.

Schoolviering

Dinsdag 26 november kwamen alle groepen van de school weer samen voor een schoolviering.
Deze keer was het thema “waardevol”. Jij als mens bent waardevol en uniek. Je mag er zijn!
Maar ook liefde, vriendschap, gezondheid en vrijheid zijn waardevol.
De liedjes die door alle kinderen gezongen werden hadden met dit thema te maken. En er waren kinderen uit de groepen 1/2a en 7a die hier toneelstukjes en gedichtjes over lieten horen en zien, ondersteund door mooie vioolmuziek van Mathilde.
Het was een goed samen zijn.

De gezongen liedjes zijn hier terug te luisteren:

Ouderfonds

Het ouderfonds dankt u hartelijk voor de tot nu toe ontvangen ouderbijdrage. Hiermee financieren we ook dit schooljaar weer vele initiatieven die de school een fijnere plek maakt voor de kinderen. Of het nu gaat om een extraatje tijdens de kijkavonden, een cadeautje rond 5 december of een aanvulling op de schoolbieb. Uw bijdrage maakt veel mogelijk!

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

Nogmaals hartelijk dank!

Kees Roos, voorzitter Stichting ouderfonds
e-mail: k.roos@hotmail.com

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:

 • Om een conflict zelf goed op te lossen.
 • Om win-win oplossingen te bedenken.
 • Om het stappenplan “Praat het uit” toe te passen.
 • Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
  • Rood– agressief, je bent boos en wordt driftig.
  • Blauw– weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
  • Geel– stevig, je komt op voor jezelf.
 • Om met elkaar conflicten uit te spelen op een rode, blauwe en gele manier.
 • Om met elkaar een conflict te bespreken.

Tip voor thuis
Maak thuis gebruik van PRAAT HET UIT.
Dit is een stappenplan wat gebruikt wordt om conflicten op te lossen. Het gaat ervan uit dat kinderen die een conflict hebben, zelf de oplossing bedenken. Een oplossing is goed als beide partijen er tevreden over zijn en als ze het uit kunnen voeren.

De 4 stappen zijn:

 1. STOP! Afkoelen!
 2. Zet je gele pet op. Praat en luister: wat willen jullie allebei?
 3. Bedenk zelf zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem.
 4. Kies een win-win oplossing. Maak het plan en voer het uit.

Op maandag 16 december aanstaande starten we met blok 3: ‘We hebben oor voor elkaar’.

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In twee-tallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’.
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.

De lessen zijn gericht op:

 • Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
 • Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
 • Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
 • De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
 • Een mening onderbouwen met argumenten.
 • Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
Lees verder...

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 8 januari aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 18 december aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd. In de bijbelverhalen gebeurt het ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de profeet Jesaja, die schreef: ‘Gras kan verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het woord van God blijft bestaan.’ (Jesaja 40:8) Dat is een wonder. Maar het kan nog mooier: Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, werd iemand geboren die het woord van God opnieuw ging vertellen. Zijn naam was Johannes. Het was een wonder dat hij geboren werd. Maar het kon nóg mooier: Een engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit Nazaret. Hij vertelde haar dat ze de moeder zou worden van Gods zoon. De Messias, die mensen een nieuwe toekomst zou geven. Het was een wonder, dat die engel aan Maria verscheen. Maar het kon nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de herders een heel leger van engelen, die een hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: In de stal zagen ze het kind Jezus, Gods eigen zoon die naar de wereld gekomen was.

Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de toekomst. Want als de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons eigen leven doorbreken. Met de kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. Onze wereld kan soms wel wat wonderen gebruiken. Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je mensen die het moeilijk hebben. Mensen die bang zijn of verdrietig. Kan er ook voor hen een wonder gebeuren? Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in een donkere wereld. Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van mensen. Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit!

Wij wensen u een gezegende kerst!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
02-12 Jesaja 40:1-11 Een stem in de woestijn
t/m Lucas 1:5-25 Zacharias brengt offer
06-12 Lucas 1:26-38 Maria krijgt bezoek
09-12 Jesaja 8:23 – 9:6 Geboorte van Messias
t/m Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
13-12 Lucas 1:57-80 Johannes is geboren
16-12 Matteüs 1:18-25 Jozef droomt
t/m Lucas 2:1-7 Jezus wordt geboren
20-12 Lucas 2:8-20 Herders in het veld
06-01 Matteüs 2:1-12 Wijzen uit het Oosten
t/m Lucas 2:22-39 Simeon en Hanna
10-01 Lucas 2:40-52 Jezus in de tempel
Lees verder...