BELANGRIJKE DATA

18 november Voorbereiding Sint, 20.00 uur
25 november 10-minutengesprekken
27 november 10-minutengesprekken
1 december Start Actie ReflectionDay
5 december Sinterklaas

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Robin 07-11 3a
Colin 07-11 4b
Toff 11-11 3a
Niels 11-11 8a
Anne 12-11 1a/2a
Lies 15-11 7b/8b
Mathilde 16-11 7a
Ruwan 16-11 1b/2b
Micha 18-11 3a
Naomi 20-11 7b/8b
Yared 20-11 8a
Emely 22-11 7b/8b
Margarita 22-11 8a
Benjamin 24-11 1a/2a
Martijn 26-11 7b/8b
Tiago 26-11 6a
Ian 29-11 6a
Amber 29-11 6a
Alicia 29-11 4b
Tijn 01-12 3a
Tim 03-12 1b/2b
Kyan 04-12 4a/5a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Jens van Boxtel – groep 1B
 • Thomas Dikken – groep 1C
 • Joep de Jong – groep 1C

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Terugblik Kijkavond en Sponsorloop

Op 25 september jl. organiseerden wij een sponsorloop om zoveel mogelijk geld bij elkaar te rennen voor Stichting Bartiméus en een  speeltoestel voor het bovenbouwschoolplein. Na 25 september stroomde het geld binnen. In totaal werd maar liefst € 5.863,40 door de leerlingen bij elkaar gerend. Een prachtige prestatie!

We zijn er trots op dat we weer zo’n mooi bedrag bij elkaar hebben kunnen krijgen en hiermee het belangrijke werk van Stichting Bartiméus kunnen ondersteunen.
Alle kinderen ENORM bedankt!

Tijdens een zeer druk bezochte Kijkavond op 10 oktober werd een cheque t.b.v. Stichting Bartiméus met het bedrag van € 2.931,70 overhandigd aan Julietta en haar ouders.
De andere helft van het totaalbedrag is bestemd voor het speeltoestel. Tijdens de kijkavond hebben de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ook allerlei zelfgemaakte spullen verkocht en hebben daarmee een mooi bedrag van € 377,50 opgehaald. Ook dit is bestemd voor het speeltoestel. We zullen snel uitzoeken of er al voldoende geld is om het uitgekozen speeltoestel aan te schaffen en te plaatsen. Wordt vervolgd.

Pelgrimeren groepen 7 en 8

De groepen 7 en 8 van onze school gaan binnenkort deelnemen aan een project dat wordt aangeboden door vrijwilligers van de Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem. Het project omvat de hele dag. Het is een pelgrimstocht voor onze leerlingen, met als doel hen bewust te maken van het feit dat ze zelf op hun eigen levenspad lopen en een weg moeten leren kiezen. Het middel dat daarvoor gebruikt wordt, is een wandeltocht vanaf onze school naar de pelgrimshoeve in Vessem. De vrijwilligers gebruiken op deze dag allerlei symbolen en vergelijkingen uit de pelgrimswereld om de leerlingen bewust te laten worden van hun eigen pelgrimstocht door het leven!
De coördinator van de pelgrimsdag komt in de week voorafgaand aan de tocht in de groep uitleg geven. Hij of zij nodigt de kinderen uit mee te gaan o.l.v. enkele pelgrims die al een tocht te voet of per fiets naar Santiago de Compostela hebben gemaakt.
Op de volgende site kunt u eventueel informatie vinden: http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl

10-minutengesprekken

De tweede ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar wordt gehouden op maandagmiddag 25 november en woensdagmiddag en –avond 27 november aanstaande. Het uitnodigingsbriefje hiervoor ontvangt u woensdag 13 november aanstaande. Wilt u er voor zorgen dat het antwoordstrookje uiterlijk dinsdag 19 november aanstaande op school ingeleverd is?!. Later ingeleverde strookjes kunnen wij helaas niet meer inplannen.

Tijdens deze ronde 10-minutengesprekken zullen ook de jeugdverpleegkundige, predikant en kerkelijk werker aanwezig zijn.
Met de jeugdverpleegkundig kunt u bijvoorbeeld in gesprek over:

 • Gedragsveranderingen bij uw kind
 • Pesten en gepest worden
 • Sociale vaardigheden
 • Problemen op school en/of thuissituatie
 • Echtscheiding en rouwverwerking
 • Faalangst/ onzekerheid/ zelfvertrouwen

En met de predikant/kerkelijke werker kunt u denken aan onderwerpen als:

 • Vragen rondom geloofsopvoeding of
 • Meer algemeen op het gebied van zingeving.

De jeugdverpleegkundige, Jesse van Keersop is aanwezig op maandag 25 november van 16.00-17.00 uur
De predikant Wim Dekker en kerkelijk werker Lieuwe Wijbenga zijn op woensdag 27 november respectievelijk van 13.00-14.00 uur en 19.00-20.00 uur aanwezig.
U kunt vrij inlopen (personeelskamer), maar u kunt ook een afspraak met hen maken door dit op het strookje aan te geven.

In oktober is Zien!, een instrument om het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen in beeld te brengen en te volgen, weer door de groepsleerkracht van uw kind ingevuld. Tijdens deze ronde 10-minutengesprekken zal het beeld dat daar uit komt weer met u besproken worden.

De leerkracht observeert en vult Zien! op de volgende onderdelen in:

 1. Bij betrokkenheid gaat het om de gerichtheid op een taak. Concentratie op het werk is duidelijk te zien. Het kind laat zich niet zomaar afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte van andere kinderen om hem heen.
 2. Welbevinden betekent het ‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en levenslustige indruk.
 3. Wanneer een kind op een ander kind durft af te stappen, toont het kind sociaal initiatief. Het kan contact maken met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te vertellen.
 4. Sociale flexibiliteit is een vaardigheid die belangrijk kan zijn om bijvoorbeeld goed te kunnen samenwerken met andere kinderen. Het kind is in staat om een compromis te sluiten en kan zijn eigen plan loslaten als dat nodig is. Teleurstellingen horen erbij, maar het kind kan zich over de teleurstelling heen zetten.
 5. Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie. Beschikken over ‘eigenheid’ bevordert namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan weerstaan en niet al te afhankelijk bent van wat anderen van je vinden.
 6. Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn eigen gedrag. Dit wordt impulsbeheersing Hij vraagt weinig aandacht en kan zich goed aan de regels houden. Hierdoor is het kind in staat vriendschap te sluiten. Het samenwerken verloopt soepel en conflicten en ruzies worden opgelost.
 7. Een kind met inlevingsvermogen is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn gevoelens daarop afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor anderen. Het weet wanneer andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid levert meestal een positieve bijdrage aan de sfeer in de groep.

Brengt u voor u zelf uw kind(eren) ook eens op deze onderdelen in beeld en vergelijk dit in het gesprek dat u met de leerkracht heeft.
Voor verdere informatie en suggesties voor u als ouders/verzorgers verwijzen wij u graag naar: www.zienvooronderwijs.nl/oudersuggesties.

Lees verder...

Sinterklaas

Op 18 november starten we met het Sinterklaasthema. Ook dit jaar werken we vanuit een prentenboek. Het boek “Het huis van Sinterklaas” staat dit jaar centraal.
Meer informatie volgt t.z.t. via de mail.

Voorbereiding Sinterklaas

Op maandagavond 18 november aanstaande willen we de school weer in Sinterklaassfeer brengen. Daar is hulp voor nodig. We zijn op zoek naar vaders en moeders die de Pieten kunnen assisteren. De koffie en thee staan vanaf 20.00 uur klaar. Komt u ook?

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Het CJG is een samenwerking van organisaties die zich bezighouden met opvoeden en opgroeien (Zuidzorg, GGD, Cordaad Welzijn, Lumens, MEE en gemeente). Doel van het CJG is om snel en eenvoudig informatie en advies te geven over opvoeden en opgroeien. Medewerkers van het CJG nemen de tijd voor je. En zoeken, als het nodig is, met jou naar hulp op maat voor jou en je kind.

In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft iedere school een contactpersoon namens het CJG. Voor onze school is dit Jesse van Keersop, jeugdverpleegkundige GGD Brabant-Zuidoost, e-mail j.van.keersop@GGDBZO.nl.

Dit schooljaar zal zij op de volgende momenten bij ons op school aanwezig zijn:

 • Maandag 25 november 2019
 • Dinsdag 11 februari 2020
 • Donderdag 25 juni 2020
 • Steeds van 16.00-17.00 uur

Tijdens deze CJG-inloop kunnen zowel ouders als leerkrachten binnenlopen met vragen over allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, gamen, puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en opgroeivragen, etc.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) is ook telefonisch bereikbaar, via 040 – 258 41 13, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Elke ochtend zal één van de CJG-partners je telefonisch te woord staan. Ook kan je met het CJG in contact komen via de website www.CJGveldhoven.nl en het mailadres info@cjgveldhoven.nl.

Actie ReflectionDay

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp, zeker nu het weer eerder donker en later licht wordt. De Rank mag al jaren het BVL-label (Brabants Verkeersveiligheids Label) voeren en onderneemt daartoe regelmatig acties op het gebied van verkeersveiligheid.

Ook dit schooljaar kunnen alle kinderen van de basisschool meedoen met deze actie. Alle leerkrachten zullen daarom tijdens de verkeerslessen aandacht besteden aan veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer.
De lespresentaties zijn te bekijken via de volgende link: https://reflectionday.nl/gastlessen

De actie loopt van 112-2019 t/m 211-2020.
Doel van de actie is dat de kinderen in deze periode goed zichtbaar zijn d.m.v. het zo vaak mogelijk dragen van het hesje en in deze periode zoveel mogelijk onderweg ‘geflitst’ (gefotografeerd) worden. Foto’s kunnen gestuurd worden naar: info@reflectionday.nl.
Meer informatie is te vinden op: www.reflectionday.nl.

Wij hopen dat u deze actie steunt, uw kind(eren) zoveel mogelijk stimuleert en motiveert om het reflecterende hesje te dragen en deel te nemen aan de actie.

Mediaopvoeding

‘Mam, mag ik een filmpje kijken?
Nee, zegt mama, nu niet, Tijn.
Ga maar lekker buiten spelen.
Buiten schijnt de zon zo fijn……’

 De vraag van Tijn is een bekende vraag die klinkt in menig gezin. Een schermpje is aantrekkelijk. Buitenspelen lijkt saai. Afspraken nakomen over schermgebruik is lastig. En samen spelen met je kind is een hele uitdaging. Hoe ga je hiermee om?

Tips voor ouders/verzorgers:

 1. Maak duidelijke afspraken
  Maak duidelijke afspraken met je kind: wat mag je kind kijken of doen? Voor hoe lang? Geef aan waarom je iets belangrijk vindt en betrek achterliggende waarden die passen bij je identiteit. Zorg dat je als ouders/opvoeders op één lijn zit. Pas de afspraken toe en wees consequent.
 1. Toon betrokkenheid
  Gebruik media samen. Leer hoe je verschillende apparaten bedient. Kijk mee met je kind. Probeer games en apps eerst zelf uit. Praat met je kind over wat er te zien is. Stel zo nodig gerust.
 1. Leer spelen
  Help je kind met de overgang naar een andere activiteit. Toon begrip voor emoties; bijvoorbeeld als je kind teleurgesteld is dat het filmpje na 10 minuten uit moet, ook al was dat van tevoren aangekondigd. Reageer rustig. Humor kan helpen. Zorg dat je kind meerdere activiteiten of vaardigheden ontwikkelt, om zichzelf zonder media te vermaken. Leer een kind (buiten)spelen!
 1. Wees een voorbeeld
  Wees je bewust van jouw voorbeeldrol als opvoeder: wat ziet jouw kind van jou? Hoe gebruik je zelf media? Wanneer jouw kind je ziet als een identificatiefiguur en je vertrouwt, staat het open voor regels en afspraken.

Lege batterijen?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 4 december aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 27 november aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka; over Jakob, Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de orde komen, zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over gevoelens en gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken.

Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en zijn familie aan een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen denken: Hoe moet dit ooit nog goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat. We horen hoe Abraham en Sara proberen God een handje te helpen bij het vervullen van zijn belofte, waarmee ze het alleen maar erger maken. We horen over Hagar: een moeder die met haar kind de woestijn in wordt gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen familie.

Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop, waarin mensen een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren van deze verhalen. De verhalen zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te houden, om te blijven zoeken naar kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een nieuw begin!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
04-11 Genesis 21:1-21 Isaäk en Ismaël
t/m Genesis 22:1-19 Abraham op de proef
08-11 Genesis 23:1-20 Een graf voor Sara
11-11 Genesis 24:1-21 Reis knecht Abraham
t/m Genesis 24:22-67 Isaäk en Rebecca
15-11 Genesis 25:19-34 Esau en Jakob
18-11 Genesis 27:1-40 De zegen
t/m Genesis 28:10-22 Jakob droomt
22-11 Genesis 29:1-14 Jakob komt bij Laban
25-11 Genesis29:15-30 Lea en Rachel
t/m Genesis 30:25-43 Jakob krijgt een kudde
29-11 Genesis 33:1-20 Verzoening met Esau
02-12 Jesaja 40:1-11 Een stem in de woestijn
t/m Lucas 1:5-25 Zacharias brengt offer
06-12 Lucas 1:26-38 Maria krijgt bezoek
Lees verder...