BELANGRIJKE DATA

12 november Buurtveegdag groep 6/7a
15 november Studiedag: vrij
22 november 10-minutengesprekken
24 november 10-minutengesprekken
1 december Start Actie ReflectionDay
3 december Sinterklaas

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Mike 05-11 4b
Keano 06-11 8a
Joep 06-11 1b/2b
Robin 07-11 4a/5a
Colin 07-11 6b
Owen 10-11 3a
Toff 11-11 4b
Anne 12-11 4b
Ruwan 16-11 3a
Micha 18-11 4b
Benjamin 24-11 4b
Tiago 26-11 8a
Thomas 27-11 3a
Ian 29-11 8a
Amber 29-11 8a
Alicia 29-11 6b
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Jasmijn Menting – groep 1A
 • Philip Nguyen – groep 1A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Opbrengst Sponsorloop

Op 1 oktober jl. organiseerden wij een sponsorloop om zoveel mogelijk geld bij elkaar te rennen voor Stichting Voedselbank Veldhoven en onze 2 adoptiekinderen.
Het was geweldig om te zien hoe alle leerlingen enthousiast rondjes rondom de school en in de wijk renden. Het ijsje na afloop, gesponsord door het bedrijf art2527.nl, werd dan ook met gejuich ontvangen.

Het is gebleken dat veel mensen de kinderen wilden sponsoren en de Voedselbank een warm hart toedragen. In totaal werd maar liefst € 4.629,10 door de leerlingen bij elkaar gerend. Een prachtige prestatie. Op woensdag 20 oktober werd de cheque met 70% van het totaalbedrag overhandigd aan Peer Willemse, voorzitter van de Voedselbank Veldhoven. Het restant van het bedrag is bestemd voor onderwijs, voedsel en kleding voor de 2 adoptiekinderen van de school.
“Wij zijn bijzonder blij met dit bedrag”, zei Peer Willemse. “Het is fantastisch om te zien hoe hard de leerlingen hebben gelopen en daarna hun best hebben gedaan om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Het geld zal besteed aan het kopen van producten, waarvan de cliënten van de Voedselbank dankbaar gebruik zullen maken.”

Wij zijn er trots op dat we weer zo’n mooi bedrag bij elkaar hebben kunnen krijgen en hiermee het belangrijke werk van Stichting Voedselbank Veldhoven en onze adoptiekinderen kunnen ondersteunen.
Alle kinderen ENORM bedankt!

Studiedag

Op maandag 15 november aanstaande heeft het team de tweede studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze studiedag zullen er groepsbesprekingen gehouden worden en is er een tussenevaluatie van de groepsplannen.
Tevens zullen wij de eerste ervaringen met de nieuwe methodes voor rekenen en technisch/begrijpend lezen bespreken.
Alle kinderen hebben dan vrij.

10-minutengesprekken

De tweede ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar wordt gehouden op maandagmiddag 22 november en woensdagmiddag en –avond 24 november aanstaande. Het uitnodigingsbriefje hiervoor ontvangt u maandag 8 november aanstaande. Wilt u ervoor zorgen dat het antwoordstrookje uiterlijk woensdag 17 november aanstaande op school ingeleverd is?!. Later ingeleverde strookjes kunnen wij helaas niet meer inplannen.

Op maandagmiddag 22 november zal onze jeugdverpleegkundige Jesse van Keersop van 16.00-17.00 uur ook weer aanwezig zijn en in de personeelskamer een open spreekuur houden. U kunt met zowel medische als opvoedkundige vragen bij haar terecht. Meer informatie hierover kunt u verderop in dit RankBulletin lezen.

In oktober is Zien!, een instrument om het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen in beeld te brengen en te volgen, weer door de groepsleerkracht van uw kind ingevuld. Tijdens deze ronde 10-minutengesprekken zal het beeld dat daar uit komt weer met u besproken worden.

De leerkracht observeert en vult Zien! op de volgende onderdelen in:

 1. Bij betrokkenheid gaat het om de gerichtheid op een taak. Concentratie op het werk is duidelijk te zien. Het kind laat zich niet zomaar afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte van andere kinderen om hem heen.
 2. Welbevinden betekent het ‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en levenslustige indruk.
 3. Wanneer een kind op een ander kind durft af te stappen, toont het kind sociaal initiatief. Het kan contact maken met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te vertellen.
 4. Sociale flexibiliteit is een vaardigheid die belangrijk kan zijn om bijvoorbeeld goed te kunnen samenwerken met andere kinderen. Het kind is in staat om een compromis te sluiten en kan zijn eigen plan loslaten als dat nodig is. Teleurstellingen horen erbij, maar het kind kan zich over de teleurstelling heen zetten.
 5. Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie. Beschikken over ‘eigenheid’ bevordert namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan weerstaan en niet al te afhankelijk bent van wat anderen van je vinden.
 6. Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn eigen gedrag. Dit wordt impulsbeheersing Hij vraagt weinig aandacht en kan zich goed aan de regels houden. Hierdoor is het kind in staat vriendschap te sluiten. Het samenwerken verloopt soepel en conflicten en ruzies worden opgelost.
 7. Een kind met inlevingsvermogen is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn gevoelens daarop afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor anderen. Het weet wanneer andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid levert meestal een positieve bijdrage aan de sfeer in de groep.

Brengt u voor uzelf uw kind(eren) ook eens op deze onderdelen in beeld en vergelijk dit in het gesprek dat u met de leerkracht heeft.
Voor verdere informatie en suggesties voor u als ouders/verzorgers verwijzen wij u graag naar: www.zienvooronderwijs.nl/oudersuggesties.

Lees verder...

Schoolkamp

Al jaren organiseert de school een schoolkamp voor de leerlingen van groep 8. Ons belangrijkste uitgangspunt daarbij ligt in het feit dat een kamp voor iedereen een fijne en prettige activiteit moet zijn, waarvan iedereen kan genieten. Daarnaast dienen veiligheid en verantwoordelijkheid goed geregeld te zijn. Helaas hebben wij de afgelopen jaren ervaren dat een schoolkamp met overnachting steeds meer beperkingen kent.

Tijdens de jaarlijkse evaluatie binnen het team wordt er stil gestaan bij de organisatie van het kamp in het algemeen en de overnachtingen in het bijzonder. Zaken die daarbij spelen liggen onder meer op het gebied van inzet van personeel, de (te grote ervaren) verantwoordelijkheid, sociale-emotionele en medische belemmeringen van leerlingen, financiën in relatie tot locatie en activiteiten en beperkingen van een locatie in een bosrijke omgeving (teken, eikenprocessierupsen).

Door Corona waren wij genoodzaakt de afgelopen twee jaar een kamp zonder overnachting te organiseren en hebben daardoor kunnen ervaren dat dit veel van de hierboven genoemde punten wegneemt. Ook de evaluaties onder leerlingen en ouders van deze twee jaar bevestigen een positief beeld en ervaring van het schoolkamp.

Een en ander heeft ertoe geleid dat er besloten is om voortaan een schoolkamp zonder overnachting te organiseren.

Sinterklaas

Op 15 november starten we met het Sinterklaasthema.
We volgen op school niet het sinterklaasjournaal maar werken vanuit een prentenboek. Het boek ” Spiekpietjes – SOS stoomboot ” staat dit jaar centraal.
Meer informatie volgt t.z.t. via de mail.
Wij wensen jullie een fijne sinterklaastijd.

De Sintcommissie

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:

 • Om een conflict zelf goed op te lossen.
 • Om win-win oplossingen te bedenken.
 • Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
 • Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
 • Rood– agressief, je bent boos en wordt driftig.
 • Blauw– weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
 • Geel– stevig, je komt op voor jezelf.
 • Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
 • Hoe om te gaan met kritiek.

Op 1 november starten met de lessen uit blok 3: We hebben oor voor elkaar.
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.

De lessen zijn gericht op:

 • Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
 • Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
 • Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
 • De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
 • Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
 • Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
 • In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl, of langskomen op school.

Lees verder...

Mediatoren De Vreedzame School

Ook dit schooljaar hebben we weer een training gegeven om nieuwe mediatoren op te leiden. We zijn erg trots en blij dat er weer veel kinderen hebben gesolliciteerd. Ja, zo gaat dat, de kinderen solliciteren, de leerkracht bekijkt of de leerlingen geschikt zijn en aan de ouders wordt gevraagd of ze akkoord gaan.
De kinderen waren zeer gemotiveerd. We hebben de theorie goed bestudeerd en rollenspelen gedaan om te leren hoe je moet mediëren bij een conflict.
Zo hebben we er nu weer 8 kinderen bij die mediator zijn. Op woensdag 20 oktober was de diploma-uitreiking, alle kinderen van De Rank waren erbij!!
Na de herfstvakantie zijn de nieuwe mediatoren begonnen aan hun nieuwe taak. Met foto’s worden ze elke dag bekend gemaakt bij de ingang van de school.

Leerlingenraad

Op woensdag 20 oktober hebben wij ook afscheid genomen van de oude leden van de leerlingenraad en de nieuwe raad geïnstalleerd.
Deze leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. In deze groepen is hierover met de leerlingen gesproken en er hebben zich in elke groep meerdere kandidaten aangemeld. Er zijn dus echte verkiezingen per groep georganiseerd.
De gekozen leerlingen zullen 1 schooljaar hun groep in de leerlingenraad vertegenwoordigen. Mogelijke onderwerpen waarover zij kunnen meedenken zijn:

 • De schoolregels;
 • Het schoolplein; inrichting, gedrag en activiteiten;
 • Acties voor de omgeving;
 • Vieringen en activiteiten.

Ouders, opa’s of oma’s gezocht voor veiligheid

In de herfstvakantie zijn bij het voetpad rond het onderbouwplein WISSELHEKJES geplaatst. Dit zijn hekjes die het voetpad tijdelijk deels afsluiten. Dit gebeurt om het fietsverkeer voor en na schooltijd in goede banen te leiden.
Nu zijn we als school (veiligheidscommissie) op zoek naar ouders, opa’s of oma’s die samen een groepje formeren om dagelijks de hekjes open en dicht te zetten. Onderling kunnen ze afspreken wie en wanneer dit gebeurt. Als u toch aan de onderbouwkant uw kind naar school brengt, is het wellicht een kleine moeite om ons te helpen de kinderen veiliger naar school te laten komen.
Het is de bedoeling de hekjes van 08.15 u tot 08.35 u en 15.15 u tot 15.35 u open te zetten en daarna te sluiten.
U kunt zich op geven via: vcdeRank@gmail.com  of via telefoonnummer 06 23151879.

Namens de veiligheidscommissie,
Maikel Vissers, Elbert Bechthum en Francesco van Erp

Gezocht: een ouder voor de veiligheidscommissie!

De veiligheidscommissie is op zoek naar een ouder voor de veiligheidscommissie. Maikel Vissers heeft aangegeven na een aantal te willen stoppen als lid.

Wat doen we zoal:

 • we houden de veiligheid in en rond school in de gaten (contact met Gemeente);
 • jaarlijks een schoolinspectie;
 • ”dode-hoekactie”: kinderen van groep 7 en 8 mogen o.a. plaatsnemen op de stoel van een vrachtwagenchauffeur;
 • fietscontrole, de kinderen controleren hun eigen fiets aan de hand van een inspectiekaart van Veilig Verkeer Nederland;
 • veiligheids-/verkeersacties rond de school (kaartjes uitdelen en wisselhekjes).

We vergaderen 3 tot 4 keer per jaar, telkens een uurtje.
U kunt zich opgeven via: vcdeRank@gmail.com   of via telefoonnummer 06 23151879.

Namens de commissie,
Maikel Vissers, Elbert Bechthum en Francesco van Erp

Jeugdgezondheidszorg

Hallo allemaal, mijn naam is Jesse van Keersop, Jeugdverpleegkundige bij de GGD gekoppeld aan basisschool De Rank. Tijdens de 10-minutengesprekken op school ben ik altijd aanwezig en houd een open inloopspreekuur. Verder kunt u mij altijd bellen of mailen voor vragen en/of advies (contactgegevens staan hieronder).

Wat kan je van de jeugdgezondheidszorg verwachten?

JGZ biedt kortdurende preventieve zorg en ondersteuning aan kinderen en ouders en helpt hen gezonde keuzes te maken vanuit hun eigen kracht. We kijken integraal naar de biologische, psychische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We hebben oog voor de ontwikkelbehoeften van het kind, de opvoedcapaciteit van de ouders en de interactie met de omgeving. We zien wat goed gaat, signaleren waar problemen ontstaan en bieden hulp of leiden daar naartoe als dat nodig is.
Alle kinderen in Nederland krijgen tussen 5 en 6 jaar een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de GGD. Dit onderzoek sluit aan op de onderzoeken op het consultatiebureau. Jullie mogen samen op bezoek komen bij de jeugdverpleegkundige. Tijdens de afspraak kijken we naar de ontwikkeling van je kind. Zo doen we bijvoorbeeld een ogen, motoriek- en gehoortest en gaan we meten en wegen. Daarnaast praten we over de gezondheid, het gedrag, het welbevinden en de opvoeding van je kind. Heb je vragen of advies nodig? Daar is deze afspraak gelijk een goed moment voor.
Zijn de driftbuien van mijn peuter normaal? Hoe kan ik daar mee omgaan? Mijn kind is nog niet zindelijk, een lastige eter aan tafel, ik denk dat mijn kind wordt gepest, mijn puber is somber zijn voorbeelden van vragen wat we kunnen bespreken.
Ook mogen ouders en scholen zelf contact met me opnemen om vragen, zorgen en twijfels te delen.

Met vriendelijke groet,
Jesse van Keersop
T: 088 0031 198
E: j.van.keersop@ggdbzo.nl

Kliederkerk

Zondag 14 november is er weer Kliederkerk!
Het thema ‘Laat je horen!’ is gebaseerd op Psalm 150 ‘Halleluja!.

Je kunt gaan zingen en muziek maken of gaan dansen. Maar ‘Laat je horen’ kun je ook anders invullen. Voor een ander opkomen of zeggen wat je denkt. We gaan muziek(instrumentjes) maken. Een dansje aan leren op muziek. Enfin, het is een mooi uitdagend thema.

Oh ja, we zoeken nog allerlei knutselspullen:
– Heel veel kroonkurken
– Lege conservenblikken
– Lege flacons van wasmiddelen
– Lege pringelbussen
– Lege tissuedozen
– Deksels conservepotten
– en legen drinkflesjes.

Neem die spullen gerust mee.

Dus:
– Thema: ‘Laat je horen’
– Datum: zondag 14 november (van 16.00 uur tot 18.00 uur)
– Plaats: Immanuelkerk (Teullandstaat 1, Veldhoven)

Wij hebben er weer zin in. Tot de 14e november.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 24 november aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 1 december aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Esau. In de komende periode lezen we de laatste verhalen in die serie. Jakob gaat terug naar Esau, de broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg voert hij een strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob en Esau sterk genoeg om zich met elkaar te verzoenen.

Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige verhalen, waarin veel herkenbare dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De broers van Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en uiteindelijk komen diezelfde broers bij hem graan kopen. Net als bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook hier de vergeving het laatste woord. Zo laten de verhalen zien hoe mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk dat mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God steeds bij hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in de gevangenis.

Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen verkennen we welke dromen zij zelf en anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die je overdag misschien niet voor mogelijk houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar een droom was’. Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je bang voor bent.

We hopen dat de verhalen weer inspirerende gesprekken opleveren in de klas!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
01-11 Genesis 39:7-23 De vrouw van Potifar
t/m Genesis 40:1-23 De schenker en bakker
05-11 Genesis 41:1-8 De dromen van farao
08-11 Genesis 41:9-36 Jozef legt de dromen uit
t/m Genesis 41:37-57 Jozef wordt onderkoning
12-11 Genesis 42 Broers gaan naar Egypte
15-11 Genesis 43:1-14 Het graan is op
t/m Genesis 43:15-34 Weer naar Egypte
19-11 Genesis 44:1-13 De zilveren beker
22-11 Genesis 44:14-34 Terug in het paleis
t/m Genesis 45 Jozef vertelt wie hij is
26-11 Genesis 46 Jakob gaat naar Egypte
29-11 Ruth 1:14a Noömi terug Betlehem
t/m Ruth 1:14b-22 Ruth mee met Noömi
03-12 Ruth 2:1-17 Bij Boaz
Lees verder...