BELANGRIJKE DATA

13 november Buurtveegdag groep 8a
16 november Studiedag: vrij
23 november Start blok 3 De Vreedzame School
23 november 10-minutengesprekken
25 november 10-minutengesprekken
1 december Start Actie ReflectionDay
4 december Sinterklaas op school

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Mike 05-11 3a
Keano 06-11 7a
Joep 06-11 1b/2b
Robin 07-11 4a
Colin 07-11 5b
Owen 10-11 1b/2b
Toff 11-11 4a
Anne 12-11 3a
Lies 15-11 8a
Mathilde 16-11 8a
Ruwan 16-11 1a/2a
Micha 18-11 3a
Naomi 20-11 8A
Emely 22-11 8a
Benjamin 24-11 3b
Tiago 26-11 7a
Thomas 27-11 1b/2b
Ian 29-11 7a
Amber 29-11 7a
Alicia 29-11 5b
Lees verder...

Studiedag

Op maandag 16 november aanstaande heeft het team de tweede studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze studiedag zullen er groepsbesprekingen gehouden worden en is er een tussenevaluatie van de groepsplannen.
In de middag zullen we ons als team bezig gaan houden met het onderwerp autonomie binnen het onderwijs.
Alle kinderen hebben dan vrij.

De Rank in het nieuws

Van een oud ouder van onze school ontvingen wij de onderstaande 2 positieve recensies die op het intranet van ASML te lezen zijn.

‘We don’t appear to have a thread yet about #schools. So I’d like to recommend “De Rank” primary #school (Protestantse BS De Rank). It’s got a great atmosphere and a really committed, caring staff. It’s a Protestant school and they’ve just celebrated their 25th anniversary.’

‘My son (age of 8) also goes to De Rank (for 2,5 years), and all I can say about the school is super super positive. It is not a big school, so the number of kids and personnel is manageable, that makes everything easy and everyone accessible. De Rank is one layered school, so no stairs, and inside of the school is spacious and full of natural light. Apart from the education, their focus is to teach to kids respect and care for each other, which i find super important.  De Rank is called as ‘Peaceful School’. Although they are named as a protestant school, they embrace everyone; my kid felt so home there.’

Sinterklaas

Op 16 november starten we met het Sinterklaasthema. Ook dit jaar werken we vanuit een prentenboek. Het boek “Boer Boris, een paard voor Sinterklaas” staat dit jaar centraal. Meer informatie volgt t.z.t. via de mail.

Voorbereiding Sinterklaas

Op maandagavond 16 november staat op de info kalender vermeld om de school in Sinterklaassfeer te brengen.
Helaas kan deze niet doorgaan i.v.m. Covid-19.

10-minutengesprekken

De tweede ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar wordt via Teams gehouden op maandagmiddag 23 november en woensdagmiddag en –avond 25 november aanstaande. Het uitnodigingsbriefje hiervoor ontvangt u maandag 9 november aanstaande. Wilt u er voor zorgen dat het antwoordstrookje uiterlijk dinsdag 17 november aanstaande op school ingeleverd is?!. Later ingeleverde strookjes kunnen wij helaas niet meer inplannen.

In oktober is Zien!, een instrument om het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen in beeld te brengen en te volgen, weer door de groepsleerkracht van uw kind ingevuld. Tijdens deze ronde 10-minutengesprekken zal het beeld dat daar uit komt weer met u besproken worden.

De leerkracht observeert en vult Zien! op de volgende onderdelen in:

 1. Bij betrokkenheid gaat het om de gerichtheid op een taak. Concentratie op het werk is duidelijk te zien. Het kind laat zich niet zomaar afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte van andere kinderen om hem heen.
 2. Welbevinden betekent het ‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en levenslustige indruk.
 3. Wanneer een kind op een ander kind durft af te stappen, toont het kind sociaal initiatief. Het kan contact maken met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te vertellen.
 4. Sociale flexibiliteit is een vaardigheid die belangrijk kan zijn om bijvoorbeeld goed te kunnen samenwerken met andere kinderen. Het kind is in staat om een compromis te sluiten en kan zijn eigen plan loslaten als dat nodig is. Teleurstellingen horen erbij, maar het kind kan zich over de teleurstelling heen zetten.
 5. Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie. Beschikken over ‘eigenheid’ bevordert namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan weerstaan en niet al te afhankelijk bent van wat anderen van je vinden.
 6. Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn eigen gedrag. Dit wordt impulsbeheersing Hij vraagt weinig aandacht en kan zich goed aan de regels houden. Hierdoor is het kind in staat vriendschap te sluiten. Het samenwerken verloopt soepel en conflicten en ruzies worden opgelost.
 7. Een kind met inlevingsvermogen is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn gevoelens daarop afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor anderen. Het weet wanneer andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid levert meestal een positieve bijdrage aan de sfeer in de groep.

Brengt u voor u zelf uw kind(eren) ook eens op deze onderdelen in beeld en vergelijk dit in het gesprek dat u met de leerkracht heeft.
Voor verdere informatie en suggesties voor u als ouders/verzorgers verwijzen wij u graag naar: www.zienvooronderwijs.nl/oudersuggesties.

Lees verder...

Cultuurproject De Kunstweken

In alle klassen is hard en enthousiast gewerkt aan een eigen kunstwerk. Deze zijn verzameld en opgestuurd. Binnenkort zal uw zoon/dochter een folder mee naar huis krijgen met inloggegevens voor zijn/haar persoonlijke (digitale) museum. In deze folder wordt ook uitgelegd hoe u anderen kunt uitnodigen een kijkje te nemen in het museum. Alle opa’s, oma’s, ooms, tantes, vrienden en bekenden kunnen het gemaakte kunstwerk zien hangen tussen werken van Vincent van Gogh en Leonardo da Vinci.
Zoals in het vorige RankBulletin gemeld, kunt u in de museumshop een leuk aandenken uitzoeken met daarop het kunstwerk van uw zoon/dochter. Dit is geen verplichting!
In de klas sluiten wij het project af door een kijkje te nemen in onze Klassengalerie en de verschillende kunstwerken te bewonderen.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In Blok 2  ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:

 • Om een conflict zelf goed op te lossen.
 • Om win-win oplossingen te bedenken.
 • Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
 • Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
 • Rood– agressief, je bent boos en wordt driftig.
 • Blauw– weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
 • Geel– stevig, je komt op voor jezelf.
 • Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
 • Hoe om te gaan met kritiek.

Op 23 november starten met de lessen uit blok 3: We hebben oor voor elkaar.
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.

De lessen zijn gericht op:

 • Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
 • Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
 • Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
 • De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
 • Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
 • Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
 • In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl , of langskomen op school.

Lees verder...

Mediatoren De Vreedzame School

Ook dit schooljaar hebben we weer een training gegeven om nieuwe mediatoren op te leiden. We zijn erg trots en blij dat er weer veel kinderen hebben gesolliciteerd. Ja, zo gaat dat, de kinderen solliciteren, de leerkracht bekijkt of de leerlingen geschikt zijn en aan de ouders wordt gevraagd of ze akkoord gaan.
De kinderen waren zeer gemotiveerd. We hebben de theorie goed bestudeerd en rollenspelen gedaan om te leren hoe je moet mediëren bij een conflict.
Zo hebben we er nu weer 12 kinderen bij die mediator zijn. Op woensdag 14 oktober was de diploma-uitreiking, alle kinderen van De Rank waren erbij!!
Na de herfstvakantie zijn de nieuwe mediatoren begonnen aan hun nieuwe taak. Met foto’s worden ze elke dag bekend gemaakt bij de ingang van de school.

Leerlingenraad

Op woensdag 14 oktober hebben wij ook afscheid genomen van de oude leden van de leerlingenraad en de nieuwe raad geïnstalleerd.
Deze leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. In deze groepen is hierover met de leerlingen gesproken en er hebben zich in elke groep meerdere kandidaten aangemeld. Er zijn dus echte verkiezingen per groep georganiseerd worden.
De gekozen leerlingen zullen 1 schooljaar hun groep in de leerlingenraad vertegenwoordigen. Mogelijke onderwerpen waarover zij kunnen meedenken zijn:

 • De schoolregels;
 • Het schoolplein; inrichting, gedrag en activiteiten;
 • Acties voor de omgeving;
 • Vieringen en activiteiten.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 2 december aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 25 november aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. We horen over een paar verkenners die vooruit worden gestuurd en terug komen met ongelooflijke verhalen: In dat beloofde land groeien enorme vruchten, maar er wonen ook sterke mensen die hen er nooit in zullen laten. We lezen ook het verhaal van de profeet Bileam, die op weg gaat omdat de koning van Moab hem gevraagd heeft om een vloek uit te spreken over de Israëlieten. Onderweg wordt Bileam toegesproken door zijn eigen ezel, en als hij in Moab komt zegent hij Israël in plaats van dat hij het volk vervloekt. Uiteindelijk steken de Israëlieten de Jordaan over, de grens met het beloofde land. Ze lopen zeven dagen achter elkaar om de stad Jericho heen, waarna de muren instorten. Stuk voor stuk zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in op kunt gaan als je ze hoort of leest.

De verhalen spelen zich af in een hele andere wereld dan de onze, maar tegelijk zijn ze altijd weer actueel. Als je iets heel leuk vindt maar tegelijk ook heel spannend, dan lijk je misschien wel een beetje op die Israëlieten die het beloofde land verkend hadden. Als je ergens alleen naartoe durft te gaan als iemand met je meegaat, dan lijk je op het volk dat niet zonder God verder wilde reizen door de woestijn. En als je niet vergeet dat iemand goed voor jou geweest is, dan lijk je op de mannen die Rachab uit Jericho beschermden omdat Rachab hen eerder geholpen had.

Het thema van deze weken is ‘Wijs me de weg’. Die vraag stel je aan iemand die jou verder kan helpen. De bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken over de vraag wie dat zou kunnen zijn. Ik hoop dat de verhalen weer veel inspirerende momenten opleveren!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
02-11 Numeri 22:2-13 Balak zoekt een profeet
t/m Numeri 22:14-40 De ezel van Bileam
06-11 Numeri 22:41-24:25 Bileam zegent Israël
09-11 Exodus 40:1-38 De tabernakel
t/m Deuteronomium 31 Jozua
13-11 Deuteronomium 34 Mozes sterft
16-11 Jozua 1:1-9 Op weg naar Kanaän
t/m Jozua 2:1-24 Rachab
20-11 Jozua 3-4 Doortocht door Jordaan
23-11 Jozua 5:13-6:27 De val van Jericho
t/m Jozua 9 De Gibeonieten
27-11 Jozua 23:1-26 Laatste woorden Jozua
30-11 Jozua De naam Jesjoea
t/m Redding (Psalmen & Profeten)
04-12 Lucas 1:5-25 Gabriël bij Zacharias
Lees verder...