BELANGRIJKE DATA

8 oktober Studiedag: vrij
21 oktober Kijkavond, 18.30-19.30 uur
25 oktober Start herfstvakantie
29 oktober Einde herfstvakantie
1 november Start blok 2 De Vreedzame School
12 november Buurtveegdag groep 6/7a
15 november Studiedag: vrij

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Lize 08-10 8a
Jairo 09-10 4b
Moise 09-10 3a
Bente 14-10 6a/7a
Sander 15-10 8a
Nila 20-10 6b
Nathanja 23-10 6b
Liam 31-10 4b
Lina 01-11 8a
Jayden 02-11 8a
Jens 03-11 1b/2b
Lieke 03-11 6a/7a
Beau 03-11 4b
Lana 03-11 4b
Lees verder...

Studiedag

Op vrijdag 8 oktober aanstaande heeft het team de eerste studiedag van dit schooljaar.
Alle kinderen hebben dan vrij.

Adoptiekinderen

Onze school heeft 2 adoptiekinderen en via dit RankBulletin stellen zij zich voor:

Naam: Portia
Geboortedatum: 09 –06-2004
Leeftijd 17 jaar oud
Woonplaats: Zimbabwe

Projecten
In het gebied waar Portia woont, hebben de kinderen en hun familie deelgenomen aan de volgende projecten:

 • Beschermen van kinderen tegen misbruik, uitbuiting en verwaarlozing.
 • Steun voor kinderen in zeer moeilijke omstandigheden.
 • Voorlichting over het bestrijden van kind huwelijken.

Naam: Juriheri
Geboortedatum: 18 –08-2005
Leeftijd 16 jaar oud
Woonplaats: Rwanda

Projecten
In het gebied waar Juriheri woont, hebben de kinderen en hun familie deelgenomen aan de volgende projecten:

 • Leermiddelen voor het kleuteronderwijs
 • Bouw en herstel van woningen
 • Vakopleidingen voor kinderen die het onderwijs voortijdig hebben verlaten
 • Beschermen van kinderen tegen misbruik, uitbuiting en verwaarlozing

Helpt u mee onze adoptiekinderen te steunen? Dit kan doormiddel van een bijdrage (elke) dinsdag mee te geven aan uw kind(eren). De leerkracht zorgt samen met u kind dat het in het adoptiepotje in de klas terecht komt.

Voedselbank

Op vrijdag 1 oktober jl. is onze sponsorloop gehouden en zoals u weet is de opbrengst voor Stichting Voedselbank Veldhoven en onze 2 adoptiekinderen. De opbrengst zal op de Kijkavond bekend gemaakt worden. Het blijft dus nog even spannend.

Ook worden er houdbare voedingsmiddelen ingezameld en de eerste 3 volle kratten zijn al opgehaald. Inzamelen van houdbare producten kan nog tot de herfstvakantie.

Sparen voor de schoolbieb

Boekhandel Bruna stimuleert het lezen bij kinderen. Daarom organiseren zij tijdens de Kinderboekenweek de scholenactie ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om onze schoolbibliotheek uit te breiden.
Wanneer u in de periode 6 t/m 17 oktober een kinderboek bij een Bruna winkel heeft gekocht kunt u de bon daarvan op school inleveren. De school kan dan voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen kinderboeken uitzoeken bij de Bruna winkel.
Spaart u mee? Lever de bon(nen) in op school

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.
Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing.
We noemen dat ‘afkoelen’.
Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘time-outplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een tekenblokje en wat de kinderen meer bedenken.
Er worden ook afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is.
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Op maandag 1 november starten wij met de lessen uit blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

In blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd:

 • om te praten over de sfeer in de groep,
 • om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet,
 • om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen,
 • dat iedereen een eigen mening mag hebben,
 • om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat,
 • dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft,
 • om samen te werken,
 • om een boek te maken dat over henzelf gaat: dit ben ik (groep 8).

Gebedsgroep

Graag willen wij in dit RankBulletin wat meer vertellen over de gebedsgroep. Elke vrijdagochtend komen we met een groepje ouders bij elkaar om te bidden voor de school, de kinderen en hun ouders, de leerkrachten en alle activiteiten. Vorig jaar zijn we ook van start gegaan met gebedskistjes: elke week staan deze kistjes in twee groepen en de kinderen mogen dan een briefje in het kistje stoppen met iets waarvoor wij mogen bidden of danken. Zo hebben we bijvoorbeeld veel gebeden voor corona, zieke familieleden en huisdieren en God gedankt voor kinderen die hun ouders, klasgenootjes of juf zo lief vinden en met plezier naar school gaan. Op de foto zien jullie alle briefjes die de kinderen in 4 maanden tijd in de kistjes hebben gestopt! Dit jaar zullen de gebedskistjes opnieuw in de klassen te vinden zijn en net als vorig jaar zullen we alle gebedspunten vertrouwelijk behandelen.

Het is bijzonder om deze manier betrokken te mogen zijn bij de school. Als je als ouder ook met ons mee wil bidden kom dan gewoon een keertje binnenlopen, we zijn elke vrijdagochtend vanaf ongeveer 8.30 uur te vinden in de personeelskamer.

Hulp gezocht voor de schoolbibliotheek

Elke maandag en donderdag van 13.30-14.30 uur mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de schoolbieb om boeken te ruilen.
De bibliotheek wordt bemand door (groot-) ouders van kinderen die op school zitten. Het gaat onder meer om het innemen en opruimen van de boeken en het helpen van de kinderen met het uitzoeken van geschikte boeken. Het is erg leuk en dankbaar werk!
Voor beide dagen zijn we op zoek naar vrijwilligers die één keer in de drie weken op maandag of donderdag een dienst willen draaien. De biebdienst draai je altijd met twee personen.
Lijkt het u leuk om mee te komen helpen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia Mirani, cmirani@kpnplanet.nl.
Of stuur een berichtje naar: rank@veldvest.nl

Kliederkerk

Zondag 10 oktober is er weer een nieuwe Kliederkerk!
Het thema is: ‘Een nieuw begin’.

Ingrediënten
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’. We knutselen een uur, vervolgens een korte viering (van een kwartier) en tenslotte gaan we lekker eten met elkaar. Jullie zijn van harte welkom! Samen leren we van elkaar en genieten we van elkaar. Alle generaties samen.

Dus:

– Thema: ‘Een nieuw begin’
– Datum: zondag 10 oktober (van 16.00 uur tot 18.00 uur)
– Plaats: Immanuelkerk (Teullandstaat 1, Veldhoven)

Stuur gerust deze mail door aan (groot-)ouders met kinderen. Op www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk zijn ook nog wat foto’s te vinden.

Kindmonitor 0 t/m 11 jaar

De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 26.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook een uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 3 november aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 20 oktober aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
04-10 Genesis 31:25-35 Waar zijn godenbeeldjes
t/m Genesis 31:43-54 Verbond met Laban
08-10 Genesis 32:1-22 Jakob komt bij Esau
11-10 Genesis 32:23-33 Bij de Jabbok
t/m Genesis 33:1-11 Verzoening met Esau
15-10 Genesis 35:16-29 Rachel sterft, Benj. Geb.
18-10 Genesis 37:1-11 De dromen van Jozef
t/m Genesis 37:12-36 Jozef verkocht als slaaf
29-10 Genesis 39:1-6 Jozef komt bij Potifar
01-11 Genesis 39:7-23 De vrouw van Potifar
t/m Genesis 40:1-23 Schenker en de bakker
05-11 Genesis 41:1-8 De dromen van de farao