Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacy rechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en werkgevers en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders.

Stichting Veldvest verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Een goede omgang met deze gegevens en het bewustzijn van de privacywetgeving is voor Veldvest van groot belang. Als onderwijsinstelling is Veldvest genoodzaakt persoonsgegevens van uw kind te verwerken om aan de (wettelijke) verplichtingen te kunnen voldoen.

De gegevens over uw kind, welke in de meeste gevallen rechtstreeks van u als ouder zijn ontvangen, worden enkel verwerkt vanuit noodzakelijkheid voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens die hier niet aan voldoen worden uitsluitend met uw toestemming verwerkt. Hierbij valt te denken aan toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal, medische gegevens, enzovoorts.

In een aantal gevallen is Veldvest verplicht om persoonsgegevens van uw kind te delen met andere organisaties of kunnen er commerciƫle derde partijen verzocht worden te ondersteunen in het verwerken van de gegevens voor eerder genoemde doeleinden. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Veldvest. Met deze organisaties zijn (verwerkers)overeenkomsten afgesloten, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. De persoonsgegevens van uw kind worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast worden de gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Bovenstaande informatie is uitgebreider terug te lezen in de privacyverklaring van Veldvest, te vinden op de website www.veldvest.nl. Tevens vindt u hier het privacyreglement van de Stichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via e-mail privacy@veldvest.nl.