Overige informatie

 1. Onze school
 2. Waar staat De Rank voor
 3. Wat De Rank wil bereiken
 4. Dagelijkse gang van zaken
 5. Leerlingenbegeleiding
 6. Van leren alleen word je niet wijs
 7. Van basisschool naar het voortgezet onderwijs
 8. De Rank en de ouders
 9. Externe relaties
 10. Overige informatie

1. Onze school

Protestantse basisschool De Rank staat in Veldhoven en is gelegen in de wijk Cobbeek. De heer Gijs van Vark is directeur en vormt samen met Elke van den Berg (IB’er/coördinator onderbouw) en Christel Kraus (IB’er/coördinator bovenbouw) het managementteam van de school.

De Rank valt onder het bestuur van stichting Veldvest, het bevoegd gezag van 14 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs. De scholen bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een rooms-katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. Doel en grondslag van de stichting en de scholen zijn terug te vinden in de statuten. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op www.veldvest.nl.

Beleid en schoolcultuur:
De volgende algemene beleidspunten zijn geformuleerd:

 • streven naar het voortbestaan van Protestants-christelijke basisschool ‘De Rank’ in Veldhoven;
 • het bestendigen van de samenwerking met de andere scholen binnen Veldvest.

Om bovenstaande beleidspunten te realiseren is het nodig dat de school:

 • een duidelijk herkenbare identiteit heeft;
 • een onderwijsvorm heeft waarbij het kind en zijn ontwikkeling centraal staan;
 • een effectieve schoolorganisatie is met richtinggevende leiding;
 • een public relations beleid voert dat de herkenbaarheid van de school in Veldhoven verstevigt.

De invulling van deze beleidspunten wordt bereikt door een constructieve samenwerking tussen bestuur, management, team, schoolraad en medezeggenschapsraad.
De afgelopen jaren heeft ‘De Rank’ gewerkt aan een eigen en herkenbare schoolcultuur. De levensbeschouwelijke identiteit van de school is daarvan het uitdrukkelijke ‘stempel’. Daarnaast is deze ‘cultuur’ onder meer af te lezen aan:

 • de kwaliteit van de school, hetgeen vooral zichtbaar wordt in de uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs (zie hoofdstuk 3);
 • de hoge en actieve betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school en
 • een onderwijsteam dat in grote gezamenlijkheid functioneert.

Bij aanvang van het schooljaar (augustus 2018) heeft De Rank 232 leerlingen, 10 groepen, 17 onderwijsgevende en 3 onderwijs ondersteunende personeelsleden.

Wij vinden een veilige schoolomgeving enorm belangrijk. Daarom is er op onze school volop aandacht voor pesten en grof taalgebruik. Regelmatig staat dit onderwerp centraal en wordt er met de kinderen over gesproken. Het is erg belangrijk dat indien de ouders/verzorgers thuis signalen met betrekking tot pesten ontvangen dit direct met school bespreken.

2. Waar staat De Rank voor?

De Rank is een protestants-christelijke school. We beginnen de schooldag met een dagopening en eindigen met een afsluiting. Dit kan zijn met een gebed, een lied een overdenking en/of een gesprekje. Drie keer per week worden er bijbelverhalen verteld, waarbij we een verband leggen naar wat kinderen meemaken.
We werken hier vanuit Gods liefde. Het kind wil leren en daar sluiten we als school bij aan. Dit betekent dat:

 • we ieder kind beschouwen als uniek en waardevol. We bieden de kinderen gelijke kansen door een sfeer te creëren waarin hun mening, handelen en zijn, gerespecteerd worden. Er wordt ook aan sociaal-emotionele ontwikkeling gewerkt waardoor het kind de uitdaging aan kan gaan om te leren en zo nodig het negatieve kan ombuigen naar het positieve.
 • we het kind zien als een persoonlijkheid. We leren hen kritisch te zijn ten aanzien van zichzelf en de wereld om hen heen. Dit kritisch zijn mag zich uiten in het houden van een eigen mening daarbij wel respecterend de mening van een ander en de door de school vastgestelde regels, normen en waarden.
 • we het kind zien als een individu dat door de volwassenen begeleid moet worden naar volwassenheid. We leren de kinderen zelfstandig te werken en te handelen. We geven de kinderen handvaten op sociaal-emotioneel gebied, die ze nodig hebben in de omgang met elkaar.
 • we elk kind beschouwen als talentvol. We leren ze te waarderen dat een ieder weer andere talenten heeft op verschillend gebied. Hierdoor kunnen zij hun eigen uniek-zijn in een betere context zien. De één leert makkelijker door theorie, de ander door de praktijk en weer een ander door creativiteit.
 • we de ontwikkeling van een kind zien als iets heel persoonlijks. Kinderen die minder begaafd zijn zullen we ondersteunen in hun werk door hen aangepaste oefeningen en/of opdrachten te geven en hen daardoor de gelegenheid geven om zich de leerstof op hun eigen tempo eigen te maken. Kinderen die meer begaafd zijn krijgen de gelegenheid de door hen opgedane kennis in velerlei zaken toe te passen.

Op onze school:

 • worden er vieringen gehouden, waarin we uiting geven aan ons geloof (Kerst, Pasen en schoolvieringen). Per schooljaar zijn er ongeveer vier schoolvieringen. Deze vieringen hebben tot doel samen met alle groepen op verschillende manieren aandacht te besteden aan de uitgangspunten van de school.
 • is er aandacht voor maatschappelijke thema’s.
 • staat in elke klas een spaarpot voor onze adoptiekinderen. De school heeft twee kinderen via het Plan Nederland (voorheen Foster Parents Plan) en één via stichting Red een Kind. In de school is informatie via brieven, foto’s en tekeningen van deze kinderen te zien.

3. Wat De Rank wil bereiken?

De Rank wil bereiken dat leerlingen op school zich optimaal ontplooien op een manier die bij hen past, binnen hun eigen mogelijkheden.

Resultaat
Kinderen komen op school om te leren. Dat leerproces is voor ieder kind iets heel persoonlijks. Dat betekent dat we kinderen die minder begaafd zijn zullen ondersteunen in hun werk. Deze leerlingen krijgen aangepaste oefeningen en/of opdrachten. Hiermee krijgen de gelegenheid zich de leerstof in hun eigen tempo eigen te maken. T.a.v. kinderen die meer begaafd zijn, kan in overleg met de ouders/verzorgers gekozen worden voor verbreden en/of versnellen van de leerstof.

Kindvriendelijk
Op De Rank nemen we kinderen serieus. Er wordt met hen gepraat en naar hen geluisterd. Soms kunnen ze meebeslissen. Bijvoorbeeld over hoe het plein eruit zou kunnen gaan zien. We nemen de tijd om met een kind apart te praten als er iets is. We willen dat kinderen zich thuis voelen.

Oudervriendelijk
Ouders/verzorgers zijn altijd welkom op school. Zij kunnen altijd een afspraak maken met de leerkracht. Zij kunnen ook op diverse manieren meehelpen op school. Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met ouders. Maar een goed contact komt van twee kanten. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers contact opnemen met school als er iets is. Maar andersom kunt u er ook op rekenen dat de school, indien zij dat nodig acht, contact met u op zal nemen.

Resultaten en doelen van ons onderwijs (jaarverslag en jaarplan)

Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2017-2018. Een periode waarin we weer mogen terugkijken op een succesvol schooljaar. De school staat nog steeds goed bekend in de Veldhovense samenleving. Veel ouders kiezen er dan ook voor om hun kind(eren) aan te melden op De Rank. Vanwege het grote aantal instromers in de kleutergroepen is afgelopen jaar na de kerstvakantie een extra kleutergroep gestart. Mede gezien deze ontwikkelingen hebben we dan ook alle vertrouwen in een goede toekomst voor onze school.

Kengetallen:
Bij aanvang van het schooljaar zijn wij gestart met 235 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. Er waren twee groepen 1/2 (oudste, jongste kleuters + instroom) en verder waren de leerlingen op leeftijd verdeeld over 8 jaargroepen (3 t/m 8). Vanwege de grote instroom in de groepen 1/2 is vanaf januari een 3e kleutergroep geformeerd. Aan het einde van het schooljaar zaten er 261 leerlingen op school.

Het team bestond dit jaar uit 18 onderwijsgevende en 3 onderwijs ondersteunende personeelsleden. In het kader van gezamenlijke verantwoordelijkheid en gebruik maken van elkaars expertise/talenten, zijn er op diverse momenten vormen van co-teaching ingezet.
De school werd geleid door een managementteam van 3 personen, bestaande uit de directeur, een IB-er/coördinator onderbouw en een IB-er/coördinator bovenbouw.

Resultaten schoolverlaters:
Na groep 8 gaan de leerlingen naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Om u een indruk te geven voor welk type onderwijs men heeft ingeschreven, volgt hier een overzicht van het schooljaar 2017-2018:

 • 3% van de leerlingen is toegelaten tot het Praktijkonderwijs/VSO
 • 28% van de leerlingen is toegelaten tot het VMBO
 • 16% van de leerlingen is toegelaten tot het VMBO/HAVO
 • 21% van de leerlingen is toegelaten tot het HAVO
 • 11% van de leerlingen is toegelaten tot het HAVO/VWO
 • 21% van de leerlingen is toegelaten tot het VWO

VMBO =         Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VBO + MAVO)

Schoolontwikkeling:
In het schooljaar 2008-2009 zijn wij op school gestart met de invoering van het concept Meervoudige Intelligentie. Het team heeft kennis gemaakt met alle acht intelligenties en ook de kinderen hebben, o.l.v. de leerkrachten en door middel van didactische structuren die ingepast worden binnen de bestaande methodes/lessen, kennis gemaakt met MI. Afgelopen jaar zijn ook de nieuwe teamleden weer verder ingeleid in het concept.

Al een aantal jaren werkt de school met het programma De Vreedzame School. We werken op die manier aan goed burgerschap en sociale integratie van onze leerlingen. Terugkijkend op de afgelopen jaren mogen we concluderen dat er steeds meer verdieping en een vanzelfsprekende schoolcultuur is ontstaan. Het spontaan toepassen van het geleerde in andere situaties komt steeds beter tot uiting. Dit is ook te danken aan het feit dat ook het afgelopen jaar weer enkele leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 tot mediator opgeleid zijn. De ouders zijn gedurende het jaar steeds via het RankBulletin op de hoogte gebracht van de thema’s en de lessen.

Dit schooljaar hebben wij in het kader van zorg voor alle leerlingen ook hard gewerkt aan het verder doorontwikkelen van het werken met groepsplannen. Voor de leerdomeinen rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling wordt nu gewerkt met groepsplannen.

Het team heeft zich de afgelopen schooljaren ontwikkeld tot een professionele leergemeenschap waarbij m.b.v. de systematiek van Lesson Study gezamenlijk lessen voorbereid, bekeken en geëvalueerd worden.
Als vervolg hierop is er o.l.v. externe experts een start gemaakt met het onderwerp ‘Sturen op autonomie’, waarbij onderzocht wordt hoe dit op een kwalitatieve wijze door zowel leerkrachten als leerlingen ontwikkeld kan worden.

De groepen 5 t/m 8 hebben ook dit jaar weer deelgenomen aan het door de Gemeente Veldhoven geïnitieerde project de Sportieve School.

Schooljaar 2018-2019:
In 2015 is, in overleg met team, MR en SR, het schoolplan 2015-2019 opgesteld. Hierin worden de speerpunten van beleid voor de komende 4 jaar geschetst.

Voor het komend schooljaar zijn de belangrijkste punten:

 • Na de samenvoeging per 1 augustus 2015 zal er komende jaren verder gewerkt worden aan een school die toekomst gericht is. Met het oog op 2020 zal er een oriëntatie plaatsvinden op de huidige structuren en systemen, waarbij nagegaan wordt wat onze leerlingen daarvoor nodig hebben en hoe daar een kwalitatief en passend onderwijsaanbod inclusief organisatiemodellen bij passen.
 • Op aansturings- en teamniveau zal er onder leiding van onderwijsontwikkelaars van Hogeschool De Kempel uit Helmond gewerkt worden aan het thema ‘sturen op autonomie’.
 • Het concept Meervoudige Intelligentie (MI) zal verder verdiept en doorontwikkeld worden;
 • In het kader van passend onderwijs willen wij graag doorgroeien naar een school die voor zoveel mogelijk kinderen optimaal passend onderwijs kan bieden, waarbij aandacht uit zal gaan naar het vergroten van de deskundigheid van het team m.b.t. gedrag(sproblematieken);
 • Het opleiden van nieuwe mediatoren in het kader van het programma De Vreedzame School (DVS).

4. Dagelijkse gang van zaken

Ziekmelden
In geval van ziekte van uw kind wordt verzocht dit voor de aanvang van de schooltijd telefonisch of schriftelijk te melden. Ook als uw kind via een andere route dan gewoonlijk naar huis gaat of door een ander persoon wordt opgehaald dan willen wij dat graag van u weten.

Verjaardagen
Aan de verjaardag van uw kind wordt in de klas de nodige aandacht besteed. Wil uw kind in de klas iets trakteren: houd het klein en denk aan iets gezonds. De kinderen die jarig zijn in de groepen 1 en 2 mogen dat samen met de ouders in de klas vieren. In deze groepen worden de kinderen in de gelegenheid gesteld een cadeautje voor de verjaardag van de ouders/verzorgers te maken.

Allergieën en dieet
Een toenemend aantal kinderen op onze school moet zich op medische gronden aan een dieet houden. Hoewel de school u en uw kind daarbij kan ondersteunen kan zij de verantwoordelijkheid voor het houden van het dieet niet op zich nemen. U dient daarom zelf maatregelen te nemen om problemen met het dieet van uw kind te voorkomen.

Maatregelen die u kunt treffen:

 • bij aanmelding relevante zaken op het inschrijfformulier vermelden;
 • bij wijzigingen dit z.s.m. aan directie en/of administratie melden;
 • de groepsleerkracht inlichten;
 • zonodig klasgenoten (en hun ouders) inlichten;
 • de groepsleerkracht van uw kind een trommeltje in bewaring geven met versnaperingen die wel passen in het dieet van uw kind. In geval van verjaardagstraktaties of bijzondere feesten en activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Pasen enz.) kan uw kind dan iets uit zijn of haar trommeltje nemen;
 • de ouders die deel uit maken van de Activiteiten Commissie zijn op de hoogte van de relevante zaken die u bij aanmelding vermeld heeft.

Gymnastiek
Bij goed weer spelen de kinderen van de groepen 1 en 2 tijdens de bewegingslessen buiten. Bij slecht weer zijn ze in het speellokaal voor oefeningen en spel.
De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht. Er wordt gebruik gemaakt van gymzaal ‘Den Ekkerman’, welke op loopafstand van de school ligt.

Huiswerk
Het doel van het geven van huiswerk is:

 • het opvoeden tot zelfstandigheid;
 • het aanleren van studievaardigheden;
 • het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel;
 • het bevorderen van het contact tussen school en huis;
 • het vormen van een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen bepaalde opdrachten om thuis uit te werken. De hoeveelheid huiswerk wordt in de loop van de schooljaren uitgebreid. Huiswerk kan bestaan uit het leren van dicteewoordjes, leeropdrachten voor wereldverkenning, het voorbereiden van een spreekbeurt, het opzoeken en meenemen van materialen voor een les.

Schoolbenodigdheden
Alle leermiddelen worden door de school verstrekt. Vanaf groep 3 wordt gevraagd een etui of doosje voor het opbergen van de schrijfmiddelen aan te schaffen.

De kinderen van groep 8 gebruiken ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs een eenvoudige schoolagenda die zelf aangeschaft dient te worden. De kinderen in groep 7 mogen een agenda gebruiken.

Schoolbibliotheek
De school heeft een eigen bibliotheek met eigen boeken. Het beheer van de schoolbibliotheek wordt verzorgd door een aantal ouders in samenspraak met de leerkrachten.

5. Leerlingenbegeleiding

In de basisschool is “zorgbreedte” een van de centrale begrippen. Onder zorgbreedte wordt verstaan de mate waarin een school mogelijkheden biedt kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus een zinvolle begeleiding te bieden. Met andere woorden: we proberen elk kind zodanig te begeleiden, dat het zich optimaal kan ontplooien.

In alle groepen worden twee keer per jaar toetsen (CITO) afgenomen.
Bij de groepen 1 en 2 wordt gekeken naar:

 • sociaal- emotionele ontwikkeling
 • speel/werkgedrag
 • taalontwikkeling
 • motoriek
 • vitaliteit

De leerlingen in de groepen 1 en 2 worden getoetst op voorbereidend rekenen en beginnende geletterdheid (voorbereidend lezen/taal).

In de groepen 3 t/m 8 wordt gekeken naar:

 • sociaal- emotionele ontwikkeling
 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • spellen
 • rekenen

Op alle onderdelen worden zij m.b.v. landelijk genormeerde toetsen getoetst.
Ook worden er methodegebonden toetsen afgenomen. De resultaten worden vastgelegd in een groepsstaat die een beeld geeft van wat er nog in de groep en per leerling aan de orde moet komen en waar eventuele problemen liggen. De groepsstaten worden twee keer per jaar met de intern begeleider (IB-er) besproken.

Speciale leerlingenbegeleiding en ondersteuningsteam
Centraal in deze zorgbreedte staat de speciale leerlingbegeleiding.
De leerkracht signaleert dat er met een kind problemen zijn of dreigen te ontstaan. Als hij/zij vindt dat hij die problemen niet alleen kan oplossen, dan volgt er een leerlingen­bespreking samen met de intern begeleider (IB’er). De IB’er is een teamlid dat alle extra hulp aan individuele leerlingen coördineert. Ook kan de leerling ingebracht worden in een ondersteuningsteambespreking. Aan deze bespreking nemen naast de ouders, leerkracht(en), IB-er en directeur, ook externe instanties deel. Uit de bespreking moet duidelijk worden waar de problemen precies liggen en kunnen er suggesties voor een oplossing aange­dragen worden.

Eventueel stelt de leerkracht samen met de IB’er – en in afstemming met de ouders – een ontwikkelingsperspectief op.

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat deze begeleiding alleen in noodzakelijke gevallen gegeven wordt. In principe worden leer- en ontwikkelingsachterstanden zoveel mogelijk binnen de eigen groep opgevangen.

Voor kinderen die meer aan kunnen of waarvan gebleken is dat zij naar hoogbegaafdheid neigen is op school materiaal voor handen. In overleg met de ouders/verzorgers kan er besloten worden om de leerstof voor deze leerling te verbreden en/of te versnellen.

Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen. Ook als een kind specifieke ondersteuning nodig heeft.

Ieder schoolbestuur heeft sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Zij is wettelijk verplicht om passende ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij een school wordt aangemeld. Elke school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het maakt duidelijk wat men van de school kan verwachten. Het ondersteuningsprofiel van onze school is te bekijken op www.scholenopdekaart.nl. Het schoolondersteuningsprofiel heeft ook een functie bij het realiseren van een dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning in de regio. Dit laatste is een verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband moet de relatie worden gelegd met de schoolondersteuningsprofielen van de scholen in de bijbehorende regio.
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband De Kempen, Sterrenlaan 5, 5503 BG  Veldhoven, tel.nr. 040 – 787 88 53, e-mail: info@podekempen.nl, website: www.podekempen.nl.

Na aanmelding zal de school eerst zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren. Bij dit onderzoek kan de school de Commissie van Intake en Toelaatbaarheid van Veldvest betrekken. In deze commissie hebben onder andere de directeur en de orthopedagoog van het speciaal basisonderwijs zitting.
Zij zijn goed op de hoogte van de onderwijskundige mogelijkheden op de basisscholen, de speciale school voor basisonderwijs en andere opvangmogelijkheden. Op het moment dat het onderzoek is afgerond, wordt er een besluit genomen met betrekking tot de meest passende onderwijssetting en zal dit in een gesprek worden toegelicht. Op het moment dat een kind gedurende de schoolloopbaan extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit – in samenspraak met de ouders – vastgelegd in het groeidocument. Bij elke stap in de 1-onderwijsroute is er afstemming met ouders. De afspraken worden structureel aangevuld in het groeidocument, zodat de onderwijsbehoefte van de leerling en de ingezette acties bijgehouden worden. Het groeidocument vormt de basis voor een eventueel ondersteuningsarrangement of verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Onderwijskundig rapport
Wanneer een leerling onze school verlaat (andere basisschool, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs) wordt een onderwijskundig rapport opgemaakt. Dit bevat gegevens over gevolgde leermethodes en vorderingen van de leerling. De ouders en/of verzorgers krijgen een afschrift van dit rapport.

6. Van leren alleen word je niet wijs

Natuurlijk is op De Rank tijd voor andere activiteiten zoals vieringen, (kunst)projecten, schoolreisjes en feesten. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een activiteitenkalender. Hierop staan o.a. de data aangegeven van de 10-minutengesprekken, schoolvieringen en studiedagen. Daarnaast maken wij een jaarplanning voor andere activiteiten.

Vieringen en activiteiten
Op school worden er vieringen gehouden, waarin we uiting ge­ven aan ons geloof (Kerst, Pasen en schoolvieringen). Per schooljaar zijn er ongeveer vier schoolvieringen. Deze schoolvieringen hebben tot doel samen met alle groepen op verschillende manieren aandacht te besteden aan de uitgangspunten van de school. Ze vormen de inleiding op een nieuwe serie bijbelverhalen, die ­vanuit de methode ‘Kind op Maandag’ wordt aangegeven.

Op sportief gebied wordt jaarlijks voor alle leerlingen een sportdag en voor de leerlingen van groep 8 een peanutbaltoernooi georganiseerd.

Carnaval
Op De Rank wordt op gepaste wijze aandacht besteed aan carnaval.

Muziekonderwijs
M.i.v. het schooljaar 2018-2019 ontvangt onze school een subsidie in het kader van de landelijke regeling muziekimpuls. Deze subsidie zetten wij in t.b.v. kwalitatieve muzieklessen in alle groepen van onze school. Daarvoor maken wij gebruik van de expertise van de Veldhovense Muziekschool Art4You.
Voor de groepen 1 en 2 worden digibordlessen passend bij de thema’s ontwikkeld, waarmee de leerkrachten het muziekonderwijs in hun eigen groep kunnen verzorgen.
Voor de groepen 3 is er de MuziekKlup, 30 lessen die in de klas verzorgd worden door een docent van Art4You.
Het muziekonderwijs in de groepen 5 t/m 8 wordt d.m.v. PIMBA (Project Instrumentale Muzikale vorming Basisonderwijs) in nauwe samenwerking met Art4You vormgegeven.
Vanaf 1 oktober komt er wekelijks een docent van de muziekschool op school om in een cyclus van 14 dagen e.e.a. in te studeren.

 • In de eerste week liedjes met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 (schoolkoor).
 • In de tweede week formeert zij in overleg met de groepsleerkrachten een groepje kinderen dat geïnstrueerd wordt de liedjes op instrumenten te spelen en zo mogelijk samen te spelen (schoolorkest).Hiermee trachten wij met de leerlingen een niveau te bereiken om instrumentaal te kunnen participeren in de andere muzieklessen en vieringen op school.
 • De groepsleerkracht blijft verder de liedjes die zijn aangeleerd gebruiken in de klas.

Projecten
De groepen 1 t/m 3 werken bijna het hele jaar projectmatig. Een project duurt ongeveer 3 tot 6 weken. De ouders worden van dit project op de hoogte gehouden door middel van de muurkrant. Naast de seizoenen en de feestelijkheden rondom Sint en Kerst worden er verschillende onderwerpen projectmatig aangepakt.

Schoolreisjes en -kamp
In een van de laatste schoolweken van het schooljaar wordt er voor de groepen 1 t/m 7 een schoolreis georganiseerd.
Groep 8 gaat op schoolkamp als afsluiting van de schoolloopbaan op onze school.

Excursies
Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) heeft ook een afdeling in Veldhoven. Zij tracht ertoe bij te dragen dat de jeugd nauwer bij de natuur en het milieu wordt betrokken. Jaarlijks worden met veel succes natuurwandelingen gehouden onder leiding van schoolgidsen: het ‘scholenwerk’.
Indien mogelijk gaan we met de kinderen naar tentoonstellingen in museum ’t Oude Slot te Veldhoven en in het Milieu Educatie Centrum in Eindhoven.

Vervoer uitstapjes
Sommige projecten en excursies worden niet in de buurt van de school gehouden maar bijvoorbeeld in het museum. Voor het vervoer van de leerlingen doen wij dan een beroep op ouders die voor de school enkele leerlingen willen vervoeren. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

 • degene die voor de school rijden krijgen een kaart mee van de school waarop staat dat er in schoolverband wordt gereden,
 • op de achterkant van deze kaart staan de wettelijke voorschriften ten aanzien van het vervoer van leerlingen.

Het Ouderfonds stelt een bedrag ter beschikking voor vergoeding van gemaakte reiskosten in het kader van een excursie buiten Veldhoven. Indien u gebruik wenst te maken van deze declaratiemogelijkheid, kunt u hiervoor op school een formulier vragen.

RankFestival
Elk jaar wordt er een feest van muziek, dans en zang georganiseerd waarvoor de leerlingen uitgenodigd worden om op een podium op te treden. Dit optreden kan zijn een dans, een playback act, een muziekstuk spelen etc. Het gaat erom dat de leerlingen hun eigen kwaliteiten aan anderen kunnen laten zien en dat we kunnen genieten van elkaars talenten en hobby’s op dit gebied.

7. Van basisschool naar het voortgezet onderwijs

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een grote stap.
In groep 7 wordt er door ons tijdens het laatste 10-minutengesprek een voorlopig advies voor het VO gegeven.
Ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8 worden door ons uitgenodigd voor een ouderavond op onze school. Wij zorgen voor informatie over de aanmelding- en aannameprocedure en over de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. Naast deze mondelinge informatie krijgen de ouders van groep 8 schriftelijk informatiemateriaal over het VO.
Ook de leerlingen krijgen informatie over het onderwijs dat hen wacht. In groep 8 krijgen ze les over het Voortgezet Onderwijs.
In januari wordt door ons een definitief advies gegeven voor het vervolg naar het VO. Bij dit advies wordt naast de leervorderingen en -resultaten ook rekening gehouden met de leerhouding, sociale vaardigheden en interesse van de leerlingen.
Gedurende de maanden januari, februari en maart organiseren alle scholen voor VO open dagen en vindt de uiteindelijke aanmelding plaats. Bij deze aanmelding wordt rekening gehouden met het advies van de basisschool, de wens van de ouders/verzorgers/kind en de uitslagen van de diverse toetsen.
In april nemen, ter bevestiging van het schooladvies, de leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets. De uitslag hiervan volgt in mei. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan zullen wij het schooladvies heroverwegen en eventueel besluiten om dit aan te passen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan zullen wij het schooladvies niet aanpassen.

8. De Rank en de ouders

Ouders hebben een bijzondere plek op school, want het zijn hun kinderen die op de Rank zitten. Voor een goede samenwerking tussen ouders en school zijn er commissies op school aanwezig.

Medezeggenschapsraad
Klik op de link voor de informatie over de ‘Medezeggenschapsraad’.

Schoolraad
Klik op de link voor de informatie over de ‘Schoolraad’.

Activiteitencommissie (AC)
Klik op de link voor de informatie over de ‘Activiteitencommissie’.

Veiligheidscommissie
De veiligheidscommissie van De Rank houdt zich bezig met de veiligheidsaspecten in en om de school. U kunt hierbij denken aan aspecten als verkeersveiligheid, brandpreventie en controle op onveilige situaties in de klas, maar ook onderwerpen als gezondheid en pesten komen aan de orde. De veiligheidscommissie wordt gevormd door een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders/verzorgers van de school en vergadert minimaal 4x per jaar. Wij werken aan een school zonder ongelukken en in dit verband ontving De Rank in april 2005 uit handen van de Stichting Consument en Veiligheid voor de 3e keer op rij het Veiligheidsvignet. Bovendien heeft de provincie in mei 2005 aan onze school het Brabants Verkeersveiligheids Label uitgereikt.

Gebedsgroep: Gevouwen handen
‘Waar twee of drie mensen bij elkaar zijn, omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen’ (Matthëus 8:20).
Op school is van alles te doen. Als ouder kun je je handen er soms letterlijk vol aan hebben. Maar naast deze ‘helpende handen’ geloven we dat we ook met ‘gevouwen handen’ veel kunnen betekenen voor school. Daarom hebben wij een gebedsgroep voor De Rank. Hiermee volgen we het voorbeeld van ruim 650 andere scholen in het land.
Wij bidden voor:

 • kinderen, activiteiten, leerkrachten en ander personeel op school,
 • het schoolbestuur, de MR, de SR en voor alle ouders die ingeschakeld zijn op school,
 • een goede sfeer en een veilige omgeving op school,
 • specifieke gebedspunten die aangedragen worden.

Alle ouders die het werk van school met gebed willen ondersteunen zijn elke vrijdagochtend van 8.30-9.30 uur van harte welkom in de personeelskamer van de school. Mocht u meer informatie willen hebben, neem dan gerust contact op. Als u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, maar wel gebedspunten zou willen aandragen, dan kan dat natuurlijk ook! Ook als u niet wekelijks, maar af en toe wilt aanschuiven, bent u heel erg welkom!

Ouders/verzorgers in de school
Voor een aantal activiteiten maakt de school graag gebruik van hulp van ouders. Dit wordt door de activiteitencommissie gecoördineerd. Tijdens de werkzaamheden van ouders blijft de leerkracht altijd verantwoordelijk voor zijn/haar groep. De leerkracht zal de ouders/verzorgers die helpen er ook op wijzen dat, indien er sprake is van gedrags- of ontwikkelingsproblemen, de ouders niet zelf hierover gaan oordelen maar bij problemen het aan de leerkracht melden.
In onze school maken we weinig gebruik van ouders die helpen bij lezen of rekenen. Hiervoor zetten we in voorkomende gevallen de leerlingen van de groepen 7 en 8 in. In het kader van sociaal emotionele ontwikkeling krijgen zij de taak om een klein groepje kinderen te helpen bij het oefenen. Deze taak wordt door de leerkrachten zorgvuldig besproken, zodat een kind weet wat de bedoeling ervan is.

Contacten met ouders/verzorgers
Op velerlei manieren heeft de school contact met de ouders/verzorgers. Voorbeelden van deze contacten zijn: 10-minutengesprekken, rapport, huisbezoeken, informatie- en ouderavonden, RankBulletin, mededelingenschrift, muurkrant, huiswerkschrift, de schoolkalender én de schoolgids.

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder/verzorger in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en samen met u zoekt naar de beste oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de leden van het Management Team. Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematiek bespreken met de interne contactpersonen van de school. Deze zijn door het bestuur benoemd om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders/verzorgers en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de interne contactpersonen wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke op lossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten. De klachtenregeling is te verkrijgen bij het Management Team en bij de interne contactpersonen.

Interne vertrouwenspersoon:
Mevrouw N.A. van den Berg-Boxhoorn
e-mailadres: e.vandenberg@veldvest.nl
tel. (040) 253 39 16 (school), (040) 295 45 33(privé)

Externe vertrouwenspersoon:
Mevrouw I. van Hezewijk
e-mailadres: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
tel. (06) 54 64 72 12

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. nr. (070) 386 16 97
E-mail: info@kringenrechtspraak.org
Website: www.klachtencommissie.org

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
Tel. nr. (0900) 111 3 111 (lokaal tarief)
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur

9. Externe relaties

Stafbureau Veldvest en IJK
Onze school wordt ondersteund door het stafbureau van Veldvest en is aangesloten bij IJK. Zij bieden de nodige ondersteuning op het gebied van financiële-, personele- en salarisadministratie.

Begeleiding van het team
Aan het eind van het schooljaar wordt afgesproken op welke onderwerpen ons team wordt begeleid. Die begeleiding is gericht op verbetering van het onderwijs op onze school.
Bijvoorbeeld door:

 • implementatie van een nieuwe methode;
 • begeleiding en ondersteuning bij schoolontwikkeling, zelfstandig werken en ICT;
 • ondersteuning van de Iinterne begeleider(s)

Er worden teamvergaderingen aan zo’n veranderingsonderwerp besteed.

Hulp bij de zorg voor kinderen
De hulp aan individuele kinderen krijgt gestalte binnen de leerlingenbegeleiding. Voor advies en hulp kan een medewerker van de beleidsgroep Passend Onderwijs van Veldvest ingeschakeld worden. Een orthopedagoog bespreekt met de IB-er en de leerkracht hoe hulp kan worden geboden.

Jeugdgezondheidszorg
Gelukkig gezonde kinderen. Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de ondersteuningsstructuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw kind in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.
Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en gewogen.

Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.

Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.

 • Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

De GGD doet meer:

 • De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.
 • Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.
 • Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
 • Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden
 • Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.

Schoolmaatschappelijk werk
Ondanks alle goede zorgen kunnen er bij u thuis, in de buurt en op school kleine en grote problemen voorkomen, waar niet altijd een pasklare oplossing voor handen is. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstanties om in een vroeg stadium, dichtbij huis, een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen. Schoolmaatschappelijk werk is een kortdurende vorm van hulpverlening. Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen.

Voor vragen van ouders/verzorgers, leerlingen is de schoolmaatschappelijk werker te bereiken via de leerkracht of intern begeleider van de school. De schoolmaatschappelijk werkster die aan onze school verbonden is is Ilja Vervoort. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 – 30 54 20 28 of via e-mail: i.vervoort@lumensindebuurt.nl.

10. Overige informatie

Aanmelding en inschrijving
Klik op de link voor de informatie over ‘Aanmelding en inschrijving’.

Aannamebeleid
Alle kinderen die op De Rank kunnen groeien in hun ontwikkeling en waarvoor voldoende deskundigheid op school in huis is, kunnen in principe op De Rank geplaatst worden. In het kader van Passend Onderwijsl worden ook kinderen aangenomen die voorheen naar een speciale school voor basisonderwijs zouden zijn gegaan. Van ouders en kinderen wordt gevraagd dat ze de uitgangspunten van de school, zoals verwoord in de schoolgids, respecteren. De Rank is een protestants-christelijke school en dat blijkt ondermeer uit de lessen godsdienst en de vieringen. De leerlingen volgen al deze lessen en wonen alle vieringen bij.

De directeur beslist over de aanname van leerlingen, na één of meerdere gesprekken met de ouders/verzorgers, onder inachtneming van het aannamebeleid. Van het intakegesprek wordt een verslag gemaakt. Van eventuele individuele afspraken ontvangen de ouders/verzorgers een bevestiging. In geval van twijfel wordt de aanmelding besproken binnen het team en eventueel het bestuur. Bij verandering van school binnen Veldhoven wordt contact gezocht met de huidige school en gevraagd naar de reden van verandering. In groep 8 worden geen leerlingen aangenomen die van andere Veldhovense scholen komen. In individuele gevallen kan worden afgeweken van het aannamebeleid.

Aannamebeleid van leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag
Ons uitgangspunt is dat we ons best willen doen om alle kinderen die bij ons aangemeld worden een leerrijke en veilige plek te bieden op onze school. Om daartoe in staat te zijn zullen we ieder kind de zorg en aandacht moeten kunnen bieden die het nodig heeft. Bij aanmelding van een kind dat veel extra zorg en aandacht vraagt zullen we heel zorgvuldig te werk gaan om op basis van de juiste afwegingen tot een goede keuze te komen wat betreft de aanname. Hiervoor is een procedure vastgesteld, welke beschreven is in ons schoolplan. In principe kan aanname plaats vinden als we een juiste afstemming kunnen vinden tussen wat een kind van ons vraagt en wat wij als school kunnen bieden. Wij willen hierover met de ouders altijd open en constructief in gesprek gaan. Plaatsing is altijd voor de tijd van één schooljaar. Evaluatie moet duidelijk maken of het verantwoord is voor de betreffende leerling, voor de medeleerlingen en voor de school om in het daarop volgende jaar door te gaan. Aan de plaatsing van een leerling, die door zijn/haar handicap extra zorg en aandacht nodig heeft, stellen wij de volgende voorwaarden: De toelatingsprocedure is op de juiste manier doorlopen. De school moet gebruik kunnen maken van ambulante begeleiding. Het kind moet leerbaar zijn. We willen het kind in zijn/haar ontwikkeling kunnen begeleiden, alleen opvang bieden is niet passend voor de school. Het kind moet zindelijk zijn, dan wel er is een oplossing voor handen, waardoor dit geen probleem vormt voor de school. Het kind moet zich prettig kunnen voelen in onze schoolsituatie en zich aan kunnen passen aan de klassensituatie. De afstemming tussen wat het kind nodig heeft en wat de school kan bieden kan worden gevonden. Dit betekent impliciet dat nagegaan dient te worden of de groep en de leerkracht waarbij deze leerling geplaatst wordt mogelijkheden in zich hebben een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze leerling. De ouders kunnen zich vinden in het contract dat met hen afgesloten dient te worden.

ICT/Website
Op onze school wordt er door elke klas met computers gewerkt. De computers worden ingezet ter aanvulling en ondersteuning bij de lesmethoden. Daarnaast is er ook software beschikbaar voor kinderen die op een bepaald onderdeel extra oefening nodig hebben. Voor projecten maken de leerlingen ook gebruik van het Internet en vanaf groep 6 krijgen alle leerlingen een eigen e-mailadres via de school. Om misbruik te voorkomen zijn hiervoor een protocol en 7 gouden internetregels opgesteld.
Op onze website is allerlei informatie over de school te vinden. Dit alles wordt visueel ondersteund met behulp van foto’s. Foto’s van individuele kinderen worden niet geplaatst. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind(eren) op Internet, kunt u dit kenbaar maken bij de directie van de school.

Schoolmelk
Een groot deel van de dag brengen kinderen op school door. Leren en spelen kost veel energie. Campina op School zorgt elke dag voor een vertrouwde en gezonde onderbreking met lekkere gekoelde melk.
Een abonnement (voor de ochtendpauze en/of lunchpauze) is ook erg gemakkelijk: u hoeft uw kind zelf geen drinken mee te geven. Campina schoolmelk wordt rechtstreeks op school afgeleverd en gaat direct de koeling in. Met een abonnement krijgt uw kind elke schooldag een gekoeld pakje verse schoolmelk aangereikt.
Meer informatie kunt u lezen in de Informatiefolder schoolmelk.
Dankzij subsidie vanuit de EU is Campina op School betaalbaar. Voor actuele prijzen en verdere informatie verwijzen wij u naar de website http://www.campinaopschool.nl. Uw kind aanmelden voor Campina op School kan heel gemakkelijk via de website.

Verzekering
De schoolongevallenverzekering heeft een 24 uurs-dekking. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directie.