Ouders & School

 1. Contact
 2. Activiteitencommissie
 3. Stichting Ouderfonds en ouderbijdrage

1. Contact

Het contact met de ouders is voor onze school erg belangrijk. Voorbeelden van deze schriftelijke of mondelinge contacten met de ouders zijn:

10-minutengesprekken
Verdeeld over het schooljaar kunnen de ouders 4x gebruik maken van de zogenaamde 10-minutengesprekken. Hiervoor krijgen de leerlingen enkele dagen van tevoren een briefje mee naar huis waarop de ouders/verzorgers kunnen invullen of ze gebruik willen maken van deze gespreksmogelijkheid en welke tijd hen het beste uitkomt. De leerkracht maakt een verdeling en zorgt ervoor dat de ouders de tijd weten waarop ze verwacht worden. Ouders die aan die 10 minuten niet genoeg hebben kunnen met de leerkracht een andere afspraak maken. Andersom geldt dit ook voor de leerkracht: als hij/zij een uitgebreider gesprek noodzakelijk vindt in verband met de ontwikkeling van het kind, dan zal hij/zij daarvoor met de ouders een andere afspraak maken.
De 10-minutengesprekken naar aanleiding van de schoolkeuze VO in de groepen 7 en 8 worden in principe in aanwezigheid van de betreffende leerling gehouden.

Rapport
De leerlingen die in groep 1 zitten krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport. Zij dienen dan echter wel minimaal een half jaar op school te zitten. De leerlingen van de groepen 2 tot en met 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Het rapport is voor de laagste groepen een woordrapport en in de hogere groepen komen er cijfers bij. Het is de bedoeling dat dit rapport een praatpapier is bij de rapportbespreking (dit is één van de 10-minutengesprekken). De leerkrachten dragen er zorg voor dat een rapport nooit een verrassing zal zijn voor de ouders/verzorgers. Van te voren moet dus al duidelijk in de gesprekken met ouders/verzorgers een beeld gevormd worden over het functioneren van het kind.

Huisbezoeken
Een huisbezoek door de klassenleerkracht wordt alleen gehouden, wanneer hier aanleiding toe is.

Informatie- en ouderavonden
Aan het begin van ieder schooljaar wordt voor iedere klas een informatieavond georganiseerd door de groepsleerkracht. Minstens één keer per jaar vindt er een thema-ouderavond plaats voor alle ouders/verzorgers van de school.

Informatie aan gescheiden ouders
Op het moment dat er sprake is van een situatie waarbij de ouders niet bij elkaar zijn, zullen we u verzoeken een scheidingsprotocol in te vullen. Hierin leggen we de gegevens van beid ouders en de omgangsvorm vast. Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na scheiding bestaan.

Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden/oudergesprekken komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind.
Als dit niet het geval is, dan kan de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact opnemen met de school om andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening te maken. De school heeft geen initiatief-plicht naar ouders die geen gezag hebben, maar als zij erom vragen moet er wel beroepshalve beschikbare informatie gegeven worden over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. De verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is.

Er zijn op deze regel twee uitzonderingen:

 • de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken;
 • de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind tegen het verschaffen van de informatie verzet.

Van belang is dat de directie van de school schriftelijk op de hoogte wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij duidelijk dient worden gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt. Nieuwe adresgegevens en bereikbaarheid worden bekend gemaakt.

RankBulletin
Het RankBulletin verschijnt elke eerste woensdag van de maand. Hierin staat allerlei actuele informatie die voor ouders en kinderen belangrijk zijn zoals: belangrijke data, mededelingen, informatie vanuit de ouderraad, bijbelrooster en verjaardagen van de kinderen. Op onze  website kunt u ook het RankBulletin lezen.

Schoolgids
Met de gids wordt u op de hoogte gesteld van allerlei zaken rondom De Rank. De gids bevat onder andere informatie over: – de doelstellingen van De Rank; – de dagelijkse gang van zaken op school; – interne en externe communicatie; – leerlingenbegeleiding. De schoolgids verschijnt aan het begin van ieder schooljaar. Alle ouders/verzorgers ontvangen vanzelf deze schoolgids.

2. Activiteitencommissie

Op onze school functioneert een Activiteitencommissie (voorheen Ouderraad). De leden van de commissie zijn ouders/verzorgers van kinderen van deze school. De AC verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de directie en in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Voor elke activiteit worden korte bijeenkomsten gehouden met de betreffende commissie- en teamleden en wordt er eventueel hulp gevraagd aan andere ouders.

De doelstellingen van de AC zijn:

 • hulpverlening bij schoolactiviteiten;
 • advisering besteding van gelden van het ouderfonds;
 • groepsvertegenwoordiging door klassenouders;
 • leveren van afgevaardigde aan de schoolraad.

De vergaderingen van de AC zijn: – openbaar, tenzij anders aangegeven – minimaal zes maal per jaar;

Het lidmaatschap van de AC is niet aan een bepaalde tijd gebonden. Geïnteresseerden kunnen informatie verkrijgen bij de leden van de commissie. De meeste AC-leden zijn klassenouder. Voor een overzicht van leden verwijzen wij u naar bijlage 1 van de schoolgids. Met vragen en suggesties kunt u altijd bij hen terecht.

3. Stichting Ouderfonds en ouderbijdrage

De Stichting Ouderfonds Protestants Christelijk Onderwijs Veldhoven is een stichting die onafhankelijk van het stichtingsbestuur functioneert. De Stichting Ouderfonds beheert de ouderbijdragen van de ouders/verzorgers van De Rank. Op deze manier wordt gegarandeerd dat het geld dat voor De Rank wordt gegeven, ook aan De Rank besteed wordt. Het bestuur van de Stichting Ouderfonds is als volgt samengesteld:

 • uit de Activiteitencommissie één lid
 • namens het team één lid
 • drie leden gekozen door en uit de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Rank

In het bestuur van de Stichting Ouderfonds hebben de volgende personen zitting:

 • Dhr. K. Roos: voorzitter
 • vacature: secretaris
 • Dhr. M. Kimman: penningmeester
 • Mw. F. Derksema: namens de AC
 • Dhr. G. van Vark: namens team

De salarissen van de onderwijskrachten, de leermiddelen en andere exploitatie-uitgaven worden door de overheid vergoed. Daarnaast is er geld nodig voor binnen- en buitenschoolse activiteiten die het totale onderwijs ten goede komen zoals: kleine reparaties, excursies, verzekeringen (waaronder schoolongevallenverzekering voor alle leerlingen), aanschaf en onderhoud van diverse apparaten zoals de geluidsinstallatie, de videorecorders, cd-spelers e.d. Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, sportdag, bijdrage aan afscheid groep 8, aanvulling boeken schoolbibliotheek, attenties. Deze zaken worden bekostigd uit de opbrengst van de bijdragen van het ouderfonds. Aan het begin van ieder schooljaar krijgen alle ouders/verzorgers een brief, waarin een financiële bijdrage wordt gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig, maar het richtbedrag is € 22,00 per leerling. De bijdrage kan worden gestort op Iban-nr. NL11 ABNA 0426 6281 87 t.n.v. St. Ouderfonds PC Onderwijs Veldhoven. De kosten voor de schoolreis en het schoolkamp zijn niet bij deze bijdrage inbegrepen. Over deze kosten worden de ouders/verzorgers in de loop van het schooljaar geïnformeerd. Voor meer informatie over de ouderbijdrage en een toezeggingsformulier klikt u op Ouderbijdrage 2019-2020.