BELANGRIJKE DATA

15 maart Staking
17 maart Kliederkerk, Immanuelkerk, 16.00-18.00 uur
20 maart Kick-off Sjors Sportief, 14.30-16.30 uur, D’n Ekkerman
22 maart Buurtveegdag groep 6a
3 april Grote Rekendag
4 april Schriftelijk Verkeersexamen groepen 7
5 april Buurtveegdag groep 4/5a en 5b

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Tessa 09-03 5b
Jocelyn 09-03 7a
Jamian 18-03 4a/5a
Luana 19-03 3a
Wouter 26-03 1b/2b
Rosa 28-03 7a
Sophia 30-03 8a
Aditi 01-04 6b/7b
Joshua 03-04 6a
Lees verder...

Staking vrijdag 15 maart

In de week van 11 tot en met 15 maart voert het hele onderwijs actie: van basisschool tot universiteit. De kwaliteit staat in het hele onderwijs onder druk. Dat komt door de hoge werkdruk, achterblijvende salarissen, kortingen op de financiering en personeelstekorten. Tot nu toe wil het kabinet niet extra investeren in het onderwijs.

Ook onze school doet mee met de acties en zal op vrijdag 15 maart gesloten zijn.

In alle sectoren moet er meer geld komen om de salarissen te verbeteren en om functies van ondersteunend personeel te herwaarderen. Ook moet er geld vrijgemaakt worden om de werkdruk te verlagen. In totaal is er structureel 4 miljard euro nodig voor het hele onderwijs. Lees hier wat voor onze sector nodig is https://www.aob.nl/nieuws/wat-eist-de-aob-per-onderwijssector/

Een onderdeel van de acties is het tekenen en aanbieden van een petitie.

Wil jij/u ook goed onderwijs voor alle leerlingen en studenten? Steun ons en teken gelijk de petitie: https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/661250

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Jefta Bechthum – groep 1B
 • Jasmijn Klemkerk – groep 1B
 • Marloes van den Boomen – groep 6A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Evaluatie organisatie groepen 1/2

I.v.m. de groei en daarmee gepaard gaande groepsgrootte in onze groepen 1/2 hebben wij voor de kerstvakantie een organisatorische wijziging doorgevoerd. Tijdens de laatste 10-minutengesprekken hebben de ouders/verzorgers van de leerlingen in deze groepen een evaluatieformulier ontvangen, waarin gevraagd is naar ervaringen, indrukken en eventuele aandachtspunten. Inmiddels hebben wij 22 formulieren mogen ontvangen en via deze weg willen wij u graag op de hoogte brengen van de reacties.

 1. Wat zijn uw ervaringen m.b.t. de gewijzigde organisatievorm?
  De reacties zijn voor 95% positief. In een enkel geval was het even wennen, maar uiteindelijk wordt er aangegeven dat het een positieve verandering is die meer rust brengt en voor iedereen duidelijk is. Eén ouder geeft aan de wisseling van klaslokalen als chaotisch te ervaren en een andere ouder mist het contact met de vaste groepsleerkrachten.
 2. Vertelt uw kind er thuis wel eens iets over en zo ja, waar gaat dit dan over?
  De meeste kinderen vertellen er thuis weinig over. Wel wordt er door de kinderen heel positief gesproken over de beide onderwijsassistenten juffrouw Daniëlle en meneer Frans.
 3. Heeft u nog aanbevelingen en/of vragen?
  Er wordt aangegeven dat de gekozen organisatievorm prima is en mag blijven. Eén ouder vraat tot hoelang deze werkwijze doorloopt. Gezien de huidige situatie en de positieve respons zal de situatie tot de zomervakantie gecontinueerd worden.
 4. Wat wilt u eventueel nog meer kwijt?
  Enkele citaten:
  ‘Fijn dat jullie deze organisatievorm toepassen, wij ervaren het als erg prettig’.
  ‘Het zorgt voor een rustig begin van de dag’.
  ‘Ga zo door! Chapeau met deze groepsgrootte. Hoop snel op meer personeelsbezetting, zeker bij ziekte voor het team’.

Schoolviering

Op 19 februari jl. hebben wij weer met de hele school een fijne schoolviering gehad. Het thema dit keer was: ‘Ik ben er voor jou”. Aan de hand van een verhaal, een toneelstukje en verschillende liedjes hebben we gehoord en gezien hoe je er voor een ander kunt zijn. De kinderen uit de groepen 3 en 7 hadden helpende handjes gemaakt en daarop geschreven hoe je iemand kunt helpen. Een paar kinderen hebben dit voorgelezen.

De volgende liedjes hebben we gezongen:

Aan het einde van de viering hebben we een filmpje bekeken en gezien hoe het is als je iemand helpt: https://www.youtube.com/watch?v=X3ld9_p2bS0

We sloten af met de constatering dat als je er voor een ander bent, dit ook bij jou terugkomt: ‘Wie goed doet, goed ontmoet’.

RankFestival 2019

Thema: ‘Samen sterk door klassenwerk’.
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor het RankFestival op donderdag 16 en vrijdag 17 mei zijn al in volle gang.
Voor velen is het RankFestival al een begrip. Twee avonden waarop kinderen, alleen of in een groepje, hun talent kunnen laten zien.
Voorafgaande aan het festival zijn er workshops rond het thema “Samen sterk door klassenwerk”. Twee beeldende kunstenaars verzorgen per groep een drietal lessen rondom het thema. Voor de workshops kunnen we bij iedere groep voor iedere les een paar ouders gebruiken om te assisteren. Bij de groep van uw kind kunt u intekenen. Bedankt alvast.
Alle kinderen hebben voor de voorjaars-vakantie een uitnodiging gehad om zich in te schrijven voor dit geweldige spektakel waar je kunt stralen met zang, dans, voorlezen, judo, goochelen……….Oneindig veel mogelijkheden.
Daarna word je verder geïnformeerd over hoe er naar het RankFestival wordt toegewerkt.
Lijkt het je wat om mee te doen? Ga dan vast aan de slag en denk na over welk talent, op welke manier je graag zou willen laten zien.
Wij hopen op een groot aantal inschrijvingen (sluitingsdatum 14 maart).

De Grote Rekendag

Woensdag 3 april aanstaande doet onze school weer met alle groepen mee aan De Grote Rekendag. De grote Rekendag wordt ieder jaar georganiseerd en is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!

Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

Prijswinnaars actie ReflectionDay

Maandag 25 februari jl. zijn de prijswinnaars van onze school, Sem uit groep 7A en Collin uit groep 8A, in de raadszaal van het gemeentehuis van Veldhoven gehuldigd. Uit handen van de wethouder van verkeer, de heer Ad van den Oever, mochten zij hun prijs in ontvangst nemen. Hieronder kunt u alle prijswinnaars op de foto bewonderen.

Oproep GMR

16 mei 2019 zijn er verkiezingen voor de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad. In de oudergeleding is Hans Saris aftredend. Hans stelt zich herkiesbaar. U kunt zich ook kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de GMR. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid van Veldvest. De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die zich willen inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur. Communicatie die duidelijk is, open, transparant en voor iedereen toegankelijk. Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te voldoen aan de op de volgende pagina beschreven profielschets? Meld u dan aan voor de GMR! Dit kunt u doen door vóór de meivakantie een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest.nl. Mocht u vooraf inlichtingen willen, neem dan telefonisch of per mail contact met mij op, dan zal ik u de benodigde informatie verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Monique Hovens, secretaris GMR

Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
T 040-2531201
M 06-23164618
E gmr@veldvest.nl
W www.veldvest.nl

PS: Voor uw inzet krijgt u:
Per vergadering een vergoeding van € 50, -.
Mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen over medezeggenschap, financieel beleid en competentiemanagement.

Een profielschets
Een GMR-lid toont betrokkenheid bij het onderwijs en de organisatie van Veldvest. Dit betekent dat je als GMR lid “bovenschools” kunt denken, d.w.z. over de school van je kind of over de school waar je werkt heen kunnen kijken. Men moet tevens bereid zijn zoveel tijd vrij te roosteren, dat men minstens 80% van de vergaderingen aanwezig is. Ten aanzien van de verdeling van kennis over de GMR-leden, zien we onder de kandidaten graag iemand met expertise op gebied van communicatie en/of ICT. Om recht te doen aan de ouderpopulatie worden vrouwen bij voorkeur gevraagd zich kandidaat te stellen. Tenslotte verwachten we (de GMR- en CVB-leden) van de kandidaten een positief kritische houding in het overleg.

Kindercollege Tilburg University

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University laten nieuwsgierige en leergierige kinderen kennis maken met wetenschap en de universiteit. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die graag hun kennis van hun onderzoeksgebied willen delen met kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Jaarlijks bezoeken honderden kinderen deze colleges die zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de basisscholen en natuurlijk door de hoogleraren zelf.

Het eerstvolgende kindercollege is op woensdagmiddag 20 maart (15.00-16.00 uur) in de aula van Tilburg University.
Inschrijven via de volgende link: https://forms.tilburguniversity.edu/272

Hoogleraar Monique van Dijk-Groeneboer neemt de kinderen mee naar haar onderzoeksgebied. De titel van het college is: ‘Wie ben ik?’. Toelichting (voor de kinderen): Tijdens dit kindercollege word je aangespoord na te denken over wie je bent en wat jou nu juist jou maakt! We willen allemaal iemand zijn of iemand worden. Maar wie en waarom? En hoe weet je wat je wilt? Door naar anderen te kijken en te luisteren? Of door naar jezelf te luisteren? Leer tijdens dit kindercollege meer over… jezelf!

Het belooft weer een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders en andere begeleiders ook van harte welkom.

Kliederkerk Veldhoven

De Geloofsgemeenschap Oase Veldhoven en de Immanuelkerk Veldhoven organiseert weer een Kliederkerk. Speciaal bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen, hun ouders, verzorgers en grootouders zijn van harte welkom.

De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’. De 6e Kliederkerk op 20 januari was super gezellig. Op www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk zijn ook nog wat foto’s te vinden.

7e Kliederkerk:

 • Thema: ‘Het groeit vanzelf’
 • Datum: zondag 17 maart (van 16.00 uur tot 18.00 uur)
 • Plaats: Immanuel kerk (Teullandstaat 1, Veldhoven)

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie          14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie            23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie    24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag           10-04-2020
2e Paasdag                 13-04-2020
Koningsdag               27-04-2020
Meivakantie              20-04-2020 t/m 01-05-2020
Bevrijdingsdag         05-05-2020
Hemelvaart               21-05-2020 en 22-05-2020
2e Pinksterdag          01-06-2020
Calamiteiten             10-07-2020
Zomervakantie         13-07-2020 t/m 21-08-2020

Bovenstaand rooster geldt voor alle basisscholen in Veldhoven (e.o.) en het rooster volgt niet het landelijke, maar het provinciale advies. Hierdoor wijken vakanties af van de landelijke adviesroosters die vaak op internet te vinden zijn.

Lege batterijen?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 3 april aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 27 maart aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen.

In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn hand’ op die beide manieren zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar het leven staan, uiteindelijk wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot zijn Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus staat op uit de dood.

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
11-03 Johannes 10:22-39 Tegenstanders van Jezus
t/m Johannes 11:1-16 Het bericht over Lazarus
15-03 Johannes 11:17-44 Opwekking van Lazarus
18-03 Johannes 11:45-57 Besluit doden van Jezus
t/m Johannes 12:1-11 De zalving in Betanië
22-03 Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
25-03 Johannes 12:20-36 De graankorrel
t/m Johannes 13:1-20 De voetwassing
29-03 Johannes 13:21-30 Judas vertrekt
01-04 Johannes 13:36-38 Petrus zal Jezus laten
t/m Johannes 18:1-11 Jezus wordt gevangen
05-04 Johannes 18:12-27 Petrus kent Jezus niet