BELANGRIJKE DATA

8 februari Buurtveegdag groep 7a
11 februari Uitreiking 1e rapport
12 februari 10-minutengesprekken
13 februari 10-minutengesprekken
18 februari Start blok 4 De Vreedzame School
1 maart Carnaval
4 maart Start voorjaarsvakantie
8 maart Einde voorjaarsvakantie

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Alyssa 07-02 8a
Stefan 07-02 7a
Samuel 12-02 1b/2b
Rosalie 12-02 1b/2b
Fiona 14-02 1a/2a
Maxime 18-02 5b
Pepijn 19-02 7a
Eline 20-02 4a/5a
Ronin 20-02 1a/2a
Jamie 21-01 1b/2b
Pascale 22-02 7a
Tara 23-02 3a
Ian 24-02 1b/2b
Elise 27-02 8a
Saar 27-02 3a
Iza 03-03 6b/7b
Pim 05-03 1a/2a
Suze 07-02 1a/2a
Sem 07-02 7a
Nout 08-02 1a/2a
Tessa 09-02 5b
Lees verder...

10-minutengesprekken en 1e rapport

Maandagmiddag 11 februari aanstaande ontvangen de kinderen hun 1e rapport van dit schooljaar. N.a.v. dit rapport vinden er op dinsdag 12 en woensdag 13 februari de 10-minutengesprekken plaats op school.
Vanwege de adviesgesprekken die in januari met ouders en kinderen van groep 8 al gehouden zijn, komt deze ronde voor hen te vervallen.

Op dinsdag 12 februari is Janneke van Seggelen, onze schoolverpleegkundige, ook aanwezig zijn.
Van 16.00 uur tot 17.00 uur is er een inloopspreekuur (plaats: personeelskamer).

Indien u van tevoren een afspraak met haar wilt maken, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht, maar u kunt ook vrij inlopen.

Onderwerpen waarover u o.a. met haar kunt spreken zijn:

  • Gedragsveranderingen bij uw kind
  • Pesten en gepest worden
  • Sociale vaardigheden
  • Problemen op school en/of thuissituatie
  • Echtscheiding en rouwverwerking
  • Faalangst/ onzekerheid/ zelfvertrouwen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan wij starten met de organisatie voor het schooljaar 2019-2020. I.v.m. de groepsindeling van de groepen 1/2 willen wij graag weten welke kinderen gedurende het schooljaar 2019-2020 4 jaar worden en bij ons op school komen. Wanneer u uw zoon/dochter nog niet aangemeld heeft, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar.

Ook is er nog steeds plaats voor nieuwe leerlingen in de andere groepen. Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor onze school, wijs hen dan op de aanstaande inloopochtend en/of de mogelijkheid voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding door de school. Hiervoor kan een afspraak met de directie gemaakt worden.

Prijswinnaars actie ReflectionDay

Ook dit jaar mogen wij weer prijswinnaars bij ons op school feliciteren. Het gaat om Collin uit groep 8A en Sem uit groep 7A. Voor Sem is het wel heel speciaal, want hij is voor het 3e jaar op rij één van de winnaars.
Allebei van harte gefeliciteerd!
Maandag 25 februari aanstaande van 11.00-12.00 uur is de prijsuitreiking in de raadszaal van het gemeentehuis van Veldhoven. De prijzen zullen door de wethouder uitgereikt worden.

Ontruimingsoefening

In de week van 11 maart aanstaande zal de 2e ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden worden. De groepsleerkrachten zullen met hun klas bespreken hoe te handelen bij deze oefening. Wij hopen uiteraard dat het bij deze oefening mag blijven. Doch mocht het echt een keer nodig zijn, dan weten leerlingen en leerkrachten wat hen te doen staat.

Carnaval

Op vrijdag 1 maart vieren we ons jaarlijkse carnavalsfeest op school.
We hanteren de normale schooltijden. Iedereen mag verkleed komen deze dag.
Tot half 11 zijn de kinderen in de eigen groep, daar worden carnavaleske groepsactiviteiten georganiseerd.
De activiteitencommissie zorgt in die tijd voor een lekker hapje en een drankje.
Voor de pauze van half 11 kunnen de kinderen hun normale pauzehapje of drinken mee te nemen.
Vanaf kwart voor 11 vieren alle groepen gezamenlijk carnaval in de Plaatse en de Brink.
Elk jaar willen kinderen spullen mee naar school nemen passend bij hun outfit. Toch vragen wij u met klem om (klapper)pistolen en zwaarden, thuis te laten. Zo voorkomen we dat het ongewild mis kan gaan.
Ook het meebrengen van spuitbussen en confetti is niet toegestaan. Geef uw kind liever serpentines mee.
Om kwart over 12 zijn we uitgehost en start voor iedereen de carnavalsvakantie. Alle kinderen sluiten deze dag af in de eigen klas.

De commissie wenst iedereen een gezellige carnaval toe.

MR/SR-vergadering

Maandag 28 januari jl. was er opnieuw een MR/SR-vergadering. Verschillende onderwerpen zijn hierbij aan bod gekomen. Zo is een proces in gang gezet om via Veldvest het onverharde gedeelte van het schoolplein van de onderbouw te laten bestraten, bij gebrek aan medewerking van de gemeente. De hoop is dat deze bestrating binnen enkele maanden gerealiseerd kan worden.

De leerlingenraad is inmiddels twee keer samen gekomen voor overleg. Suggesties die door de leerlingen waren gedaan met betrekking tot pleinwacht/TSO zijn zelfs al doorgevoerd! Nu gaat de leerlingenraad nadenken over manieren om het bovenbouwplein leuker te maken. Het samen bedenken van mogelijke oplossingen en vervolgens reflecteren op de haalbaarheid er van is een leerzaam en erg leuk proces voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Ook de veiligheidscommissie is de afgelopen tijd actief geweest binnen de school. Inmiddels is de onderbouw gecontroleerd op waarborging van de veiligheid in en om de lokalen. Binnenkort wordt ook de bovenbouw hierop gecontroleerd. Daarnaast heeft de veiligheidscommissie geconstateerd dat de veiligheid rondom de school te wensen overlaat door te veel fiets- en scooterverkeer. Hierover zal overleg met de nieuwe wijkagent plaatsvinden. Met klem willen we benadrukken dat de paden direct grenzend aan de school geen fietspaden zijn en ook de ouders van de leerlingen vragen deze paden enkel als voetganger te gebruiken. Op die manier kunnen we samen goede voorbeeld te geven.

Naast het controleren van de fysieke veiligheid van de leerlingen in en om de school organiseert de veiligheidscommissie ook acties op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld in samenwerking met Veldhoven Samen Verkeersveilig. De commissie is nog op zoek naar een extra paar handen. Bent u geïnteresseerd, laat het dan even weten aan één van de leerkrachten!

De Rank werkt aan De Vreedzame School!


In blok 3 – ‘We hebben oor voor elkaar’ hebben de kinderen geleerd:

 • Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt onnodige conflicten.
 • Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of je de ander goed begrepen hebt.
 • Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken. We noemen dit het hebben van verschillende gezichtspunten.
 • Dat komt omdat we verschillende ervaringen, verschillende gevoelens hebben en uit verschillende gezinnen komen. Verschillende  gezichtspunten kunnen soms conflicten veroorzaken.

Op maandag 18 februari aanstaande starten we met blok 4: ‘We hebben hart voor elkaar’.

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar“ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boosheid en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.
De lessen zijn gericht op:

 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens.
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
 • Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
 • Het nadenken wat je kunt doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
 • Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kunt doen als je boos bent:

 • gemeen terugdoen,
 • de ander zijn zin geven, je terugtrekken,
 • weten wat je wilt, rekening houden met wat je zelf wilt en wat de ander wilt.

Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

Lees verder...

Vacature Ouderfonds

De ouderbijdragen van de ouders/verzorgers van leerlingen van basisschool De Rank worden beheerd door een onafhankelijk ouderfonds; de Stichting Ouderfonds Protestants Christelijk Onderwijs Veldhoven. Zo kan worden gegarandeerd dat alle bijdragen volledig ten goede komen aan de leerlingen. Vanuit het ouderfonds ontvangen de Activiteitencommissie, de schoolbibliotheek en het onderwijsteam van De Rank jaarlijks een bedrag om activiteiten te bekostigen en boeken en aanvullende les- en spelmaterialen aan te schaffen.

Het bestuur van de Stichting Ouderfonds bestaat uit 5 leden. Naast een vertegenwoordiger van het onderwijsteam en de Activiteitencommissie zijn er drie ouders van kinderen op de Rank die het bestuur vertegenwoordigen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal een van hen ons bestuur gaan verlaten. We zoeken dan ook een nieuw bestuurslid!

Wilt u iets doen voor de school en meedenken over een goede besteding van de ouderbijdragen? Dan is het bestuur van de Stichting Ouderfonds wellicht iets voor u. De tijdsinvestering is gering (+/- 20 uur per jaar). De Stichting Ouderfonds heeft 4 keer per jaar overleg over het beheer en de uitgave van de ouderbijdragen en geeft alleen incidentele verplichtingen.

We horen het graag als u belangstelling heeft om het bestuur van de Stichting Ouderfonds te komen versterken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Kees Roos (k.roos@hotmail.com) of de secretaris mevrouw Esther Wegter-Hilbers (ipadw@onsmail.nl).

Kinderuniversiteit

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University laten nieuwsgierige en leergierige kinderen kennis maken met wetenschap en de universiteit. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die graag hun kennis van hun onderzoeksgebied willen delen met kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Jaarlijks bezoeken honderden kinderen deze colleges die zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de basisscholen en natuurlijk door de hoogleraren zelf.

Het eerstvolgende kindercollege is op woensdagmiddag 20 februari (15.00-16.00u) in de aula van Tilburg University. De inschrijving hiervoor is net geopend.
Hoogleraar (Mensenrechten) Nicola Jägers neemt de kinderen mee naar haar onderzoeksgebied ‘staatloosheid’. De titel van het college is: “Leven zonder paspoort?”
Toelichting op het college: De meeste kinderen in Nederland hebben de Nederlandse nationaliteit en hierdoor een Nederlands paspoort. Sommige kinderen hebben een paspoort van een ander land, maar er zijn ook kinderen zonder paspoort. Wat gebeurt er als je geen paspoort hebt? Iedereen heeft mensenrechten. In de praktijk echter moet een land jou het gebruik van die rechten wel mogelijk maken: een plekje om te leven, een bewijs van je geboorte, de mogelijkheid om naar school te gaan, etc. Maar wat als geen enkel land je een paspoort wil geven? Kun je ook leven zonder bij een land te horen? Of ben je dan eigenlijk onzichtbaar? Dat is de vraag voor de 15 miljoen staatlozen -mensen zonder nationaliteit- in de wereld.

Het belooft een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders en andere begeleiders ook van harte welkom.
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en het online aanmeldformulier vindt u op de website: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit

Pleegouders gezocht in de regio Veldhoven

Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in jouw regio.

Het belang van zoveel mogelijk in je eigen omgeving (school, hobby’s, vriendjes) opgroeien voor een kind dat tijdelijk niet thuis kan wonen, is groot. Daarom organiseert Combinatie Jeugdzorg op dinsdag 19 februari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur een pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 te Veldhoven.
Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaringen.

Graag aanmelden voor de informatieavond via (040) 245 19 45 of triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kunt u via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket aanvragen.

Meer weten over pleegzorg?
Op www.supergewonemensengezocht.nl vindt u meer informatie over pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van volwassen pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Lege batterijen?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 13 maart aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 27 februari aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
04-02 Johannes 4:46-54 Een zoon wordt beter
t/m Johannes 5:1-18 Het bad van Betsaida
08-02 Johannes 5:19-23 Jezus en de Vader
11-02 Johannes 7:1-17 Jezus en Loofhuttenfeest
t/m Johannes 8:1-11 Jezus schrijft in het zand
15-02 Johannes 8:12-20 Het licht van de wereld
18-02 Johannes 9:1-12 Blinde man wordt beter
t/m Johannes 9:13-23 Is hij het wel?
01-03 Johannes 9:24-41 Wie is hier blind?
04-03 Johannes 10:1-15 De goede herder
t/m Johannes 15:1-8 De ware wijnstok
08-03 Johannes 15:9-17 Heb elkaar lief!
11-03 Johannes 10:22-39 Tegenstanders van Jezus
t/m Johannes 11:1-16 Het bericht over Lazarus
15-03 Johannes 11:17-44 De opwekking van Lazarus